En konstart inriktad på att förklara biomedicinska begrepp med hjälp av illustrationer, som t ex diagram och teckningar. Illustrationerna kan framställas för hand, som fotografier, med datorer, eller genom andra elektroniska eller mekaniska tillvägagångssätt.
Fotografier, tryck, teckningar, porträtt, diagram, faksimiler, kartor, tabeller osv avsedda att belysa eller utsmycka textinnehållet i en publikation.
Böcker innehållande fotografier, teckningar, porträtt, diagram, tabeller, kartor, faksimiler eller andra bilder.
Tiden från 1401 till 1500.
Oftast skämtsamma tecknade berättelser av satirisk eller karikatyrisk art.
Tiden från 1601 till 1700.
Tiden från 1501 till 1600.
In the medical context, "malingering" refers to the deliberate feigning or exaggeration of physical or psychological symptoms by an individual, motivated by external incentives such as avoiding work or military duty, obtaining financial compensation, or acquiring drugs. It is considered a form of deception and is differentiated from mawkishness where symptoms are not under voluntary control. Malingering should be distinguished from genuine medical conditions and should be managed through careful evaluation, observation, and appropriate interventions to address the underlying motivations.
Tiden från 1701 till 1800.
Tiden från 500 till 1450 e. Kr.
I en medicinsk kontext kan "konst" referera till den kliniska kompetensen och skickligheten hos en läkare eller annan vårdpersonal att behandla patienter med empati, omdöme och skönhet i sin praktik. Detta inkluderar inte bara den tekniska aspekten av medicinskt vårdande, utan även den mänskliga sidan av att bry och vårda patienter på ett respektfullt och känsligt sätt. Exempelvis kan man tala om "konstapotekare" eller "konstnärlig kompetens" för att beskriva en läkares förmåga att behandla patienter med empati, omdöme och skönhet i sin praktik.
Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.
"Anatomisk avbildning" refererar till den medicala tekniken att skapa visuella representationer av kroppsstrukturer och organsystem inne i människokroppen, vanligtvis genom användning av radiologiska eller bildgivande metoder som röntgen, datortomografi (CT), magnetresonanstomografi (MRT) eller ultraljud.
Tiden från 1801 till 1900.
Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.
Tortyr kan definieras enligt World Medical Association (WMA) som: "The deliberate, systematic or wanton infliction of physical or mental suffering by one or more persons acting alone or on behalf of any organization or government."
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Störning i hjärtrytmen kännetecknad av snabb, oregelbunden förmakspuls och ineffektiva förmakssammandragningar.
Namnet avser det geografiska området "Latinamerika" när inget land inom området specificeras. Området omfattar vanligtvis Centralamerika, Sydamerika, Mexiko och den karibiska övärlden.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
I en enkel mening kan elektricitet definieras som en naturlig fenomen som orsakas av positiva och negativa laddningar. Denna laddning kan flyta genom olika material, till exempel metalliska ledare, och generera ett elektriskt fält som kan användas för att driva en rad olika maskiner och enheter, inklusive medicinska instrument och behandlingsmetoder. I medicinen används elektricitet ofta för att stimulera muskler eller nerver, påverka hjärtats rytm eller skapa bilder av kroppens inre strukturer med hjälp av tekniker som elektrokardiografi (ECG), elektromyografi (EMG) och röntgen avsljusning.
En växtblad är ett blad som hör till en växt, och är en flata, ofta brett utbredd struktur som har en viktig funktion för fotosyntesen genom att utgöra en stor yta för att ta emot solljus. Växtbladet innehåller också klorofyll och andra pigment, som gör att det kan absorbera ljusenergi och använda den till att producera näringsämnen genom fotosyntes. Dessutom har växtblad ofta en skyddande funktion för växten, och kan även ha en roll i växtens vattenförlustreglering. Slutligen kan växtblad ha en attraktiv funktion för att attrahera pollinerare till blommande växter.