Medicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.Etiska kommitteer: Kommittéer inom yrkesorganisationer, vetenskapliga organisationer, vårdinrättningar eller andra institutioner, som har att göra överväganden i frågor av etisk art. Sådana kommittéer kan ha rådgivande, utbildande, förmedlande, vägledande eller policyskapande roll. Kommittéer som ansvarar för etiska aspekter på patientvård brukar kallas vårdetiska kommittéer; kommittéer med uppdrag att tillvarata forskningsprojektdeltagares intressen kallas vanligen forskningsetiska kommittéer.Etik: En gren inom såväl filosofin som teologin som omfattar studiet av människors moraliska föreställningar och handlande.Forskningsetik: De moraliska förpliktelser som skall ligga till grund för hur forskning bedrivs. Termen avser forskningsetik generellt.Etisk rådgivning: Hjälp från en etisk rådgivare eller etisk kommitté att belysa de etiska aspekterna av specifika kliniska fall. Avsikten är att med patienternas bästa för ögonen identifiera, analysera och lösa etiska problem.Etik, klinisk: Identifiering av, analys av och beslut i etiska frågeställningar som uppkommer i samband med patientvård.Vårdetik: De yrkesetiska regler som är vägledande för sjuksköterskor i deras roll och rättigheter i vården, liksom för deras patienter, deras kollegor, och för bemötandet av patienter och deras anhöriga.Forskningsetiska kommitteer: Särskilda kommittéer knutna till sjukhus eller forskningsinstitutioner, vars uppgift är att tillse att deltagare i forskningsstudier inte lider skada, i Sverige bl a genom att övervaka att deltagarna får sitt lagstadgade skydd enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och personuppgiftslagen.Vårdetiska kommitteer: Etiska kommittéer knutna till sjukhus eller andra vårdinstitutioner, med ansvar för de etiska aspekterna på patientvård. Dessa får ej förväxlas med forskningsetiska kommittéer, som har att övervaka patienters och friska frivilligas deltagande i vetenskapliga eller kliniska studier.Yrkesetik: Den moralfilosofi som är vägledande för god sed hos varje yrkesutövare i hans/hennes handlande gentemot och förhållningssätt till kollegor, patienter, klienter eller kunder.Institutionsetik: En institutions moraliska åtaganden och ansvar.Grundetik: En syn på etiken som fokuserar på teorier om vikten av allmänna principer, som t ex respekt för självständighet, godhet och rättvisa.Etisk teori: En samling filosofiskt samhöriga idéer (som t ex utilitarianism), vars avsikt är att tillhandahålla allmänna normer för vägledning och värdering av moraliskt beteende.Etiker: Experter i filosofisk eller teologisk etik, anlitade inom t ex klinisk verksamhet, forskning, politik eller annan verksamhet för rådgivning i etiska frågeställningar.Tandvårdsetik: De yrkesprinciper eller den yrkeskodex som rör tandläkares rättigheter och skyldigheter, förhållandet till patienter och kollegor, samt tandläkarens åtgärder i vården och förhållande till patienters anhöriga.Bioetiska angelägenheterEtisk analys: Bruk av systematiska, etiska undersökningsmetoder, så som kasuistik eller etisk teori, i arbeten om moraliska frågeställningar.Etisk granskning: En formell granskning av att patientvård eller föreslagna forskningsprojekt är i överensstämmelse med gällande etiska regler. Granskningen genomförs vanligtvis av en särskild etisk kommitté, utskott av sådan kommitté, ad hoc-grupp eller enskild etikansvarig.Bioetik: En gren inom tillämpad etik med inriktning på värderingsfrågor vid tillämpningar och utveckling inom biovetenskaperna.Moral: Uppförandenormer som skiljer mellan rätt och fel.Moralisk plikt: Förpliktelser grundade mer på etik än på lagstiftning.VälgörenhetHumanförsök: Undersökningar utförda på människor.Personlig autonomiDygder: Karaktärsdrag som anses moraliskt lovvärda.Moralisk utveckling: Den process genom vilken individer införlivar normer för rätt och felaktigt beteende.TeologiInformerat samtycke: Frivilligt medgivande av en patient eller försöksperson med full insikt i riskerna med deltagande i diagnostiska eller forskningsundersökningar, eller med medicinsk eller kirurgisk behandling.Sociala värderingarFörmyndarmentalitetPersonhoodFilosofi, medicinskKommittemedlemmar: En kommittes sammansättning eller det att vara medlem i en kommitte.PatienträttigheterSocialt ansvarFilosofi: Läran om kunskap och grundläggande, allmänvetenskapliga värderingar och principer.Social rättvisaEtisk relativism: Den filosofiska synen att sannings- och moralvärdesbegrepp inte är absoluta, utan står i förhållande till de personer eller grupper som förfäktar dem.Rättsvetenskap: Vetenskapen eller filosofin om lag och rätt; även tillämpningen av lag och rättsordning inom hälso- och sjukvård och medicin.Sekretess: Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. Syn. förtrolighet.FörsökspersonerMänskliga rättigheter: Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.Livsvärde: En levande varelses inre, icke-materiella värde.Läkemedelsetik: De yrkesetiska regler som är vägledande för farmaceuten i sjukvården och i förhållandet till kollegor, patienter och deras anhöriga.ResursfördelningMetafysik: Benämning från senantiken på de grundläggande filosofiska principerna, vilka bygger på Aristoteles skrifter och vari ingår bl a ontologi (varandets natur) och kosmologi (världsalltets ursprung och struktur).Intressekonflikt: En situation i vilken en individ skulle kunna dra personliga fördelar av sitt officiella eller yrkesmässiga agerande. Hit hör motsättningen mellan en persons enskilda intressen och ansvar i förtroendeställning. Termen är inte begränsad till att omfatta ämbetsmän. Begreppet avser såväl den faktiska intressekonflikten som uppfattning eller förekomst av konflikt.Dödshjälp, passivTjänstefelDödshjälp: Medverkan till en lugn och smärtfri död för en annan människa av medlidande, pga obotlig sjukdom, outhärdligt lidande eller ett ovärdigt slutskede av livet. Syn. eutanasi.PatientlagstiftningBiomedicinsk forskningMeningsskiljaktigheter och tvisterFrihet: Individers rätt att handla och fatta beslut utan yttre inskränkningar.Helsingforsdeklarationen: En internationell överenskommelse inom World Medical Association (WMA) som ger riktlinjer för hur studier på människor får genomföras. Den antogs 1962 och reviderades vid den 18. medicinska världskongressen i Helsingfors 1964. Senare revisioner har gjorts 1975, 1983, 1989 och 1996.Upphävande av behandlingAvslöjande: Yppande av information, muntligen eller skriftligen.Icke-terapeutisk forskning: Experimentell forskning som inte är avsedd att komma forskningsobjekten till godo. Kliniska fas-1-studer och forskning på friska frivilliga är exempel på icke-terapeutisk forskning.Läroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.Jehovas vittnen: Medlemmar av en religiös rörelse som grundades i USA under andra hälften av 1800-talet och förkunnar en aktiv evangelism, millenniets ankomst, och man motsätter sig starkt krig och myndigheters inblandning i samvetsfrågor. Jehovas vittnen motsätter sig som regel blodtransfusion och andra behandlingsmetoder baserade på blodprodukter.Empirisk forskningFörsöksbehandling på människaUppgiftslämnandeDjurförsökMinderåriga: Personer som ännu inte nått åldern för fullständiga medborgerliga rättigheter.Forskare-försökspersonrelationerReligion och medicinKonfucianism: En idélära omfattande moraliska, etiska och politiska frågeställningar uppkallad efter den kinesiske tänkaren Konfucius (551-479 f.Kr.).Forskningsfusk: Avsiktlig förfalskning av vetenskapliga data genom framställning av fabricerade, ofullständiga eller overifierade resultat som vetenskapliga fakta.Regeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.Judendom: Judarnas religion, grundad på tron om en gud och judarnas uppgift att sprida läran om Gud Fader, så som framställs i de hebreiska skrifterna.Beslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.Internationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.Tvärvetenskaplig kommunikation: Kommunikation i betydelsen korsbefruktning av idéer, härstammande från två eller fler akademiska discipliner. Ett exempel är det tvärvetenskapliga fältet bioetik, som spänner över de biomedicinska, humanistiska, socialvetenskapliga och juridiska ämnesområdena. Hit räknas även kommunikationsproblem till följd av olikheter i språkbruk inom olika akademiska områden.Dödshjälp, aktiv: Aktiv medverkan till avslutande eller förkortande av en annan människas eller ett djurs liv av medlidande, i syfte att befria från ett tillstånd av obotlig sjukdom, outhärdlig smärta eller en ovärdig död. Syn. aktiv eutanasi.Forskningspersonal: Sådan personal som deltar i forskning.Meningslös behandling: Diagnostiska och terapeutiska ingrepp utan meningsfulla motiv eller meningsfulla resultat; behandling som inte förbättrar patientens tillstånd eller inte förmår häva medvetslöshet eller beroende av intensivvård.Humanism: Ett etiskt-filosofiskt synsätt som framhäver såväl mänskliga värden och varje individs egenvärde som omtanke om människans värdighet och frihet.UndervisningSällskapTredje parts samtyckeLäkarutbildning: Utbildning i medicin i allmänhet.Medborgerliga rättigheter: Lagstadgat skydd för den enskildes fri- och rättigheter, för rättvisa inför lagen, rösträtt och mot diskriminering pga ras, religion, etniskt ursprung, ålder eller kön.Livets börjanDubbeleffektSamvete: De kognitiva och känslomässiga processer som avgör en persons förmåga att skilja mellan det som är moraliskt rätt och det som är moraliskt orätt.RedaktionspolicyEmpirism: En filosofisk riktning och en av huvudprinciperna i den medicinska filosofin i antikens Grekland och Rom. Denna skola utvecklades i Alexandria mellan 270 och 220 f. Kr. och var den enda framgångsrika återupplivningen av Hippocrates grundteser. Empirikernas tre hörnstenar var dels deras egna tillfälliga iakkttagelser (egen erfarenhet), dels lärdom av andra, samtidiga eller tidigare observatörer (andras erfarenhet), dels-i fråga om nya sjukdomar-slutsatser av iakttagelser av liknande sjukdomar (analogi). Empirismen fortlevde ända fram till 1800-talet.Mänskliga karakteristika: Människors grundläggande egenskaper och särdrag.Strålskyddsfysik: En vetenskapsgren inriktad på problem i samband med strålskydd, minskande eller förebyggande av strålningsexponering, samt verkan av joniserande strålning på människor och deras omgivning.TortyrBeteendekontrollClinical Trials Data Monitoring CommitteesLivsuppehållande vård: Vård som kräver särskilda behandlingsinsatser för att uppehålla eller förlänga livet.Riktlinjer, principer: En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.FöräldrasamtyckeReligionsfilosofierLiv: Det tillstånd som skiljer organismer från oorganisk materia, kännetecknat av tillväxt, ämnesomsättning, fortplantning och anpassning. Det omfattar tillvarons förlopp, samlade erfarenheter, livs- och levnadsform, eller varandet i sig. Genom århundraden har frågor om livet varit föremål för engagemang inom filosofi, biologi, rättsmedicin, antropologi osv, i den skapande så väl som den vetenskapliga litteraturen.Förmyndare: Juridisk term för förtroendeperson, vars uppgift är att vara s k god man åt en omyndig eller flera omyndiga personer, t ex minderårig eller omyndigförklarad person.Demokrati: Ett folkstyrelsesystem där folket deltar i de politiska beslutsprocesserna på fria och jämlika villkor.Läkarutbildning, preklinisk: Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.Sanningens avslöjandeKulturell mångfald: Samexistens mellan flera distinkta etniska grupper, raser, religiösa eller kulturella grupperingar inom ett samhälle, en organisation eller population.EmbryoforskningMental kompetens: En individs förmåga att första innebörden och följderna av sina handlingar.VetenskapKvacksalveri: Diagnos och behandling av sjukdom på falska eller bedrägliga grunder.PlagieringYrkeskompetensKasuistikAvhumaniseringTvång: Bruk av våld eller förtryck för att uppnå medgörlighet eller lydnad, även i samband med politisk maktutövning.Jurister: Personer som har till yrke att tillhandahålla juridisk rådgivning samt bistå och företräda klienter i juridiska frågor.Gåvor: Givande av föremål eller andra förmåner, av fri vilja och som regel utan förväntan om återgäldning. Givande av gåva kan dock vara motiverat av altruistiska känslor eller tacksamhet, pliktkänsla, eller av förhoppning om att erhålla något i utbyte.StorbritannienFeminism: En rörelse för kvinnors lika rättigheter i samhället. Från att på 1890-talet ha lanserats som benämning på kvinnosakskampen har feminismen utvecklats till en rörelse för politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan könen.Logik: Vetenskaplig disciplin som har som utgångspunkt studiet av allmängiltiga slutledningar och som är en omfattande vetenskap på gränsen mellan filosofi och matematik, vars kärna utgörs av en teori om deduktiv slutledning och andra därmed sammanhängande frågor. Logiken tillhandahåller i vid bemärkelse grundläggande principer för en grupp företeelser eller lära om följdriktiga slutledningar inom något område. (2007-09-10 Källa Nationalencyklopedin; http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=244048)Vävnads- och organanskaffningAltruism: Begrepp för hänsyn till och omsorg om andra människor, till skillnad från självupptagenhet och själviskhet. Motsatsen till egoism.Forskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.PostmodernismKrigsförbrytelser: Kriminella handlingar som begås under, eller i samband med, krig, t ex misshandel av krigsfångar, dödande av civila osv.Internationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.Barns rättigheter: Tillvaratagande av barns rättigheter, bl a genom lagstiftning (FN's barnkonvention, Lagen om Barnombudsman) och oberoende organisationers arbete (BRIS-Barnens Rätt i Samhället).VästvärldenBeteendeforskningPolitikDjurskydd: Omsorg om djur i laboratorier och andra specifika miljöer, speciellt vad avser hälsa, föda och utrymmen. Regler och riktlinjer utfärdas av Jordbruksverket.Frivilliga programObligatoriska program: Program för vilka deltagande är tvingande.RådgivningskommitteerGenforskning: Utforskning av orsaker till, överföring, lindring, eliminering eller förstärkning av ärftliga sjukdomar eller särdrag.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Litteratur: Skrivna framställningar som utmärker sig genom form eller uttryckssätt och som förmedlar idéer av varaktigt eller allmänt intresse. Termen kan även avse den samlade skriftliga produktionen på ett språk, i ett land eller under en tidsålder.Forskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.Anonym testningYrkesrollLäkarens rollNazismMedicinhistoriaTroKliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.Riktad organdonationKomodifiering: En samhällelig process som medför att något eller någon blir att betrakta som en handelsvara.PersonerSjukvårdsransonering: Planer för rättvis fördelning och placering av tillgängliga hälsovårdsresurser.Gravida kvinnor: Gravida kvinnor som kulturella, psykologiska eller sociologiska begrepp eller enheter.BerättandeKollegial granskning inom forskning: Expertgranskning av forsningsprojekts kvalitet och hållbarhet, utförd av sakkunniga inom samma forskningsområde. Förfaringssättet tillämpas av redaktörer vid bedömning av manuskript för publicering, av fonder och stiftelser för beslut om anslagstilldelning, och av vetenskapliga institutioner vid tjänstetillsättningar.Lurendrejeri: Att lura eller bli lurad.OrganisationspolitikRashygien: Syn. eugenikDelaktighet: Medverkan i en handling som är, eller uppfattas som, kriminell eller omoralisk. Medskyldig är man även i de fall då man befrämjar eller har vinning av handlingar som är moraliskt eller juridiskt tvivelaktiga.Förintelse: Den omfattande, systematiska utplåningen av europeiska judar i koncentrationsläger i Nazityskland före och under andra världskriget.PrivatlivKonflikt (Psykologi): 1. Individens inre stridigheter, framkallade av motstridiga eller motsägelsefulla behov och drifter, eller yttre och inre krav. 2. Konflikter inom en grupp till följd av oförenliga konkurrens- eller motsatsförhållanden, pga antagonistiska ställningstaganden, avvikande idéer, intressen eller personligheter.PubliceringAnsvar, juridiskt: Ansvarsskyldighet gentemot annan genom lag.SekularismVästtyskland: Efter Tysklands delning 1945 sammanslogs de tre västliga zonerna 1949 till Förbundsrepubliken Tyskland, BRD ("Västtyskland"). 1990 återförenades Västtyskland och Rätten att döKultur: Sammanfattande uttryck för alla beteendemönster som förvärvas och utvecklas i ett samhälle och förs vidare genom symboler. Kultur omfattar sålunda sedvänjor, traditioner och språk.Beslutsfattande, organisatoriskt: Beslutsordningen i en institution eller annan organisation.SociologiDjurens rättigheter: Etiskt grundad uppfattning om nödvändigheten att skydda djur, såväl husdjur, laboratoriedjur som vilda djur, mot behandling som kan innebära lidande för djuret. I Sverige är detta skydd lagstadgat, genom djurskyddslagen. För försöksdjur gäller särskilda regler, utfärdade av Centrala försöksdjursnämnden, en myndighet under Jordbruksdepartementet. VarningspliktMedicinska högskolor: Utbildningsanstalter för personer som utbildar sig inom det medicinska fältet.LäkareFörenta StaternaForskningsanslag: Ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet.Vägran att behandlaOmvårdnadsfilosofiSårbar befolkningLäkarsällskapKanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Medicin i litteraturenFolkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Kontrakt: Skriftligt, juridiskt bindande avtal mellan två eller fler parter. Det kan även användas för att definiera förhållandet mellan vårdgivare och patient.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Medicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Gruppstruktur: Den formella eller informella konstitutionen av en grupp människor, baserad på ett nätverk av personliga förhållanden, och beroende av gruppens storlek, sammansättning osv.TeknologiAttityder till döden: En persons uppfattning om olika aspekter av döden, baserade på psykosocialt och kulturellt inflytande.NunavutKollegial granskning: Granskningsprocess som utförs av en utvald kommitté sakkunniga för att bedöma andras förmåga att leva upp till den standard som deras specialitet kräver. Sådan granskning är bruklig i redaktionskommittéer för bedömning av artiklar och andra bidrag som lämnats in för publicering. TerminalvårdPreussenUpprätthållande av lag och ordning: Organiserad strävan efter laglydighet i samhället.Vårdutbildning: Omvårdnads- och sjuksköterskeutbildning i allmänhet.Medicinsk journalistik: Insamlande, skrivande och redigering av nyhetsmaterial av biomedicinskt intresse för spridning i massmedia, inkl. dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV, huvudsakligen för en publik av hälso- och sjukvårdskonsumenter.1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Therapeutic EquipoiseBehandlingsvägranSociologi, medicinskBedrägeri: Förvrängning av fakta eller döljande av avsikt.Politiska systemMänniskokropp: Människans kropp ur ett filosofiskt/konstnärligt perspektiv, inte som anatomisk eller zoologisk enhet.Katolicism: Den romersk-katolska kyrkans tro, lära och organisation, baserad på en hierarkisk struktur, med påven som överhuvud.OsäkerhetPatienturval