Verk, skrivna för hand, såsom gjordes före tryckerikonstens uppfinning och tillämpning. Ett manuskript kan även avse en handskriven kopia av en tidig författares verk. Manuskript kan vara handskrivna eller maskinskrivna, till skillnad från tryckta arbeten, som t ex en författares originalmanuskript, utifrån vilkjet tryckta kopior framställs.
Expertgranskning av forsningsprojekts kvalitet och hållbarhet, utförd av sakkunniga inom samma forskningsområde. Förfaringssättet tillämpas av redaktörer vid bedömning av manuskript för publicering, av fonder och stiftelser för beslut om anslagstilldelning, och av vetenskapliga institutioner vid tjänstetillsättningar.
Skrivarsyssla, litterärt skapande. Också en författares samlade litterära produktion.
Handskrivna eller maskinskrivna arbeten, eller utkast till arbeten som skall publiceras, som inte mångfaldigas.
Granskningsprocess som utförs av en utvald kommitté sakkunniga för att bedöma andras förmåga att leva upp till den standard som deras specialitet kräver. Sådan granskning är bruklig i redaktionskommittéer för bedömning av artiklar och andra bidrag som lämnats in för publicering.
Insamlande, skrivande och redigering av nyhetsmaterial av biomedicinskt intresse för spridning i massmedia, inkl. dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV, huvudsakligen för en publik av hälso- och sjukvårdskonsumenter.
Avsiktlig förfalskning av vetenskapliga data genom framställning av fabricerade, ofullständiga eller overifierade resultat som vetenskapliga fakta.
Tiden från 1401 till 1500.
Samtidig eller konsekutiv publicering av identiskt eller nästan identiskt material i två eller flera olika källor utan tillkännagivande av detta. Sådan publicering skiljer sig från "omtryck", då källa anges, och från "plagiat", då en författare låter publicera en annan författares material som sitt eget.
Användning av statistiska metoder för analys av utveckling och trender i litteraturen.
Tiden från 500 till 1450 e. Kr.
Tiden från 1601 till nutid.
Den i lag fastställda ensamrätten för författare, konstnärer och fotografer till sina verk under en viss tid. Upphovsrätten innebär såväl ekonomiskt som ideellt skydd för upphovsmannen. I Sverige regleras upphovsrätten i upphovsrättslagen (SFS 1960:729 & ändringar), som i stort överensstämmer med motsvarande lagstiftning i andra länder.
Samlingar av handlingar.
Tiden från 1501 till 1600.
Förkortning eller sammanfattning av dokument; tilldelning av deskriptorer för dokumentreferens.
En situation i vilken en individ skulle kunna dra personliga fördelar av sitt officiella eller yrkesmässiga agerande. Hit hör motsättningen mellan en persons enskilda intressen och ansvar i förtroendeställning. Termen är inte begränsad till att omfatta ämbetsmän. Begreppet avser såväl den faktiska intressekonflikten som uppfattning eller förekomst av konflikt.
Tiden från 1701 till 1800.
En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.
Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.
En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.
Tiden från 1801 till 1900.
Samlingar av organiserad information för studier och referens.
Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.
Sådan personal som deltar i forskning.
De moraliska förpliktelser som skall ligga till grund för hur forskning bedrivs. Termen avser forskningsetik generellt.
Kurbitsfamiljen (kalebassfamiljen) bland blommande växter tillhörande ordningen Violales. Den omfattar gurkor, kalebasser, meloner, squash och pumpor. Ibland förs den till en egen ordning, Cucurbitales.
Ett system av fysiska måttenheter, där de grundläggande storheterna är längd, tid, massa, elektrisk ström, temperatur, ljusstyrka och ämnesmängd. Motsvarande måttenheter är meter, sekund, kilogram, ampere, kelvin, candela och mol. Systemet har av Allmänna konferensen för mått och vikt (Conférence Générale des Poids et Mesures) givits officiell status och rekommenderats för universellt bruk.
Yppande av information, muntligen eller skriftligen.
Tiden från 1601 till 1700.
Tiden från 2001 till 2100.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.
En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.
Tiden från 1901 till 2000.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
Protokoll eller utlåtande från konferens eller annat möte mellan läkare, vetenskapsmän eller andra yrkesrepresentanter, med syfte att nå konsensus (samsyn) rörande rön och rekommendationer inom något bestämt område. Konsensuskonferenser, representerande både vetenskapliga och allmänna intressen, är ett viktigt forum för utvärdering av rådande idéer inom medicinen och speglar de senaste forskningsframstegen inom ämnesområdet i fråga.
Erfarna yrkesutövare som ger vägledning och stöd åt andra som önskar förkovra sig i sin yrkesroll eller utvecklas i sin karriär.
Omfattande, datorbaserade samlingar av referenser eller hänvisningar till böcker, artiklar eller andra publikationer, företrädesvis inom ett begränsat ämne eller ämnesområde.
Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.
Ett verbalt eller icke-verbalt kommunikationsmedel för utbyte av ideer eller känslor.
Ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet.
Publicerade arbeten som ger en översiktlig granskning av aktuell literatur inom ett fält.
Tiden före år 500 e. Kr.