Barn utan syskon.
Den följd i vilken barn föds i en familj.
Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.
En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.
Lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvård.
En underfamilj av Gamla världens apor, Cercopithecidae, som lever i Afrikas och Asiens skogar. Släktena Colobus (guerezaapor), Nasalis (näsapor), Presbytis (bladapor), Semnopithecus (hanumanlangur), Pygathrix (Rhinopithecus; trubbnäsapor) och Simias (knorrsvansad langur) hör alla till denna familj.
Atmosfäriska förhållanden som sammanhänger med klimat och väder.
En samling tillstånd framkallade av för kraftig exponering för eller överansträngning under extrem värme. Hit hör värmekramper, som är icke-akuta och kan behandlas med saltkompensation, värmeutmattning, som är allvarligare och måste behandlas med vätske- och saltkompensation, och värmeslag, som oftast drabbar de äldsta och yngsta, särskilt de äldre, och åtföljs av kramper, förvirring eller koma, och som behandlas med nedkylning och vätske- och saltersättning.
Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.
Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.
EC 3.4.16.4.
Spridning av nya idéer, rutiner, tekniker, material och apparater, samt omfattningen av acceptans och användning av dessa.
Ospecifika förändringar i hjärnans vita substans, oftast efter 65 års ålder. Till förändringarna hör axonförluster, bleknande myelin, glios, förlust av ependymceller och förstorade perivaskulära hålrum. Leukoaraios är en riskfaktor för demens och cerebrovaskulära sjukdomar.
Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.
Tiden från 1901 till 2000.
Gren av psykologin som är inriktad på normalt och onormalt beteende hos tonåringar.
Den fjärde planeten från solen räknat i vårt solsystem. Den har två naturliga månar, Deimos och Phobos, och utgör en av de fyra inre eller terrestriella planeterna.
Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
En inre drivkraft i en organism som är en förutsättning för att ett givet stimulus skall kunna framkalla en typ av reaktioner. Så är t ex en viss grad av hunger nödvändig för att närvaron av mat skall utlösa lust att äta. Syn. drift.
Medel som förvärvas eller framställs olagligt för den subjektiva verkan de sägs ha. De sprids ofta i stadsmiljö, men är även tillgängliga i förorts- och landsortsområden. De kan vara mycket orena och ge upphov till oväntade förgiftningar.
Ett näringsrikt livsmedel framställt genom koagulering av mjölk och avskiljande av mjölkens vassle.
Störning orsakad av rörelse, som t ex sjösjuka, bilsjuka eller rymdsjuka. Den yttrar sig som illamående, kräkningar och yrsel.
Alla delar av Afrika utom Nordafrika.
Det geografiska område av Afrika som omfattar Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mocambique, Namibia, Sydafrika, Swaziland, Zambia och Zimbabwe.
Platser för slakt och styckning; slakterier.