Mänskliga rättigheter: Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.Brott mot mänskliga rättigheter: Avsiktlig felbehandling eller diskriminering av vissa människogrupper, bl a genom brott mot de grundläggande rättigheter som stadgas av Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, antagen av FNs generalförsamling genom resolution 217 A (III) den 10 december 1948 och kompletterad 1966 med de två internationella konventionerna om "ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter" och "medborgerliga och politiska rättigheter".TortyrKrigsförbrytelser: Kriminella handlingar som begås under, eller i samband med, krig, t ex misshandel av krigsfångar, dödande av civila osv.Förenta NationernaKvinnans rättigheter: Kvinnors rätt till jämlikhet i fråga om social och ekonomisk ställning och utbildning.Social rättvisaPatienträttigheterInternationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.Bioetiska angelägenheterRiktlinjer för social kontrollSocialt ansvarTjänstefelGlobal hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.Statsförvaltning (USA): Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.El Salvador: Stat i Centralamerika, gränsande till Stilla havet, Guatemala och Honduras. Landets yta är 21 040 km2, och folkmängden uppgår till drygt 6,3 miljoner invånare (2002). Huvudstad är San Salvador.Internationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Etisk relativism: Den filosofiska synen att sannings- och moralvärdesbegrepp inte är absoluta, utan står i förhållande till de personer eller grupper som förfäktar dem.PolitikStöldSocialpolitikSociala problemMyanmarMoralisk plikt: Förpliktelser grundade mer på etik än på lagstiftning.Kapitalism: Politiskt och ekonomiskt system kännetecknat av individens rätt, privat eller företagsägande av kapitalvaror, samt prissättning, produktion och fördelning av varor som huvudsakligen bestäms av fri marknadskonkurrens.Biovetenskaper: Alla grenar av naturvetenskaperna som befattar sig med någon aspekt av livet eller livsprocesserna. Hit hör anatomi och fysiologi, biokemi och biofysik samt djurens, växternas och mikroorganismernas b iologi. Begreppet bör särskiljas från underavdelningen biologi, som specifikt sysslar med de levande organismernas ursprung och livsformer.Medborgerliga rättigheter: Lagstadgat skydd för den enskildes fri- och rättigheter, för rättvisa inför lagen, rösträtt och mot diskriminering pga ras, religion, etniskt ursprung, ålder eller kön.Hjärtkammarfunktion, höger: Högra hjärtkammarens hemodymiska och elektrofysiologiska verkan.Straffrätt: En del av den offentliga rätten som definierar brottsformer, reglerar gripande av, åtal och rättsprocesser mot misstänkta brottslingar, och reglerar straffpåföljd för dem som fällts för brott.Medicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.Tvång: Bruk av våld eller förtryck för att uppnå medgörlighet eller lydnad, även i samband med politisk maktutövning.Feminism: En rörelse för kvinnors lika rättigheter i samhället. Från att på 1890-talet ha lanserats som benämning på kvinnosakskampen har feminismen utvecklats till en rörelse för politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan könen.NamibiaHögerkammardysfunktionBarnförmynderskap: Tilldömd skyldighet eller tilldelat uppdrag att sörja för vårnaden om ett barn.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Barns rättigheter: Tillvaratagande av barns rättigheter, bl a genom lagstiftning (FN's barnkonvention, Lagen om Barnombudsman) och oberoende organisationers arbete (BRIS-Barnens Rätt i Samhället).Krig: Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.Social Determinants of HealthSårbar befolkningPatientlagstiftningEtik: En gren inom såväl filosofin som teologin som omfattar studiet av människors moraliska föreställningar och handlande.Brott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.Förnekande (Psykologi): Vägran att erkänna sanningen eller det verkliga förhållandet i en situation eller upplevelse.Basläkemedel: Läkemedel som anses väsentliga för att tillgodose hälsovårdsbehoven hos en befolkning och för att styra läkemedelskostnaderna.FördomarSäkerhetsåtgärderFlyktingar: Personer som söker sin tillflykt till en trygg eller säker plats, särskilt sådana som flyr till främmande land eller makt för att undgå fara eller förföljelse i sitt hemland pga ras, religion eller politiska åsikter.Rättsvetenskap: Vetenskapen eller filosofin om lag och rätt; även tillämpningen av lag och rättsordning inom hälso- och sjukvård och medicin.Kontrollgrupper: Grupper som är till för jämförelse i experimentella studier. De liknar experimentgruppen i fråga om allmänna karakteristika av betydelse för studien, men får inte den undersökta behandlingen.Lagstiftning, principer: Införande och av lagar och förordningar och reglering av deras tillämpning genom officiella statliga organ eller andra lagstiftande organisationer. Hit hör också hälso- och sjukvårdslagar och förordningar i allmänhet.Kvinnlig omskärelse: Generell beteckning för tre olika typer av stympning av de yttre delarna av kvinnans könsorgan: sunna, klitorektomi och infibulation. Ingreppen är förenade med stora hälsorisker och är olagliga i mång a länder, men utförs fortfarande i stor omfattning i en rad länder, särskilt i Afrika.Hälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.Meningsskiljaktigheter och tvisterVåldInternationella organ: Internationella sammanslutningar som tillhandahåller hälsorelaterade eller andra kooperativa tjänster.Upprätthållande av lag och ordning: Organiserad strävan efter laglydighet i samhället.Obligatoriska program: Program för vilka deltagande är tvingande.Social förändringSydafrikaBioetik: En gren inom tillämpad etik med inriktning på värderingsfrågor vid tillämpningar och utveckling inom biovetenskaperna.OrganisationerPsykiatrisk tvångsvård: Omhändertagande av patient med allvarlig psykisk störning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (SOSFS 1991:1128).Transgendered PersonsPolisHumanförsök: Undersökningar utförda på människor.Fortplantning, hälso- och sjukvårdModerns välbefinnande: Organiserade tjänster i samhället eller av andra aktörer med syfte att förbättra mödrars hälsa och välbefinnande.Dokumentation