Ett växtsläkte inom familjen Liliaceae. Växterna innehåller radiatin, vittatin, haemantamin, lykorenin, dihydrolykorin, lykorin, lykoricidinol och lykoricidin.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Samlingar av handlingar.
En av två arter (Fagopyrum esculentum/sagittatum eller F. tataricum) örtväxter samt deras ätliga frön, vilka används för mjöl och gryn. Trots att fröna används som säd, är växten inte en gräsart som d e övriga sädesslagen.
Personal med medicinsk yrkesutbildning som arbetar med patientvård i en organiserad vårdinrättning, institution eller annat organ.
Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djur
Horn på något djur i hjortfamiljen, och endast på bockarna. Hornen är massiva, ofta förgrenade och fälls årligen, varpå nya växer ut.
En familj partåiga, idisslande hovdjur (Cervidae) med ca 45 arter, spridda över Nordamerika, Sydamerika, Eurasien och norra Afrika, samt Australien, Nya Zeeland m fl öar, dit de förts av människan. De olika arterna varierar mycket i storlek; störst är älgarna. Hanarnas horn fälls varje år. Hjortar återfinns i de flesta naturtyper och klimatzoner, och några säsongsvandrar.
Förhållandet mellan sjukhuspersonal och patienter. Hit hör även program utformade för bättre bemötande av patienter och besökare och att ge en god bild av sjukhuset.
Ett växtsläkte i familjen Rubiaceae (måreväxter). Växterna innehåller antrakinoner och iridoider. H. diffusa används i kinesisk örtmedicin.
En kontinuerlig ring av peptidbindningar, vanligen av 2-3 dussin aminosyror, som sålunda inte har någon fri N- eller C-ände. Dessutom har de sex bevarade cysteinrester, som bildar cystinknutmotiv.
Program för vilka deltagande är tvingande.
En administrativ funktion för utveckling och upprätthållande av blankett- och journalhanteringsrutiner.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Ordnade sammanställningar av beskrivningar av och hänvisningar till föremål med tillräckliga uppgifter för att föremålen skall kunna återfinnas.
Psykisk och fysisk misshandel av äldre person från familjemedlemmars eller vårdpersonals sida.
Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.
Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.
Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.
Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.
Den främre, anatomiska delen av underkäken, även kallad mentum, som innehåller fogen mellan underkäkens två halvor (haksymfysen; symphysis menti). Invändigt delar sig fogen kring ett trekandigt område kallat hakutskottet. På vardera sida, under den andra premolaren, återfinns hakhålet (foramen mentale), som är underkäkskanalens mynning, genom vilken blodkärl och nervbana löper.
Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.
Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.
Inrättningar för fysisk träning. Syn. gym.
Något vävt material med öppen textur som används inom kirurgi för reparation, rekonstruktion eller som ersättning för vävnad. Nätet består oftast av syntetiskt material av olika polymerer. Metallnät förekommer också.
Ett tillstånd av ihållande smärta och obehagskänsla i rygg och ben efter ländryggsoperation, vanliga symtom hos patienter på smärtkliniker.