LungsjukdomarLungsjukdomar, interstitiella: En heterogen grupp av icke-infektiösa och icke elakartade sjukdomar i de nedre luftvägarna som huvudsakligen drabbar lungblåsornas väggar, men även de små luftvägarna och blodkärlen i lungornas parenkymvävnad. "Interstitiell" avser det att alveolarväggarnas stödjevävnad ofta förtjockas av fibros. Denna samling av sjukdomar är vanligtvis av inflammatorisk art.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Lungsjukdomar, obstruktiva: Alla sjukdomstillstånd som kännetecknas av ihållande hinder för luftflödet i luftrören.Kroniskt obstruktiv lungsjukdom: Ett sjukdomstillstånd med diffusa och irreversibla luftflödeshinder. Underordnade typer av KOL är kronisk bronkit och lungemfysem.Sömnapne, obstruktivObstruktionsikterus: Gulsot, dvs gulfärgning av hud och slemhinnor, orsakad av försämrat flöde av galla i gallvägarna, som vid intrahepatisk kolestas eller gallgångshinder utanför levern.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.AndningsfunktionstesterLungfibros: Kronisk inflammation och fortskridande fibros i lungblåsornas väggar, med tilltagande dyspné och slutligen död till följd av syrebrist och högersidig hjärtsvikt.Forcerad utandningsvolym: Mätning av den största luftmängd som kan avges vid forcerad VC-bestämning inom ett givet antal sekunder. Den anges som FEV med ett indextal för antalet sekunder mätningen gjorts, eller ibland som ett procenttal av den forcerade vitalkapaciteten.LungtransplantationLungskadaSpirometriVitalkapacitetSömnövervakningLungkarcinom, icke-småcelligt: En heterogen ansamling av åtminstone tre histologiskt distinkta typer av lungcancer, omfattande skivepitelkarcinom, adenokarcinom och storcelligt karcinom. De behandlas som en grupp pga sina gemensamm a egenskaper, nämligen dåligt gensvar på konventionell kemoterapi och möjligheter till framgångsrik kirurgisk behandling hos endast en bråkdel av patienterna.Cystisk fibros: En ärftlig sjukdom i de exokrina körtlarna som drabbar främst bukspottkörteln, andningsvägarna och svettkörtlarna, och som brukar börja i barnaåren. Sjukdomen kännetecknas av kroniska luftvägsinfektioner, nedsatt kapacitet hos bukspottkörteln och benägenhet för värmeutmattning. Skrumplever under barndomen förekommer ofta och kan leda till portahypertension, mjältförstoring och hypersplenism.Bronkoalveolär sköljvätska: Vätskan som erhålls efter sköljning av lungalveolerna. Den används för undersökning av biokemiska och inflammatoriska förändringar i och effekterna av behandling vid interstitiell lungvävnad.Lungemfysem: En underkategori av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Typiska tecken för sjukdomen är anatomiska förändringar hos lungorna, så som förstorad luftvolym och nedbrytning av alveolarväggarna.Lungvolymmätningar: Mätning av luftmängden i lungorna vid olika tidpunkter i andningscykeln.Bronkvidgande medel: Medel som får luftrören att utvidga sig.Andnödssyndrom hos vuxnaRökningSjukdomsgradsmåttTröskdammlunga: Systemisk och lungpåverkan av inandning av mögel i damm från hö och halm hos personer som blivit överkänsliga för antigener i dammet. Reaktionerna är i de allra flesta fall förknippade med inandning av sporer från Micromonospora faeni eller Thermoactinomyces vulgaris.Andnöd: Ansträngd andhämtning. Syn. dyspné.Idiopatisk lungfibrosSömnapnesyndromLuftvägshinder: Varje hinder av luftens passage till och från lungorna.Lungblåsor: Små, polyedriska utbuktningar längs alveolarsäckarnas, alveolarkanalernas och de yttersta luftrörsförgreningarnas ytor, genom vars väggar det sker ett gasutbyte mellan alveolarluft och blodet i lungkapillärerna.Lunginflammation: Inflammation i lungorna.Total lungkapacitetLäkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Kontinuerligt positivt luftvägstryck: En teknik för andningsbehandling, hos antingen spontant andande patienter eller mekaniskt ventilerade, med vilken man upprätthåller ett kontinuerligt överatmosfäriskt tryck i andningsvägarna med hjälp av komprimerad luft.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Luftrör: De större luftvägarna till lungorna som förgrenas från änden av luftstrupen (trakea).Bronkutvidgning: Bestående, onormal vidgning av luftrören.Andningsorganens slemhinnaAlveolit, exogen allergisk: Tillstånd där inhalation av organiskt damm leder till överkänslighetsreaktioner på alveolnivå tillsammans med produktion av precipitiner.SyrgasbehandlingAstma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.BehandlingsresultatUpphostningLuftrörskatarrEmfysem: En sjuklig ansamling av luft i vävnader och organ.Bronkopulmonell dysplasi: Kronisk lungsjukdom som kan ses hos nyfödda som vårdas i respirator med mekanisk ventilation och förhöjda syrgashalter. Syn. BPD eller kronisk lungsjukdom hos barn.AndningsmekanikAndning, konstgjordFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.RiskfaktorerRetrospektiva studierSyrgasLungsköljning: Sköljning av lungorna med saltlösningar eller slemlösande medel för diagnos eller behandling. Förfarandet är mycket användbart vid diagnos av diffusa lunginfiltrat hos immunsupprimerade patienter.Positive-Pressure RespirationAndningssviktToraxröntgenSnarkningLungdiffusionskapacitet: Den gasmängd som per minut och per enhet av medeltrycket av gasgradienten över blod-luftbarriären tas upp av lungkapillärblodet från alveolargasen.Prospektiva studierBronkoskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av luftrören.Gallstas: Varje hinder av gallflödet mellan levercell och Vaters ampull. Syn. kolestas.Bronkit, kroniskAndningMakrofager, alveolära: Runda, granulära, enkärniga fagocyter som finns i lungblåsorna. De tar upp små, inandade partiklar, bryter ned dem och presenterar antigenen för immunceller.Lungventilation: Den totala volymen gas som andas in eller ut, mätt i liter per minut.Obliterativ bronkiolit: Inflammation i bronkiolerna med fibrös granulationsväv eller bronkialexsudat. Den kan uppkomma efter inandning av irriterande gaser eller främmande ämnen och kan vara en komplikation till lunginflamma tion.Alfa 1-antitrypsinbristAndnödssyndrom hos nyföddaLungans gasutbyte: Utbyte av syre och koldioxid mellan alveolarluft och lungkapillärblod genom blod-luftbarriären.Sklerodermi, systemiskDermatomyosit: En subakut eller kronisk muskel- och hudinflammation, kännetecknad av muskelsvaghet proximalt och typiska hudutslag. Sjukdomen förekommer ungefär lika ofta hos barn som hos vuxna. Hudåkomman har oftast formen av lilaaktiga utslag (eller mer sällan flagnande dermatit) på näsa, kinder, panna, överkropp och armar. Tillståndet är förknippat med komplementförmedlad, intramuskulär mikroangiopati, med förlust av kapillärer, muskelischemi, muskelfibernekros och perifascikulär atrofi. Hos barn har sjukdomen benägenhet att utvecklas till systemisk vaskulit (kärlväggsinflammation). Dermatomyosit kan uppträda tillsammans med maligna tumörer.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.AndningssystemetSlem: Slemhinnornas sega sekret. Det innehåller mucin, vita blodkroppar, vatten, oorganiska salter och förbrukade celler.UtandningNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Belastningstolerans: Ansträngningskapaciteten hos en individ mätt i form av uthållighet (i tid och/eller maximal arbetsbelastning) under ett arbetsprov.Lungsurfaktantassocierat protein C: Ett lungsurfaktantassocierat protein som spelar en roll för alveolär stabilitet genom att sänka ytspänningen vid luft-vätskekontakten. Det är ett membranbundet protein som utgör 1-2% av lungsurfaktantmassan. Lungsurfaktantassocierat protein C är en av de mest hydrofoba peptider som hittills isolerats och innehåller en alfahelixdomän med ett centralt polyvalinsegmant som binder till fosfolipiddubbelskikt.Pulmonary Disease (Specialty)Kardiomyopati, hypertrofisk: En hjärtmuskelsjukdom kännetecknad av hypertrofi, som huvudsakligen omfattar kamrarnas skiljevägg och som därmed hindrar tömning av den vänstra kammaren.Andningsstimulerande medelLuftvägsmotstånd: Motståndet mot luftflöde i luftstrupen och lungorna.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.AndningsvårdLunghypertoniSvampsjukdomar i lungorUvulaRökBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Mjukgom: En rörlig flik som är fäst vid bakre delen av den hårda gommen. Gomspenen hänger från mitten av den nedre kanten av den mjuka gommen.För tidigt födda: Barn födda före graviditetsvecka 37.Sjukdomar hos för tidigt föddaAndningsmuskulaturPrognosLungabscess: En komplikation till ett begränsat område av en lunginflammation eller till tumörvävnadsnekros innehållande var som inte lätt dräneras från området pga partiell eller fullständig blockering av luftrören.LungsurfaktanterSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.PrevalensBinjurebarkshormonerDammlunga: Sjukdomstillstånd kännetecknat dels av permanent ansamling av avsevärda mängder partiklar i lungorna, vanligtvis till följd av yrkesmässig eller annan miljöexponering, dels av vävnadsreaktionen mot den främmande substansen.Inflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.Möss, inavlade C57BLSensitivitet och specificitetSyrgasmätningMandibelframdragande tandställning: Framskjutning av underkäken till ett normalt läge som åtgärd vid bettfel eller överbett..SarkoidosTidsfaktorerLungsarkoidos: Sarkoidos som främst drabbar lungorna, de organ som allra oftast drabbas och ger sjuklighet och dödlighet i sarkoidos. Lungsarkoidos kännetecknas av tydligt avgränsade granulom i lungblåsornas, luftrörens och lungkärlens väggar som består av tätt hoppackade celler från det mononukleära fagocytsystemet. De kliniska symtomen utgörs av ansträngningsdyspné, icke-produktiv hosta och väsande andning.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Funktionell residualkapacitet: Den luftvolym som är kvar i lungorna efter en normal, lugn utandning. Den utgörs av summan av residualvolymen (restluften) och utandningsreserven. Vanlig förkortning är FRC.Helium: Ett grundämne i form av ädelgas med kemiskt tecken He, atomnummer 2 och atomvikt 4.003. Det är en färglös, luktfri och smaklös gas som inte är brännbar och som inte deltar i förbränning. Gasen upptäcktes först på solen och erhålls numera ur naturgas. Inom medicin används den till att späda ut andra gaser, och av särskilt värde är den tillsammans med syrgas för behandling av vissa fall av obstruktiv lungsjukdom och som bärare av narkosmedel.Albuterol: Ett direktverkande sympatomimetiskt medel med ganska selektiv verkan på beta-2-receptorer. Det används mest vid behandling av astma.LuftvägssjukdomarKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Hyperkapni: Klinisk manifestation av en onormal ökning av mängden koldioxid i artärblod.SvalgUretärhinderIpratropium: En muskarinantagonist som är strukturellt besläktad med atropin, men som anses säkrare och mer effektiv vid inandning. Medlet används mot olika luftrörssjukdomar, rinit, och som antiarytmikum.Inhalation: Inandning.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Extravaskulärt lungvatten: Vatten i lungorna, i mängd motsvarande eller något mindre än lungornas intracellulära blodvolym. Ansamling av extravaskulärt lungvatten leder till lungödem.YrkessjukdomarStendammslungaKomorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.SkopolaminderivatEpitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Adenoidektomi: Borttagande av polyper.TonsillektomiAndnödssyndrom hos vuxnaStatistik, icke-parametriskForcerat utandningsflöde: Mätning av luftfödet vid forcerad VC-bestämning.LuftrörssjukdomarSömnAerosoler: Kolloider med gasformig spridningsfas som övergår i antingen en vätskefas (dimma) eller fast fas (rök). De används för rökning eller i inhalationsterapi, och kan innehålla drivgaser.PneumektomiBronkiolit: Inflammation i bronkiolerna.Neutrofila leukocyterLungödemSmåcelligt lungkarcinomSömnstadierPolymyositHjärt-lungtransplantation: Samtidig överföring av både hjärta och lungor från en människa eller ett djur till en annan individ.Respiratorinducerad lungskadaSprayapparaterResultats reproducerbarhetKoldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Yrkesmässig exponeringPrediktivt värde av testerTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Antiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.Inandningskapacitet: Den maximala mängden luft som kan inhaleras efter en normal utandning. Den utgör summan av andetagsvolymen och inandningsreservvolymen. En vanlig förkortning är IC.Karcinom, småcelligt: En anaplastisk, svårt elakartad och vanligtvis bronkogen cancer, bestående av små, äggformade celler med sparsam neoplastisk vävnad. Typiskt är den kraftigt basofila kärnan och avsaknaden av eller svå ridentifierade nukleoler. Småcelligt karcinom förekommer tillsammans med andra typer av lungcancer och kan särskiljas genom sina distinkta, biologiska egenskaper, sin reaktion på kemoterapeutika och s trålningsbehandling, och sin benägenhet att utveckla öppna eller subkliniska metastaser, vilket ofta omöjliggör kirurgisk behandling.Hosta: Plötslig och ljudlig utdrivning av luft ur lungorna genom en delvis stängd struphuvudöppning, efter inandning. Hostan är en reaktion på retningar i luftstrupe och luftrör och en skyddsmekanism för att rensa luftvägarna från främmande föremål och sekret.Slemlösande medel: Medel som ökar utsöndringen från slemhinnor. Hit räknas även mukolytiska medel, dvs preparat som är slemförtunnande. Syn. expektorantia.Arbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.AndetagsvolymAndningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.DammHyperoxi: Onormal ökning av mängden syre i vävnader och organ.Kolinerga blockerare: Medel som binder till, men inte aktiverar kolinerga receptorer, och som därmed blockerar verkan av acetylkolin eller kolinerga agonister. Syn. kolinerga antagonister.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Ventilation-perfusionskvotLungsurfaktantassocierat protein B: Ett lungsurfaktantassocierat protein som spelar en väsentlig roll för alveolär stabilitet genom att sänka ytspänningen vid luft-vätskekontakten. Medfödd brist på lungsurfaktantassocierat protein B är en av orsakerna till andnödssyndrom hos nyfödda.National Heart, Lung, and Blood Institute (U.S.)Lymfangioleiomyomatos: En sjukdom som kännetecknas av en tilltagande invasion av celler av glatt muskulatur i lymfkärl och blodkärl. Tillståndet är vanligast förekommande i lungorna hos kvinnor i fertil ålder, och leder till försämrat luft-, blod- och lymfflöde. Det vanligaste symtomet är andnöd (dyspné).Bleomycin: Ett komplex av glykopeptidantibiotika från Streptomyces verticillus bestående av bleomycin A2 och B2. Det hämmar DNA-metabolism och används som antitumörmedel, särskilt vid fasta tumörer.Age FactorsAsbestos: En lungsjukdom som uppkommer efter inandning av asbestfibrer, kännetecknad av varierande grad av interstitiell fibros. Asbestos har samband med lungsäcksmesoteliom och karcinom i luftrören. Syn. asbestlunga.Airway RemodelingRespiratorer, negativt tryckLeukocytelastas: Ett enzym som katalyserar hydrolys av proteiner, inklusive elastin. Det klyver företrädesvis bindningarna på karboxylsidan av Ala och Val, med större specificitet för Ala. EC 3.4.21.37.AndningsstörningarUteroglobinCFTR: "Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator" är en kloridkanal som reglerar utsöndringen i många exokrina vävnader. Avvikelser i CFTR-genen har visat sig ge upphov till cystisk fibros.Alfa 1-antitrypsinVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Glukokortikoider: En grupp kortikosteroider som påverkar kolhydratomsättningen (glukoneogenes, glykogendeponering i levern, höjning av blodsockerhalten), hämmar kortikotropinutsöndring och har uttalad antiinflammatorisk verkan. De spelar även en roll i fett- och proteinomsättningen, i reglering av artärblodtrycket och förändringar i bindvävsreaktioner på skada, i minskning av antalet cirkulerande lymfocyter, och för funktionerna i det centrala nervsystemet.PartialtryckRNA, budbärarMukociliär rening: En icke-specifik skyddsmekanism som innebär att slem och andra ämnen transporteras från lungorna genom flimmerhårs- och sekretionsverkan hos luftrörens slemkörtlar. Den mäts in vivo som slemförflyttning, flimmerhårsfrekvens och eliminering av radioaktiva markörer.Cytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Mycobacterium Infections, NontuberculousHjärtseptum: Det tunna membranet mellan hjärtats två förmak eller den tjockare skiljeväggen av muskelvävnad mellan hjärtats båda kammare.Luft i lungsäcken: Ansamling av luft eller gas i lungsäcken, vilket kan ske spontant eller till följd av skada eller sjukdom, eller framkallas avsiktligt (terapeutisk pneumotorax).Maximalt utandningsflöde: Det uppmätta luftflödet under utandning av den första litern efter att de första 200 ml utandats vid bestämning av forcerad vitalkapacitet. Vanliga förkortningar är MEFR, FEF 200-1200, FEF 0.2-1.2.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Bindvävssjukdomar: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd, varav vissa är ärftliga och andra förvärvade, som kännetecknas av onormal struktur eller funktion hos en eller flera av kroppens bindvävstyper, t ex kollagen, elastin eller mukopolysackariderna (glykosaminoglykanerna).Inhalationsexponering: Exponering för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen genom inandning.Interleukin-8: Ett cytokin som aktiverar neutrofiler och attraherar neutrofiler och T-lymfocyter. Det frisätts av flera olika celltyper, bl a monocyter, makrofager, T-lymfocyter, fibroblaster, endotelceller, samt keratinocyter genom inflammatorisk stimulering. IL-8 är en medlem av superfamiljen beta-tromboglobuliner och strukturellt besläktad med trombocytfaktor 4.LungsäckssjukdomarAndningsfysiologiAdrenergic beta-2 Receptor AgonistsLungeosinofili: En sjukdom kännetecknad av eosinofilinfiltration i lungorna och blodeosinofili.