Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.LivsmedelstillsatserLivsmedel: Allt som kan tjäna som föda åt kroppen, genom att ge näring till vävnadstillväxt och energi till kroppsvärme.Livsmedelskontroll: Undersökning av livsmedel avseende förekomst av hälsovådliga mikroorganismer eller kemiska ämnen, naturliga eller tillsatta, samt nedbrytning under hanteringen.BekämpningsmedelLivsmedelsproduktion: Industriföretag som framställer livsmedelsprodukter.MedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.NäringskedjaLivsmedelsanalysBlodsockermätning, egenkontroll: Bestämning av blodsockernivåer på egen hand utan besök på kliniskt laboratorium. Digital eller batteridriven reflektometer kan användas. Egenkontroll har utbredd tillämpning vid kontroll av instabil i nsulinberoende diabetes.LivsmedelsförsörjningLivsmedelsförorening: Förekomst av skadliga, osmakliga eller andra icke önskvärda ämnen, som t ex kemiska ämnen, nedbrytningsprodukter eller mikroorganismer, i födoämnen före, under eller efter tillagning eller lagring.Livsmedelsmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svamp i födoämnen. Området är inte begränsat till patogena orgranismer, utan omfattar även närvaro av icke-patogena bakterier och svampar i t ex ost och vin.Europeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.SverigeFinland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Bedrägeri: Förvrängning av fakta eller döljande av avsikt.Vaccin mot gula febernGula febern: Akut infektionssjukdom i framförallt tropiska länder, förorsakad av ett virus som sprids till människa med myggor av arterna Aedes och Haemagogus.Hälso- och sjukvårdsadministratörer: Den personalkategori som är ansvarig för att genomföra gällande sjukvårdspolitik och leda verksamheten vid hälso- och sjukvårdsinrättningar.Sjukhusadministratörer: Personer ansvariga för genomförande av handlingsprogram och ledning av verksamhet i sjukhus.Livsmedelsmärkning: Innehållsdeklaration för livsmedelsprodukter, med angivande av ingredienser, näringsvärde, ursprung osv.DelegeringDiagnostiska tekniker, neurologiska: Metoder och rutiner för diagnostisering av sjukdomar i det centrala och perifera nervsystemet eller demonstration av nervsystemets funktioner eller funktionsbrister.Visual ProsthesisTidsfaktorerUnited States Environmental Protection AgencyBiologisk skadedjursbekämpningSocialt beteendeGrönsakerKostval: Tendensen att föredra vissa maträtter framför andra.Första världskrigetKemisk industri: Industriverksamhet baserad på framställning av kemikalier.Berlin: Huvudstad i Tyskland.Andra världskrigetSchweizUtmärkelser och priserDjurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.StuderandeHusdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).Medicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.PetsVägbeskrivningar och skyltar: Anvisningsskyltar eller -tavlor inom eller utanför en byggnad eller annan inrättning.SymbolismAckommodationsförmåga: Den dioptriska anpassningen av ögat (för maximal bildskärpa på näthinnan vid betraktande av ett föremål) med hänsyn till förmågan, mekanismen och processen. Sjukdomsrapportering: Läkares eller annan sjukvårdspersonals anmälan av förekomst av viss smittsam sjukdom till ansvarig myndighet. I USA utgår anmälningsplikten från 1878 års karantänlag, och rapportering sker idag till US Public Health Service. I Sverige regleras rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar i Smittskyddslagen (SFS 1988:1472 och SFS 1995:1315). Syn. anmälningsplikt.FöräldrameddelandenEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.PatienttillfredsställelseADP-ribostransferaser