LivsmedelsförsörjningLivsmedel: Allt som kan tjäna som föda åt kroppen, genom att ge näring till vävnadstillväxt och energi till kroppsvärme.Food SafetyLivsmedelsanalysLivsmedelsindustri: Den industribransch som sysslar med beredning, tillagning, distribution och tillhandahållande av livsmedel och drycker.Livsmedelsmärkning: Innehållsdeklaration för livsmedelsprodukter, med angivande av ingredienser, näringsvärde, ursprung osv.Livsmedelsförorening: Förekomst av skadliga, osmakliga eller andra icke önskvärda ämnen, som t ex kemiska ämnen, nedbrytningsprodukter eller mikroorganismer, i födoämnen före, under eller efter tillagning eller lagring.NäringspolitikKostval: Tendensen att föredra vissa maträtter framför andra.Livsmedelskontroll: Undersökning av livsmedel avseende förekomst av hälsovådliga mikroorganismer eller kemiska ämnen, naturliga eller tillsatta, samt nedbrytning under hanteringen.Lantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.Jordbruksgröda: Odlade växter eller jordbruksprodukter såsom säd, grönsaker eller frukt.Livsmedelsmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svamp i födoämnen. Området är inte begränsat till patogena orgranismer, utan omfattar även närvaro av icke-patogena bakterier och svampar i t ex ost och vin.AvfallKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Matvanor: Det förhållande att det föreligger förkärlek för viss föda.Feeding Behavior: Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.NäringskedjaEconomic DevelopmentLivsmedel, berikade: Mat som fått tillägg av essentiella näringsämnen i större mängd än i vanlig mat eller som normalt saknas i födan. Ett exempel är frukostflingor berikade med järn och vitaminer. Svältdiet: Undanhållande av mat under kontrollerade, experimentella förhållanden.United States Department of AgricultureGeography, MedicalTransfetterBekämpningsmedelsresterLivsmedelsteknologi: Kunskapstillämpning inom livsmedelsindustrin.NäringsbehovFoodborne DiseasesSäkerhetsåtgärderEatingFalconiformes: En ordning dagrovfåglar, omfattande örnar, hökar, vråkar, gamar och falkar.Energiintag: Det totala dygnsintaget av kalorier, genom föda eller parenteralt.Livsmedelsöverkänslighet: Störningar i mag/tarmsystemet, eksem eller chock till följd av allergisk reaktion mot allergener i födan.Sädesslag: De gräsarter med ätliga frön som odlas för spannmålsproduktion.NäringsfysiologiLivsmedelshantering: Alla aspekter av beredning, transport, lagring, paketering, exponering och försäljning av livsmedel.Hälsokost: Allmän, icke-medicinsk benämning på livsmedel som helt, eller nästan helt, saknar konserveringsmedel, som berikats och förädlats minimalt, och som odlas giftfritt. Hälsokost anses kunna förhindra uppkomst av sjukdom, bromsa åldringsprocessen och förlänga livet.BefolkningstillväxtFast FoodsVattenförsörjningUrochordataNäringsundersökningarSötningsmedelBefolkningsdynamikSeasonsFortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.Genmanipulerad mat: Livsmedel framställda från genetiskt modifierade organismer.Matservice: Hela kedjan av processer, utrustning och inrättningar förknippade med beredning och distribution av färdigmat.Klimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.Climate ChangeFrukt: Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.NäringsstatusBiomassa: I vid bemärkelse den totala massan av allt levande; i mer specifik mening massan (i färskvikt eller torrvikt) av en viss organism eller växt inom ett bestämt geografiskt område eller avsedd för ett be stämt ändamål. Ett exempel på biomassa är s k energiskog, som odlas för energiändamål.2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.Zea mays: Ett högväxande sädesslag av släktet Zea och familjen Poaceae (Gramineae), som odlas som födoämne och djurfoder. Det har sitt ursprung i Amerika. Syn. majs.Ekosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Fetter i kosten: Fettsorter i maten, särskilt i animaliska produkter, så som kött, köttprodukter, smör och ghee (animalisk matolja; flytande smör). Fett i mindre mängd finns i nötter, frön och avocadofrukter.Miljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.BefolkningstäthetLivsmedelslagstiftning: Lagar och förordningar gällande livsmedelshantering.Bevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.LivsmedelstillsatserFood, Preserved1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Riktlinjer, principer: En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.Kolhydrater i kosten: Kolhydrater i föda innehållande spjälkningsbara sockerarter och stärkelsesorter och icke spjälkningsbar cellulosa och andra kostfibrer. De förra utgör det främsta energikällan. Sockerarterna förekommer i sockerbetor och sockerrör, frukt, honung, majs, sirap, mjölk och mjölkprodukter osv. Stärkelse återfinns i sädeskorn, ärtväxter, rotfrukter osv.EnergiomsättningUnited States Food and Drug AdministrationHälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.FetmaBarnmat: Mat framställd för att tillgodose näringsbehovet hos barn under det första levnadsåret.Functional FoodLivsmedel, syntetiska: Speciella dietformer som omfattar kemiskt specificerad kost, syntetisk eller halvsyntetisk kost, kost för rymdfarare, bantningskost, kost för sondmatning, samt flytande eller fast kompletteringskost.LivsmedelskonserveringSojalivsmedelLivsmedelsfärgämnen: Naturliga eller syntetiska färgämnen som används vid livsmedelsberedning.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Specialkost: Livsmedel och drycker som beretts för speciella behov, som t ex barnmat.RiskfaktorerFood AssistanceKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.KonserveringsmedelCA3 Region, HippocampalHunger: Känsla av behov av föda till följd av tom magsäck.NäringsvärdeGrönsakerFood, OrganicSalmonella-matförgiftningMatautomater: Mekaniska apparater för tillhandahållande av livsmedel.Livsmedelsförpackning: Alla typer av behållare, emballage och förpackningsmaterial för livsmedelsråvaror, produkter och drycker, avsedda för såväl transport och lagring som beredning och tillagning, t ex i mikrovågsugn, och som ej kan betraktas som köksredskap.Kostundersökningar: Systematiska sammanställningar av uppgifter om kost och kostvanor i en population inom ett givet geografiskt område.