LivestockHusdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).Djurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.DjursjukdomarVäxtförgiftningNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Gödsel: Samlad avföring eller urin från djur i stallar eller lador. Dess främsta användningsområde är som växtnäring.Lantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.ZoonoserNötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.FårsjukdomarGetter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.Rift valley-feberFårDjur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.Rift Valley-febervirusGetsjukdomar: Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.VeterinärmedicinMul- och klövsjuka: Virussjukdom hos nötkreatur, svin, getter, får och hjort. Infektionen ger hög feber och blåsbildning på tunga, mule och mellan klövarna.Kameler: Idisslare av släktet Camelus (familjen Camelidae). Två välkända arter är kamel (Camelus bactrianus) och dromedar (Camelus dromedarius).Idisslare: En underordning av ordningen Artiodactyla, vars utmärkande drag är fyrkammarmage, inkl. våmen (förmagen). Horn är vanliga, särskilt hos handjuren.Bevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Bufflar: Idisslare av familjen Bovidae, omfattande Bubalus arnee och Syncerus caffer. Begreppet buffel skall skiljas från bison, som avser Bison bison och Bison bonasus.Ergotaminförgiftning: Förgiftning till följd av förtäring av ergotangripen säd eller missbruk av ergot som läkemedel.VeterinärerCeratopogonidae: En familj bitande stickmyggor av ordningen Diptera. Den omfattar släktet Culicoides, som överför patogena filariaparasiter till människor och andra primater.Läkemedelsrester: Läkemedel och deras nedbrytningsprodukter som återfinns i animalisk föda och mjölk från djur som fått medicinering. Begreppet omfattar även förekomst av läkemedelsmetaboliter i fettvävnad hos människor efter läkemedelsbehandling.FårboskapEtnobotanik: Växternas betydelse i människors liv i olika kulturer. Inom växtmedicinen är tyngdpunkten på traditionell medicin och på förekomst och bruk av läkande växter och deras beståndsdelar, såväl i historisk som i nutid.Tuberkulos, bovinTsetseflugorVeterinärmedicinska läkemedelUppfödningTrypanosomiasisTrypanosomiasis, afrikanskMasksjukdom, djur: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen hos djur. Infektionen kan vara experimentell eller naturlig.Parasitsjukdomar, djurFjäderfäDjurskydd: Omsorg om djur i laboratorier och andra specifika miljöer, speciellt vad avser hälsa, föda och utrymmen. Regler och riktlinjer utfärdas av Jordbruksverket.DjurfoderTrypanosoma congolenseHjortdjur: En familj partåiga, idisslande hovdjur (Cervidae) med ca 45 arter, spridda över Nordamerika, Sydamerika, Eurasien och norra Afrika, samt Australien, Nya Zeeland m fl öar, dit de förts av människan. De olika arterna varierar mycket i storlek; störst är älgarna. Hanarnas horn fälls varje år. Hjortar återfinns i de flesta naturtyper och klimatzoner, och några säsongsvandrar.Mul- och klövsjukevirus: Typarten av Aphthovirus, som orsakar mul- och klövsjuka hos klövdjur. Det finns sju olika serotyper.DjurhållningTrypanosomiasis, bovinTrypanosomaOxytropisSjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.Blåtunga: Benämning på en reovirusinfektion som drabbar främst får och som kännetecknas av en blå, svullen tunga och strupkatarr, samt ofta av inflammation i klövarnas och hornens känsliga skikt.NebraskaErgotalkaloider: Alkaloider som ursprungligen isolerades från ergotsvampen (Claviceps purpurea). Till dessa hör föreningar som är strukturellt besläktade med ergolin och ergotamin. Många av ergotalkaloiderna verkar som alfa-adrenerga antagonister.PumaSjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Brucellos: Infektion orsakad av bakterier tillhörande släktet Brucella och huvudsakligen omfattande det retikuloendoteliala systemet. Tillståndet kännetecknas av feber, svaghet, sjuklighet och viktförlust.Poaceae: En stor familj smalbladiga gräsarter tillhörande ordningen Cyperales (underklassen Commelinidae, klassen Liliopsida (monocotyledons)). Sädesslagen ingår i denna familj.Falconiformes: En ordning dagrovfåglar, omfattande örnar, hökar, vråkar, gamar och falkar.RaptorerEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Hemorragisk feber, Krim: En mycket allvarlig och ofta dödlig infektionssjukdom hos människa, orsakad av Krim-Kongoblödarfeberviruset.Svinsjukdomar: Sjukdomar hos tamsvin och vildsvin av släktet Sus.Kött: De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.Identifieringssystem för djur: Metoder för att känna igen enskilda djur och vissa identifierbara kännetecken hos djur. Hit räknas elektroniska metoder, öronmärkning osv.Mongoliet: Republik i Asien, belägen mellan Ryssland i norr och Kina i väster, söder och öster. Landets yta är 1 564 116 km2, och folkmängden uppgår till drygt 3 miljoner invånare (2009). Huvudstad är Ulaanbaatar.Sus scrofaClaviceps: Ett släkte mögelsvampar tillhörande familjen Clavicipitaceae, av ordningen Hypocreales. De parasiterar på olika grässorter. Deras sklerotier innehåller flera giftiga alkaloider. Claviceps purpurea i r åg ger upphov till ergotism.Blåtungavirus: Typarten av Orbivirus som ger upphov till allvarlig infektionssjukdom hos får, särskilt hos lammen. Det kan också infektera vilda idisslare och andra husdjur.Eggs: Animala reproduktionskroppar, eller delar av sådana, som används som livsmedel. Ovum är den term som används för motsvarande anatomiska eller fysiologiska begrepp.TransportAvfallKonstgödning: Industriellt framställda ämnen eller föreningar, ofta ammoniakföreningar, avsedda att berika odlingsjord med näringsämnen eller frigöra i jorden befintlig näring för att öka grödors tillväxt och odlingsproduktivitet.MiljöföroreningSeasonsArtiodactyla: Partåiga hovdjur (klövdjur). Hit hör t ex gris, får, hjort, kamel och ko (nötkreatur).Mjölk: Den vita vätska som utsöndras av mjölkkörtlarna. Den innehåller proteiner, socker, fetter, vitaminer och mineralämnen.Geografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Ergotaminer: Ergotaminderivat. En rad strukturellt besläktade alkaloider med ergotaminets basstruktur.Etiopien: Stat i östra Afrika, gränsande till Röda havet, Djibouti och Somalia i öster, Eritrea i norr, Sudan i väster och Kenya i söder. Landets yta är 1,13 miljoner km2, och folkmängden uppgår till 65,8 miljoner invånare (2002). Huvudstad är Addis Abeba.AvföringMejeriproduktionKryptosporidios: Tarminfektion med svår diarré orsakad av den parasitära protozon Cryptosporidium. Den kan drabba både människor och djur.Acremonium: Ett släkte mitosporsvampar med många ascomycetteleomorfer. Cefalosporiner kommer från detta släkte.Kväveföreningar: Oorganiska föreningar som har kväve som fast beståndsdel i molekylen.Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna: Rapportering om nya eller återuppståndna infektionssjukdomar och studier som försöker utöka förståelsen av faktorer av betydelse för uppkomst, förebyggande och utrotning av sådana sjukdomar.Avfallshantering och återvinningSeroepidemiologiska studierMedicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.Djurens näringsfysiologiKazakstan: Republik i Centralasien, gränsande till Kina i öster och söder, till Ryssland i norr. Landets yta är 2 717 300 km2, och folkmängden uppgår till drygt 15,2 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Astana.