Lidokain: Ett medel för lokalbedövning och som även har lugnade verkan på hjärtat och används mot arytmier. Det har kraftigare och mer långvarig verkan än prokain, men verkningstiden är kortare än för bupivakain eller prilokain.Lokalbedövningsmedel: Medel som vid lokal applicering i lämpliga mängder blockerar nervledningsförmågan. De har verkan på alla delar av nervsystemet och på alla typer av nervtrådar. I kontakt med ett nervknippe kan medlen ge både sensorisk och motorisk förlamning i det bedövade området. Verkan är fullständigt reversibel.PrilokainLokalbedövning: Bedövning begränsad till en del av kroppen genom anbringande av ett lokalt bedövningsmedel som genom infiltration verkar på angränsande nervslut.Bupivakain: Ett mycket använt lokalbedövningsmedel.Anestetika, kombinerade: Bruk av två eller flera preparat samtidigt eller i följd för att framkalla anestesi. Preparaten kan administreras på olika sätt.Bedövning vid tandbehandlingNervblockadEpiduralbedövning: Anestesi genom insprutning av bedövningsmedel i epiduralrummet.Mepivakain: Ett lokalt bedövningsmedel som är kemiskt besläktat med bupivakain, men farmakologiskt mer likt lidokain. Det används vidKartikain: Ett lokalbedövningsmedel med tiofen som farmakologiskt liknar mepivakain.TandpulpatestBensocain: Lokalbedövningsmedel som blockerar signalöverföring i nervtrådar och vid nervslut. Medlet används för lokalbedövning av hud och slemhinnor.Underkäksnerv: En gren av trigeminalnerven (den femte kranialnerven). Underkäksnerven leder motoriska nerver till tuggmusklerna och känselnerver till tänderna och tandköttet, till nedre delen av ansiktet och till delar av den hårda hjärnhinnan.TetrakainSmärtanalysNatriumkanalerNatriumkanalblockerareEtidokain: Ett lokalbedövnngsmedel med snabb och långvarig verkan, likt bupivakain.Adrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Ryggbedövning: Injektion av bedövningsmedel i subaraknoidal- eller epiduralrummet via lumbalpunktion.SmärtaDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Anestesi, intravenös: Narkos via intravenös injektion eller dropp.LedningsanestesiInjektionerAntiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.Smärta, postoperativProkainMexiletin: Ett antirytmimedel som liknar lidokain farmakologiskt. Det kan ha kramplösande egenskaper.Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Ischiasnerv: En nerv som utgår från ryggmärgen i höjd med ländryggen och korsbenet (L4 till S3) och leder nervimpulser till de nedre extremiteterna. Ischiasnerven (höftnerven), som är huvudutlöparen från korsbensplexus, är den största nerven i kroppen. Den har två stora grenar, skenbensnerven och vadnerven.Läkemedelstillförsel, lokalSprutorFlebotomi: Metoder för provtagning av venblod för diagnosändamål eller för behandling av vissa blodsjukdomar, som t ex erytrocytos, hematokromatos, äkta polycytemi och porfyri (porphyria cutanea tarda).SalvorApotekareInvesteringar: Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.LösningarKapitalfinansiering: Investering i materiel och utrustning som sedan räknas som tillgångar.Yrkesmässig exponeringSvindel: Känsla av obalans, desorientering eller att omgivningen rör sig. Begreppet används ofta som synonymt med yrsel.Anxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.SynstörningarLäkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.Anxiety Disorders: Tillstånd där ångest utgör den dominerande störningsyttringen.TurksadelSynskärpaFörband: Material för bandagering av någon kroppsdel.Skin CreamGlass: Fryst mejeriprodukt, baserad på råvaror som grädde, mjölkfett, mjölk, ägg, socker och smakämnen.