Republik i
Samlingsnamn på republikerna Estland, Lettland och Litauen på östra sidan
Republik i
Republik i
Ett givet reaktionsbeteende hos en specifik art, som präglats av en nedärvt anpassning till en viss situation.
Epitelceller som bildar ett basskikt till magsäckskörtlarna. Zymogencellerna syntetiserar och utsöndrar pepsinogen, en prekursor till enzymet pepsin.
Tiden från 1901 till 2000.
Tiden från 1801 till 1900.
Den femte planeten från solen. Jupiter tillhör de fem yttre planeterna i vårt solsystem. Bland planetens sexton månar ingår Callisto, Europa, Ganymede och Io.
En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.
Alberta. En av Kanadas västliga provinser, belägen mellan British Columbia och Saskatchewan, med ca 2,5 miljoner invånare och en yta av 661 185 kvadratkilometer. Huvudstad är Edmonton.
Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.
Republik på västra sidan av Balkanhalvön med en yta av 29 000 km2 och en folkmängd på 3,3 miljoner invånare. Huvudstaden är Tirana.
Vetenskapen om odling och vård av skog.
Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.
Avsiktlig felbehandling eller diskriminering av vissa människogrupper, bl a genom brott mot de grundläggande rättigheter som stadgas av Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, antagen av FNs generalförsamling genom resolution 217 A (III) den 10 december 1948 och kompletterad 1966 med de två internationella konventionerna om "ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter" och "medborgerliga och politiska rättigheter".
Ett enzym som katalyserar oxidation av (R)-2,3-dihydroxi-3-metylbutanoat till (S)-2-hydroxi-2-metyl-3-oxobutanoat i närvaro av NADP. Det medverkar i biosyntesen av valin, leucin, isoleucin, pentotenat och koenzym A. EC 1.1.1.86.
Skriftligt, juridiskt bindande avtal mellan två eller fler parter. Det kan även användas för att definiera förhållandet mellan vårdgivare och patient.
Nyttjande av avtalsbaserade externa tjänster.