Legitimation: Den av ansvarig myndighet utfärdade behörigheten eller formella tillståndet att utöva verksamhet som enligt lag kräver sådant tillstånd. Legitimationen kan avse såväl institutioner som individer.Tandläkarlegitimation: Formell licensiering för rätten att utöva tandläkaryrket.Tillståndsbevis för apotekLäkarlegitimation: Formell licensiering för rätten att utöva läkaryrket.Tillståndsbevis för sjukhusSpecialitetsnämderKörkortsprov: Obligatoriskt prov, bestående av en praktisk och en teoretisk del, för bilförare för erhållande av körkort.Kreditering: Bekräftelse på yrkes- eller teknisk kompetens eller behörighet hos såväl individ som organisation genom registrering, certifiering, licensiering eller diplomering. Prövningen görs som regel av ett fristående, opartiskt ackrediteringsorgan. Diplomatisk ackreditering är ett särskilt förfarande för befullmäktigande eller godkännande av sändebud från annat land.Sjuksköterskelegitimation: Formell licensiering för rätten att utöva sjuksköterskeyrket.Endodonti: En specialitet inom odontologin med inriktning på vård av tandpulpan och behandling av pulpahålan.Tandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.Bilkörning: Inverkan av yttre och fysiologiska faktorer på bilförare och deras körförmåga. Hit räknas t ex trötthet, läkemedelspåverkan, sjukdom och fysiska handikapp.Kunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.Certifiering: Bevis på uppfyllande av eller överensstämmelse med en standard eller ett standardregelverk som fastställts av en oberoende organisation (certifieringsorgan) för verksamheten eller produkten ifråga. An sökan om certifiering är frivillig, och certifikatet används som ett bevis på kvalitetssäkring.Läkemedelsgodkännande: En procedur som krävs för att ett läkemedel skall godkännas för användning av en tillståndsgivande myndighet. I processen ingår prekliniska eller kliniska prövningar, vetenskaplig rapport, ansökan, utvärdering av underlag och testresultat, samt uppföljning och kontroll av effekterna av läkemedlet.StödundervisningFlorida: En delstat inom USA, belägen i sydöstra delen av landet, där den utgör en halvö mellan Atlanten och Mexikanska golfen. Ytan är 151 670 km2, och folkmängden ca 15 miljoner invånare (2000). Huvudstad är Tallahassee.Vägtrafikolyckor: Olyckor på gator, vägar, motorvägar, torg, cykelleder för allmän trafik, samt gång- eller ridbana invid dessa, som inbegriper förare, passagerare, fotgängare och fordon. Vägtrafikolyckor kan hänföras till bilar (personbilar, bussar och lastbilar), cyklar, motorcyklar och annan anordning på hjul, band eller medar för färd på marken.TandläkarsällskapOral protetikFakultet, odontologisk: Avdelning för tandläkarutbildning vid universitet eller högskola, eller den personal med högre akademisk utbildning som ansvarar för avdelningen.TandläkarstuderandeVattkoppsvaccin: Ett levande, försvagat varicellavirusvaccin för skydd mot vattkoppor. Det rekommenderas för barn mellan ett och tretton år.Klinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.ParodontologiFörenta StaternaOsteopatiApotekslagstiftning: Lagar och förordningar som gäller för apoteksverksamhet.Motorcyklar: Tvåhjuliga, motordrivna fordon.Personal med utländsk examen: Personer med akademisk eller specialistutbildning från andra länder än det, i vilket de är verksamma. För läkare med utländsk examen finns särskilt uppslag.Vacciner, kombineradeTandläkarhögskolorImmuniseringsschema: Tidsschema för optimala tidpunkter/intervall för primär och/eller sekundär immunisering.Vattkoppor: En mycket smittsam infektionssjukdom, orsakad av varicella-zostervirus (humant herpesvirus 3). Den drabbar oftast barn och sprids genom direktkontakt eller är luftburen. Sjukdomen kännetecknas av före komsten av blåsor på hud och slemhinnor. Blåsorna brister lätt och då bildas sårskorpor. Hos barn är infektionen förhållandevis godartad, men hos vuxna kan den leda till lunginflammation och encefali t.Läkare med utländsk examen: Läkare med examina från andra länder än det, i vilket de är verksamma.Ackreditering: Certifiering enligt standard fastställd av oberoende organisationer. Kan sökas på frivillig bas av institutioner, företag, program, serviceinrättningar osv.United States Food and Drug AdministrationTandhygienister: I Sverige: tandvårdspersonal med särskild högskoleutbildning (80/120 p) och legitimation, vars yrkesbehörighet regleras i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Legitimerad tandhygienist är behörig att arbeta inom offentlig tandvård (allmän-, specialist- och sjukhustandvård), privat tandvård eller i egen regi.PneumokockvaccinerNordvästra Förenta StaternaRotfyllningMeningokockvacciner: Vacciner eller kandidatvacciner för förebyggande av infektioner med Neisseria meningitidis.Antagningskrav för utbildning: Inträdesordringar för urval av studenter till lärosäten.Produktbevakning efter marknadsföringVaccinationKompetensbaserad utbildning: Utbildningsprogram avsedda att garantera att studenterna uppnår förutbestämda kompetensmål inom ett visst område eller en viss utbildning.Läroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.PolysorbaterKonjugatvacciner: Halvsyntetiska vacciner bestående av polysackaridantigener från mikroorganismer fästa vid bärarproteinmolekyler. Bärarproteinet känns igen av makrofager och T-celler och förstärker därmed immunsvaret. Konjugatvacciner framkallar antikroppsbildning hos individer som inte reagerar på enbart polysackariden, höjer antikroppsnivåerna, och ger booster-svar vid förnyad vaccination.Undervisningsmodeller: Teoretiska modeller som anger metoder för lärande eller undervisning som en bas för attityd- eller beteendeförändringar. Dessa undervisningsinsatser tillämpas vanligen inom hälso- och patientundervisning, men är inte begränsade till patientvård.Connecticut: En stat i USA, belägen vid Atlantkusten. Ytan är 13 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 3,3 miljoner invånare (1999). Huvudstaden heter Hartford.Difteri-stelkramp-acellulära kikhostevacciner: Kombinationsvacciner bestående av difteritoxoid, tetanustoxoid och en cellfri form av pertussisvaccin. PneumokockinfektionerRotavirusvaccinerMentorer: Erfarna yrkesutövare som ger vägledning och stöd åt andra som önskar förkovra sig i sin yrkesroll eller utvecklas i sin karriär.Immunisering, sekundär: Immunisering/vaccination som ges efter en primär immunisering med samma eller närbesläktat antigen.VaccinerPoliovaccin, avdödatPapillomvirusvaccinerNew YorkInfluensavacciner: Vacciner för förebyggande av infektion med virus av familjen Orthomyxoviridae. Hit hör vacciner av såväl avdödade som försvagade virus. Vaccinernas sammansätting ändras från år till år, beroende på influensavirusstammarnas antigen-shift och prevalenssvängningar. Vaccinerna är oftast bi- eller trivalenta, med en eller två influensavirus A-stammar och en influensavirus B-stam.Vacciner, försvagadeVacciner, avdödadeUndervisningAT- och FV-block/ST-tjänst: Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.Immuniseringsprogram: Handlingsplaner för genomförande av immuniseringsåtgärder i syfte att förhindra olika smittsamma sjukdomar. Programmen kan avse en rad olika målgrupper: skolor, sjukhus, folkhälsoinrättningar, frivilligorganisationer inom hälsovård osv. De kan genomföras inom breda befolkningsgrupper eller på viss administrativ nivå: kommunal, landstings-, nationell eller internationell.Kliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.Haemophilusvacciner: Vacciner eller vaccinkandidater med antigena polysackarider från Haemophilus influenzae, framställda för att förebygga infektionssjukdom. Vaccinet kan innehålla isolerade polysackarider eller polysackarider bundna till bärarmolekyler. Det kan även ingå i kombinationsvaccin tillsammans med difteri-, stelkramp- och påssjukevaccinkomponenter.Ungdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.