Ett släkte av familjen Caliciviridae som är förknippat med infektioner hos kaniner och harar och epidemier med hög dödlighet. RHD-virus är typarten.
En art av släktet Lagovirus som orsakar blödarsjuka, inklusive hemorragisk sepsis, hos kaniner.
Infektionssjukdomar orsakade av Bunyaviridae.
Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.
Virussjukdomar orsakade av Caliciviridae. Dessa inkluderar hepatit E, vesikulärt svinexantem, akuta luftvägsinfektioner hos kattdjur, kaninblödarsjuka och enstaka fall av mag-tarminfektion hos människ a.
Släktet Lepus, familjen Leporidae, ordningen Lagomorpha. Harar föds ovan mark, med päls och öppna ögon och öron. Harar har 24 kromosompar.
Spridning av infektionssjukdom eller sjukdomsalstrande organismer. När överföringen sker inom samma art kan överföringen vara horisontell eller vertikal.
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.
En familj av RNA-virus som infekterar ett stort antal olika djurarter och som oftast är artspecifika. De har en typisk form av sexuddade stjärnor, med fördjupningar i ytorna.
En art av släktet Calicivirus, ett RNA-virus som ger infektion hos katter. Smitta sker via luft och beröring. Syn. FCV.
Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och
Sjukdomar som orsakas av eller leder till funktionsbrister hos hjärtklaffarna.
Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.
Förfarande för provning, utvärdering och godkännande för bruk av apparater, utrustningar och maskiner. Godkännandet utfärdas av en inom användningsområdet ansvarig myndighet.
Utrustning för diagnostiskt bruk som inte är av engångstyp.
En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.
Smärta som utgår från området mellan nedre revbenskanten och höftbenskammen.