En privat, frivillig, icke-profitorganisation som fastställer standards för driften av sjukvårdsinrättningar och -tjänster, genomför kartläggningar och utdelar ackrediteringar.
Gulsot, dvs gulfärgning av hud och slemhinnor, orsakad av försämrat flöde av galla i gallvägarna, som vid intrahepatisk kolestas eller gallgångshinder utanför levern.
I en enskild medicinsk betydelse kan "apelsin" referera till ett citrusfrukt som innehåller höga nivåer av vitamin C. Apelsin kan användas som en naturlig källa till vitamin C i behandlingar för att förebygga eller behandla skörbjugg, som är ett tillstånd orsakat av ett akut brist på vitamin C. Även om apelsin ofta används inom alternativ medicin, bör du alltid konsultera en läkare eller legitimerad hälsovårdspersonell före start av någon form av behandling.
The United States Federal Trade Commission (FTC) is a federal agency that promotes consumer protection and prevents anticompetitive, deceptive, and unfair business practices. It has the authority to enforce regulations, conduct investigations, and bring lawsuits against companies or individuals who violate its guidelines. The FTC also provides educational resources to help businesses comply with the law and consumers make informed decisions.
'Salvia miltiorhiza' är ett kinesiskt medicinalväxt som även kallas danshen eller röd sagopalmskiva. Den tillhör salviasläktet inom kransblommiga växter och är ursprungligen vildväxande i Kina.
Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.
I medicinsk kontext, refererar "pung" vanligtvis till en liten, sluten ficka eller utbuktning i kroppen som innehåller vätska eller luft. Ett exempel på detta är den gallfilt som finns i levern och hjälper till att filtrera Gallan. En annan användning av termen "pung" inom medicinen är scrotum, den lösa säcken av hud som hos mannen innehåller testiklarna.
"Terminologi, princip" in a medical context refers to the set of rules and guidelines that govern the creation, selection, and usage of specialized terms within the field. These principles aim to ensure consistency, accuracy, and clarity in communication among healthcare professionals and researchers, thereby reducing the risk of misunderstandings and errors in patient care and scientific research.
Vätskor som kan drickas.
En oberoende, icke-vinstdrivande organisation som samlar in, behandlar och distribuerar data om sjukhusutnyttjande.
A Medicare review commission, also known as a Medicare administrative contractor or MAC, is a private health care company that has been contracted by the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) to handle claims processing and payment for Medicare Part A and Part B services. The commission is responsible for reviewing claims for medical necessity, accuracy, and compliance with coverage and payment rules, and for making decisions about whether to pay or deny claims. They also provide education and support to healthcare providers to help them understand and comply with Medicare's billing and coding requirements.
Läran om bakterierna.
Konsumentskydd är ett samlingsbegrepp för regleringar och lagstiftning som syftar till att skydda konsumenters rättigheter, säkerhet och intressen när de handlar med varor och tjänster. Detta kan inkludera skydd mot bedrägeri, oklara affärer, skadliga produkter och dålig service, samt rätten till information, kompensation och att få sina klagomål hanterade på ett korrekt sätt. Konsumentskyddet strävar efter att upprätthålla en jämlik balans mellan konsumenters intressen och företags rättigheter, för att främja en trygg och transparent marknad.
'Uppfödning' refererar till den process där djur, särskilt tamdjur, avlas och tas hand om för att producera exemplar med önskvärda egenskaper och förbättra populationens genetiska kvalitet genom selektiv reproduktion.
Zeranol är ett syntetiskt nonsteroidalt sexhormonliknande substance som används inom djurskötsel, främst i beteendemässigt kontrollerade kreatursuppfödningar, för att främja tillväxt hos unga nötkreatur. Det är en mycket potent androgen och estrogenreceptoragonist, vilket innebär att det binder till och aktiverar både androgen- och östrogenreceptorer i kroppen.
Sädesvätska, eller seminal fluid, är ett komplext sekret som produceras i båda könsorganen hos mannen och består huvudsakligen av vatten, proteiner, kolhydrater, vitaminer, mineraler och små mängder av spermier.
Radiation protection, also known as radiological protection, is the science and practice of protecting people and the environment from harmful ionizing radiation exposure while allowing for the beneficial uses of radiation in medicine, industry, and research.
Certifiering enligt standard fastställd av oberoende organisationer. Kan sökas på frivillig bas av institutioner, företag, program, serviceinrättningar osv.
I en medicinsk kontext, kan "Förenta Staterna" (United States) ofta referera till den största och mest inflytelserika nationen inom områden som medicinsk forskning, utbildning och vård. Detta inkluderar:
Spermier är den biologiska maskulina könscellen, även kallad sädescell, som produceras i de manliga testiklarna. Deras främsta funktion är att befrukta ett ägg och utgör därmed en viktig del i reproduktionsprocessen hos män. Spermier består av huvud, svans och mitokondrier som ger cellen rörelseförmåga för att kunna simma fram till ägget.
En serie kanaler som börjar med ductus hepaticus och slutar med ductus choledochus, genom vilka galla förs från levern till tolvfingertarmen.
Radiation monitoring is the continuous or periodic measurement of radiation levels, typically in the environment or on individuals, to ensure compliance with exposure limits and to take appropriate protective actions when necessary.
Termoluminiscensdosimetri (TLD) är en metod för dosimetrisk mätning, vilken bygger på förmågan hos vissa material att lagra energirika joniserande strålning i form av defekter i kristallstrukturen. När materialet upphettas kan den akkumulerade energin frigöras och avges som ljus, ett fenomen benämnt termoluminiscens. Genom att kalibrera materialets respons för olika stråldoser kan man relatera det uppmätta ljuset till en viss dos och på så sätt bestämma den mottagna strålningen. TLD används inom områden som medicinsk stråldosimetri, industriell strålkontroll och miljöövervakning av joniserande strålning.
Det stadium i könsutvecklingen då full könskapacitet uppnåtts hos djur och människor.
Prospective Payment Assessment Commission (ProPAC) var en oberoende statlig kommission i USA som etablerades genom lagen Social Security Act Amendments of 1983. Kommissionens huvudsakliga uppdrag var att ge kongressen rekommendationer om framtida betalningssystem för medicare, det federala sjukvårdsförsäkringssystemet i USA.
Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.
Statliga, administrativa enheter, ansvariga för verkställande av politiska beslut och handläggande av verksamhet, som ålagts dem av regeringen.
Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.
A medical advisory committee is a group of experts in a particular medical field who provide guidance and recommendations on clinical issues, treatment protocols, or healthcare policies to an organization or institution.
Kalciumsaltet av oxalsyra, förekommande som kristaller i urin och i vissa stenar (calculi).
Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.
Internationella sammanslutningar som tillhandahåller hälsorelaterade eller andra kooperativa tjänster.
Grupper med rådgivande roll i sjukvårdsplanering.
Kriminella handlingar som begås under, eller i samband med, krig, t ex misshandel av krigsfångar, dödande av civila osv.
Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).
Lagar och förordningar som skall förhindra konkurrensbegränsning och monopolbildning som kan hota den fria konkurrensen inom handel och affärsverksamhet (SFS 1993:20).
I en enskild medicinsk betydelse kan "resorcinoler" definieras som en kemisk förening som innehåller två resorcinolgruppor (1,3-dihydroxibensen) som är kopplade till varandra via en längre alifatisk kedja eller aromatisk ring. Resorcinoler har visats ha potential inom områdena hudvård och läkemedelsbehandling, där de exempelvis kan användas som antiseptiska, antiinflammatoriska och antioxidativa medel. Det är dock viktigt att notera att specifika medicinska tillämpningar och effekter av resorcinoler kan variera beroende på deras kemiska struktur och koncentration.
En testikel är ett parligt, ovalformigt reproduktivt organ hos manliga djur och människor, som producerar spermier och producirar och sekreterar de manliga könshormonet testosteron.
Spermierörlighet, även kallat spermiokinesi, är en medicinsk term som refererar till rörelsemönstret och framåtfortschrittet hos spermier i ett seminalplasma. Det mäts vanligtvis som procentsats av progressivt rörliga spermier (PRS) och ger information om spermiers förmåga att simma mot ägget för att möjliggöra befruktning.
En stråldos är ett mått på den mängd ioniserande strålning som absorberas av ett material och uttrycks vanligtvis i grå (Gy), vilket är definierat som en energimängd på 1 Joule per kilogram.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.
De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.
En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.
Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.
Zoologi är ett forskningsområde inom biologi som handlar om studiet av djursystematik, djurens anatomi, fysiologi, beteende, ekologi och evolution. Zoologer forskar kring djur i allmänhet, men många specialiserar sig på en viss grupp som till exempel ryggradsdjur (vertebrater) eller ryggradslösa djur (invertebrater).
The Physician Payment Review Commission (PPRC) was a non-partisan legislative branch agency established in the United States in 1986 to provide independent analysis and recommendations on issues related to Medicare payment policies for physicians and other healthcare professionals. The PPRC's primary role was to review and evaluate the impact of Medicare's payment policies on beneficiary access to care, quality of care, and overall program costs. It conducted studies, held public hearings, and issued reports with recommendations to Congress on how to improve physician payment systems within Medicare. The PPRC was later replaced by the Medicare Payment Advisory Commission (MedPAC) in 1997, which continues to carry out similar functions today.
Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.
Tiden från 1901 till 2000.
Testosteron är ett steroide steroidhormon som produceras naturligt i kroppen, huvudsakligen i mannens testiklar och i mindre utsträckning hos kvinnor i äggstockarna och binjurarna. Det spelar en viktig roll i många kroppsliga funktioner som tillväxt, development, muskulatur, benstyrka, röstljud, könsligt beteende, spermieproduktion och libido hos män. Testosteronnivåerna når sin topp under puberteten och tenderar att minska med åldern.
"Vårdhögskolor är högre educationsinstitutioner som erbjuder akademisk utbildning och forskarutbildning inom områdena sjukvård, välfärd och socialt arbete, med fokus på att förbereda studenterna för professionella yrken inom dessa sektorer."
Sexuellt beteende hos djur kan definieras som varje handling eller handlingar som innebär att två individer av samma art deltar i reproduktivt beteende, vilket resulterar i parning och fortplantning. Detta kan omfatta ett antal olika beteenden, inklusive fysiska kontakter som kuddling, flirtande, uppvaktning, stimulans av genitalier och slutligen penetration för att möjliggöra befruktning. Detta beteende kan variera mellan olika djurarter och kan ibland inkludera icke-reproduktiva sexuella aktiviteter som självsamtycke, onani och homosexualitet.
Sädesförvaring är en metod för att bevara och skydda spermier från skada eller försämring, ofta genom att förvara dem i speciella behållare eller på lägre temperaturer i en spermbank, vilket gör det möjligt för senare användning inom reproduktionsmedicin och fertilitetsterapi.
Tjäror är en samlingsbeteckning för viskösa, mörkbruna till svarta föreningar av kolväten, som främst består av aromatiska kolringar och har uppstått genom torrdestillation eller pyrolys av organiska material som trä, kol eller petroleum.
En kategori av tandvårdspersonal i USA.
En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.
Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.
Små behållare,ampuller eller pellets av fasta läkemedel, som implanteras i kroppen för att ge långsam frisättning av läkemedlet i fråga.
"En medicinsk förening eller sammanslutning av licensierade läkare som främjar etisk, professionell och utbildningsmässig excellens inom hälso- och sjukvården genom att dela kunskap, stödja forskning, främja evidensbaserad medicin och förespråka patientsäkerhet och välfärd."
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Det amerikanska läkaresällskapet.
"Tidsfaktorer" refererar inom medicinen till de aspekter av tiden som kan spela in på en persons hälsa, sjukdomsutveckling eller svar på behandling. Detta kan omfatta sådant som tidpunkt för exponering för en skada eller en infektion, tid som har gått sedan symtom uppstod, eller den tid det tar för en behandling att verka. Tidsfaktorer kan vara av avgörande betydelse för att ställa diagnoser, planera behandlingar och förutse prognoser.
Införande och av lagar och förordningar och reglering av deras tillämpning genom officiella statliga organ eller andra lagstiftande organisationer. Hit hör också hälso- och sjukvårdslagar och förordningar i allmänhet.
Omsorg om djur i laboratorier och andra specifika miljöer, speciellt vad avser hälsa, föda och utrymmen. Regler och riktlinjer utfärdas av Jordbruksverket.
"Kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvård refererar till systematiska processer och strukturer som är designade för att underlätta kontinuerlig förbättring av vården, öka patientens trygghet och minska risker, samtidigt som det upprätthålls en hög standard av evidensbaserad vård och tjänster som är riktade till individuella patienters behov och förväntningar."
En specialitet inom radiologin som är inriktad på diagnostiskt, terapeutiskt och forskningsbruk av radioaktiva föreningar i form av farmaceutiska preparat.
Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.
Radiometri är en teknik inom fysiken som mäter strålningens intensitet hos olika typer av elektromagnetisk strålning, till exempel gamma-, röntgen- och ultraviolett strålning. Radiometri används ofta inom områden som medicin, astronomi och miljöövervakning för att mäta strålningsnivåer och skydda mot onödvändig exponering av strålning.
I en medicinsk kontext kan "publicering" definieras som att dela eller sprida resultat från medicinsk forskning, ofta i form av en vetenskaplig artikel, i en peer-reviewad tidskrift eller på ett preprint-server. Detta gör forskningsresultaten tillgängliga för andra forskare, kliniker, politiker och allmänheten, vilket kan leda till att kunskapsutbytet ökar, forskningsprocessen förbättras och evidensbaserad medicin stärks.
Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.
Blockering av en beteende- eller verbal reaktion, även om stimulus för en reaktion föreligger. Inom psykoanalys avses ett omedvetet undertryckande av en instinktiv process.
I en enstaka mening kan "politik" inom medicin definieras som de principer, planer och prioriteringar som styrs av etiska, sociala och ekonomiska överväganden, vilka påverkar hälso- och sjukvården på olika nivåer, från individuell patientvård till nationell policy. Politiken inom medicin handlar om att ta beslut som rör resursfördelning, lagstiftning, reglering och standardisering av vården för att förbättra populationens hälsa och skydda individers rättigheter.
Bibliotek som främst tillgodoser sjukhusanställdas informationsbehov, men ibland även erbjuder patienter bibliotekstjänster .
Bevis på uppfyllande av eller överensstämmelse med en standard eller ett standardregelverk som fastställts av en oberoende organisation (certifieringsorgan) för verksamheten eller produkten ifråga. An sökan om certifiering är frivillig, och certifikatet används som ett bevis på kvalitetssäkring.
Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.
"Icke-joniserande strålning är en form av elektromagnetisk strålning som saknar tillräckligt med energimängd för att kunna frigöra elektroner från atomer eller molekyler, vilket skiljer den från joniserande strålning. Exempel på icke-joniserande strålning inkluderar radiovågor, mikrovågor, infraröd strålning och synligt ljus."
Detaljerad sammanställning av beräknade intäkter och utgifter under en bestämd tidsperiod, vanligen ett åt (budgetår).
Traditionella eller automatiserade system för patienters läkemedelsförsörjning.
Biologiska molekyler som har katalytisk verkan. De finns naturligt, men kan även syntetiseras. Enzymer utgörs vanligtvis av proteiner, dock har katalytiska RNA- och katalytiska DNA-molekyler påvisats.
Orkiektomi är ett medicinskt begrepp som refererar till en kirurgisk procedure där en eller båda ofläckade mjölkkörtlarna (även kallat bröstkörtlar) opereras bort. Orkiektomi kan utföras av olika anledningar, inklusive preventiv medicinsk behandling för personer med högt arvrisiko för cancer i mjölkkörtlarna eller som en del av cancerbehandlingen för personer diagnostiserade med cancer i mjölkkörtlarna.
En medicinsk specialitet med inriktning på faktorer i omgivningen som kan ha samband med sjukdom och på utveckling av metoder för att påvisa, förebygga och kontrollera miljörelaterad sjukdom.
En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.
Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.
"Avvänjning" är inom medicinen ett kontrollerat och systematiskt tillväntaningssätt för att reducera eller upphöra med en persons beroende av droger, alkohol eller tobak. Detta kan involvera användande av läkemedel, psykologisk stöd och beteendemönsterändringar.
Systematisk ordning av enheter inom något område i kategoriklasser, baserade på gemensamma särdrag, så som egenskaper, former, ämnestillhörighet osv.
Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.
"Social justice" som medicinsk concept refererar till ett samhälle där hälsa och sjukvård är tillgängliga, rättvisfördelade och tillgängliga oavsett en persons ekonomiska status, etnicitet, kön eller sociala bakgrund. Det innebär att alla individer har rätt till lika tillgång till medicinsk vård och behandling, oavsett deras förmåga att betala för den. Social justice inom hälsa strävar efter att eliminera sociala orsaker till ohälsa och hälsoskillnader genom att främja jämlikhet, rättvisa och mänskliga rättigheter.
Den totala mängden kemiska substanser, metaller eller radioaktiva ämnen vid någon tidpunkt efter upptag i kroppen hos människa eller djur.
"Relativ biologisk effekt" (RBE) är ett mått på hur kraftfull en strålning är jämfört med en referensstrålning, ofta gamma-strålning från cobalt-60. RBE används för att beskriva den skada eller effekt som en given dos av en viss typ av strålning kan orsaka jämfört med samma dos av en annan typ av strålning. Det är ett dimensionslöst tal och beräknas genom att dividera den biologiska effekten av en given stråldos med referensstrålningens effekt vid samma dos. RBE används inom strålbehandling och strålskydd för att bedöma risker och värdera olika typer av strålning.
"En terränggående fordon är ett motoriserat fordon konstruerat för att kunna framföras under utmanande miljö- och väglyftsförhållanden, såsom branta backar, djupa rännor eller mjuka underlag som sand, lera eller snö. Dessa fordon är ofta använda inom militären, men även inom civil verksamhet som skogsbruk, jordbruk och räddningstjänst."
Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.
En sulfhydrylförening som används för att förhindra urotelial förgiftning genom inaktivering av metaboliter av antitumörmedel, så som ifosfamid eller cyklofosfamid.
"Sprague-Dawley råtta" är en typ av albino släthårig laboratorieråtta som vanligtvis används inom forskning på grund av deras förutsägbara och reproducerbara genetiska, fysiologiska och beteendemönster. De utvecklades under 1920-talet i USA av biologerna Robert Sprague och Harold Dawley och är idag en av de mest använda råttorna inom forskning världen över.
Telekommunikationer kan definieras som direkt eller indirekt kommunikation mellan två eller flera parter över avstånd, vanligtvis med hjälp av teknik och utrustning som till exempel telefoner, mobiltelefoner, internet, videoconferencing och dylikt.
Episodic memory refers to the ability to recall and mentally recreate specific events or episodes, including their temporal and spatial contexts. It allows us to remember details such as where we were, what we were doing, and who was present during a particular experience. This form of memory is often autobiographical in nature and contributes to our personal past experiences and the creation of our life stories.
Medel som används för att öka fruktsamheten eller behandla infertilitet.
"Statlig finansiering" refererer til den økonomiske støtte eller midler, som en regering stiller til rådighed for et bestemt formål, oftest relateret til offentlige tjenester, infrastrukturprojekter eller sociale ydelser. Denne finansiering kan tages fra skatter, gebyrer eller andre kilder af offentlige midler og distribueres til relevante enheder, organisationer eller programmer for at opnå de fastsatte mål.
Krig som förs med bruk av kärnvapen.
Försöksmetoder som kan användas i stället för djurförsök i biomedicinsk forskning, som t ex utnyttjande av cell- eller vävnadsodling, matematiska modeller osv.
Energi som frigörs i samband med kärnklyvning eller kärnfusion.
"Kvalitetskontroll" (engelska: quality control) är inom medicinen ett systematiserat och standardiserat förfarande för att garantera och underhålla en hög och konstant kvalitet på medicinska tjänster, behandlingsprocesser och utfall. Det innebär att etablera, verifiera och övervaka viktiga kvalitetsmått och -indikatorer för att säkerställa att de medicinska interventionerna är säkra, effektiva, patientcentrerade och i enlighet med god praxis och etablerade kliniska riktlinjer. Kvalitetskontroll kan omfatta allt från kontroller av laboratoriemedel, utrustning och teknik till övervakning av klinisk behandling, personalutbildning och patientupplevelser.
Lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvård.
Osteopati är en manuell, helhetterorienterad form av behandling som fokuserar på muskuloskelettala problem och smärtor. Enligt osteopatisk filosofi är kroppen en sammanhållen enhet där struktur och funktion är ömsesidigt beroende av varandra. Osteopater behandlar inte enbart symtomen, utan söker istället efter orsakerna till problemet genom att undersöka kroppens mekaniska, biomekaniska och fysiologiska funktioner. Behandlingen innefattar manuella tekniker som manipulationer och massage av muskler, leder och bindväv för att främja rörlighet, läkerprocessen och smärtlindring. Osteopati används ofta som komplement till konventionell medicinsk behandling och kan vara användbar inom områden som smärre muskuloskelettala skador, kronisk smärta, återhämtning efter
Införande av sädesceller i vaginan på konstgjord väg för att åstadkomma befruktning.
DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.
Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
16S RNA er en typ av ribosomalt RNA (rRNA) som finnes i prokaryote ribosomer og har en viktig rolle i translasjonen av genetisk informasjon til proteinsyntese. 16S rRNA-molekylen er en del av den lille ribosomale subuniten og inneholder konserverte sekvensregioner som kan brukes til identifisering og klassifisering av forskjellige arter av bakterier og archaea.
En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.
Ett tillstånd som kännetecknas av balans eller funktionsharmoni. I fysiologisk mening avses muskelskelettsystemets reaktioner vid gång, i stående och sittande ställning, eller vid andra kroppsrörelser. Stabilitet och jämvikt är förknippade med kontrollen av kroppens tyngdpunkt.
I en mening kan "spermiantalt" referera till antalet spermier som en man producerar eller har i ett visst samplesätt, ofta uttryckt som miljoner spermier per milliliter (ms/ml). Detta mäts vanligtvis genom en seminogram, en typ av laboratorietest som används för att undersöka mannens fertilitet. En normal spermiantalsgräns kan variera beroende på olika källor, men ofta anges den lägsta normala gränsen för antalet spermier till 15 ms/ml enligt världshälsoorganisationen (WHO).
"Reproducibility of results" refererer til evnen til at gentage en eksperimentel eller observationel fremgangsmåde under lignende forsøgsbetingelser og få sammenlignelige eller ens resultater, støttende påstanden om en given hypotese eller effekt i medicinsk forskning.
"Socialt ansvar" kan definieras som den etiska plikt eller förpliktelsen att bete sig på ett sätt som är socialt acceptabelt och att ta hänsyn till de konsekvenser som ens handlingar kan ha för andra individer, samhället i stort eller omgivningen. Det innebär också att ta ansvar för att bidra till att skapa en trygg, respektfull och hjälpsam miljö för alla, inklusive att respektera deras rättigheter, välbefinnande och behov. Socialt ansvar kan även omfatta att delta i samhällsengagemang och aktivism för att främja social rättvisa och jämlikhet.
Den högsta exponeringen för ett biologiskt aktivt fysikaliskt eller kemiskt medel som tillåts under en åttatimmarsperiod (en arbetsdag) i yrkesutövning, eller under en 24-timmarsperiod i befolkningen i allmänhet, och som inte orsakar nämnvärd omedelbar eller senare uppträdande skada hos den exponerade gruppen.
"Djurfoder" är ett samlingsbegrepp för alla typer av föda som ges till djur, inklusive både vilda och domesticerade djur. Det kan vara allt från gräs och växter som betas av boskap på betesmark, till speciellt framställda pellets eller konserverade matprodukter för sällskapsdjur. Definitionen inkluderar också levande djur som används som föda, så kallat levandefoder, som exempelvis fiskmeal och insekter.
"Viktökning" refererar till en ökning av en persons totala kroppsvikt, oftast orsakad av en ökad mängd kroppsfett. Detta kan inträffa som ett resultat av oregelbunden eller ohälsosam kosthållning, brist på motion, medicinska tillstånd eller andra faktorer.
'Policy-uppsläggning' refererar till processen att etablera, planera och implementera policybeslut inom ett hälso- eller sjukvårdsystem, med målet att förbättra patientvård, effektivisera resurser och stärka kommande beslutsfattande.
I am not aware of any medical term or condition associated with the state of Nebraska. If you are looking for a medical definition, it may be related to a different topic. Can you please provide more context or clarify your question?
"Hälso- och miljöfarliga ämnen" är en beteckning som innebär substanser, material eller produkter som kan utgöra ett risk för människors hälsa och/eller skada miljön, genom att exempelvis vara giftiga, cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska eller persistenta i naturen.
Inrättningar med en organisation av medicinsk personal som ger patienter sjukvård.
Socialpolitik (social policy) refererar till det systematiska sättet på vilket ett samhälle, vanligtvis genom sin regering, hanterar och styr de sociala frågorna och problem som rör befolkningens välfärd och livsvillkor. Detta inkluderar politik och åtgärder relaterade till social trygghet, hälsa, utbildning, arbetsliv, ojämlikheter, fattigdomsbekämpning och diskriminering. Socialpolitiken strävar efter att skapa ett mer rättvist, jämlikt och inkluderande samhälle genom att stödja de mest behövande och sårbara medborgarna i samhället.
Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.
"Riskhantering inom medicin är ett systematiserat arbete med att identifiera, bedöma, prioritera och hantera risker relaterade till patientvård, för att minska sannolikheten för skada eller ohälsa, och maximera möjligheterna till positiva utfall."
"Storbritannien (officiellt: Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland) är en suverän stat belägen i nordvästra Europa, bestående av fyra konstitutionella monarkier: England, Skottland, Wales och Nordirland."
Lagar och förordningar som gäller för tillverkning, distribution och marknadsföring av läkemedel.
Läran om brott och brottslingar med särskilt avseende på hur personlighetsfaktorer och sociala förhållanden påverkar vägen mot eller ifrån brottslighet.
Reaktionstid (reaction time) är den tid det tar från att en stimulus uppfattas till att en muskelkontraktion eller ett annat svar initieras som följd av denna stimulus. Det mäts ofta i sekunder eller delar av sekunder och kan variera beroende på en rad faktorer, inklusive individuella skillnader, ålder, hälsostatus och typen av stimulus. En kort reaktionstid är vanligtvis associerad med bättre kognitiv förmåga och fysisk prestationsförmåga.
Rekommendationer för genomförande av hälso- och sjukvårdsplanering och -policy, utfärdade av ansvarig hälso- och sjukvårdsmyndighet.
Hättan som täcker spermiehuvudets kärna och främre del.
"Organisationsmålsättningar" refererar till de övergripande, strategiska syftena och målen som en organisation har bestämt sig för att uppnå för att nå sina långsiktiga visioner och mission, ofta inkluderande aspekter som finansiell framgång, kvalitetsförbättringar, effektivitet, innovation, personalutveckling och socialt ansvarstagande.
Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djur
Utbildning inom odontologi i allmänhet.
Andra världskriget (1939-1945) var den största och dödligaste väpnade konflikten i mänsklighetens historia, som involverade de flesta länder i världen och resulterade i miljontals döda, omfattande materiell skada och etablerandet av två supermakter (USA och Sovjetunionen), vilket formade den kalla kriget.
Slumpmässig fördelning, eller random distribution, är ett koncept inom statistik och forskning som innebär att varje individ, observation eller utfall har lika stor sannolikhet att tillhöra en viss kategori eller grupp i en studie.
Ett dekapeptidhormon från hypotalamus som stimulerar syntes och utsöndring av follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH) från hypofysen.
Löpande eller retrospektiv granskning av sjukvårdsrutiners kvalitet och effektivitet, genomförd av sakkunniga, praktiserande medicinska experter på uppdrag av annan sjukvårdspersonal.
En skattningsmetod där skattningsvärdena av ett antal parametrar i en statistisk analysmodell är de storlekar som minimerar summan av kvadraten på avvikelserna mellan de iakttagna värdena för en beroende variabel och de värden som modellen förutsätter.
Stenar som förekommer i njuren. Stenar som är för stora för att passera spontant kan variera i storlek från 1 cm till taggiga stenar som fyller njurbäckenet och njurkalkarna.
Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.
"Tandläkarhögskolor är högre utbildningsinstitutioner som erbjuder akademisk och klinisk undervisning för att producera tandspecialister, såsom tandläkare och ortodontister, genom att ge dem kunskaper och färdigheter inom odontologi och muntida medicin."
Ett viktigt gonadotropin som utsöndras av adenohypofysen. Luteiniserande hormon reglerar produktionen av steroider hos testiklarnas och äggstockarnas interstitialceller. LH-vågen hos kvinnor före ägglossning sätter igång ägglossningen och efterföljande luteinisering av follikeln (äggblåsan). Hormonet består av två icke-kovalent bundna underenheter, alfa och beta. Inom en art förekommer alfaenheten vanligtvis hos tre hypofysära glykoproteinhormoner (TSH, LH och FSH), men betaenheten är unik och förmedlar sin biologiska specificitet.
En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.
Den sexuella parningsakten hos djur. För människor används koitus (samlag). Syn. parning; kopulation
A "State Government" in the medical context typically refers to the administrative body responsible for overseeing and regulating healthcare policies, services, and practices within a federal state. This includes managing public health programs, licensing healthcare professionals and facilities, establishing guidelines for medical education, and ensuring compliance with national healthcare standards and regulations. However, the specific responsibilities and powers of a State Government in this regard may vary depending on the legal and political framework of each country.
Xanthobacter är ett släkte av gramnegativa, aeroba stavformiga bakterier inom familjen Xanthobacteraceae. Dessa bakterier är kända för sin förmåga att oxidera olika organiska sulfurföreningar och ammoniak som kolkälla, och de producerar ofta karaktäristiskt gula pigment som innehåller sulfurer. Xanthobacter-arter kan även spela en roll i biologisk avloppsbehandling och naturlig förmultning av organiska material.
Tidigare (1918-1991) en statsbildning på Balkanhalvön bestående av delstaterna Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Makedonien. 1992-2003 namn på en förbundsrepublik bestående av Serbien och Montenergro. Sedan februari 2003 ingår dessa två i en stat, Serbien och Montenergro. Landets yta är 102 173 km2, och folkmängden uppgår till 10,7 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Belgrad.
Behovsbaserad planering av sjukvårdstjänster och -inrättningar.
Luftföroreningar som visar radioaktivitet.
"Riskbedömning är ett systematisk process för att utvärdera och analysera risker relaterade till hälsa eller sjukvård, inklusive sannolikheten för skadliga händelser och deras potentiella konsekvenser, med syfte att underlätta beslut om preventiva åtgärder och behandlingar."
Bekräftelse på yrkes- eller teknisk kompetens eller behörighet hos såväl individ som organisation genom registrering, certifiering, licensiering eller diplomering. Prövningen görs som regel av ett fristående, opartiskt ackrediteringsorgan. Diplomatisk ackreditering är ett särskilt förfarande för befullmäktigande eller godkännande av sändebud från annat land.
World Health Organization (WHO) is the specialized agency of the United Nations responsible for global public health and safety, including setting international standards, providing guidance and technical support to countries, and promoting healthier living and equal access to healthcare for all people worldwide.
Utrustning och möbler avsedda för spädbarn i hemmet, i bilar eller på lekplatser.
Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.
"Programutveckling" är ett samlingsbegrepp inom datavetenskap och IT som refererar till processen att skapa, designa, testa och underhålla datorprogram eller applikationer. Detta kan omfatta allt från skrivandet av kod till specificering av systemkrav och användargränssnitt. Programutveckling kan ske med hjälp av olika metoder, verktyg och programmeringsspråk beroende på ändamålet och kraven på det slutprodukt som ska skapas.
Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.
Den bättre anpassnings-/utvecklingsförmågan hos den heterozygota genotypen vad avser vissa egenskaper, i jämförelse med motsvarande homozygot.
Skötsel av sjukhusets inre organisation.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.
"'Vägran att behandla' är ett uttryck som inom medicinen refererar till en aktiv beslutprocess där vårdpersonal avstår från att erbjuda, föreslå eller genomföra ytterligare behandling på en patient, vanligtvis på grund av en bedömning av den påtänkta behandlings ofördelaktighet jämfört med dess risker och bördor i förhållande till patientens livskvalitet, prognos eller önskemål."
"Miljöövervakning är processen att systematiskt mäta, samla in, analysera och rapportera information om miljöfaktorer som luft, vatten, mark och biologisk mångfald, för att bedöma deras påverkan på ekosystemet och människors hälsa, med syfte att stödja beslut om miljöskyddsåtgärder och efterlevnad av miljölagar."
"Psykomotorisk funktion" refererer til den sammenhæng og koordination mellem psykiske processer (som tanker, følelser, perception) og motoriske handlinger (som bevægelser, reflekser). Den psykomotoriske funktion omfatter evnen til at modtage information fra sin omverden, bearbejde denne information og svare igen med en relevant fysisk respons. Dette er vigtigt for adfærdsmønstre som opmærksomhed, hukommelse, læring, planlægning, koordination og kontrol af bevægelser.
En av Amerikas förenta stater, belägen i nordvästra delen av USA, gränsande mot Kanada, Idaho, Wyoming, Nord- och Syddakota. Ytan är 380 850 km2, och folkmängden uppgår till knappt 970 000 invånare (2008). Huvudstad är Helena.
"Biomedical research" refererar till vetenskaplig forskning som fokuserar på biologiska och medicinska aspekter av levande system, ofta med målet att förbättra människors hälsa genom att utveckla ett djupare förstånd för biologiska processer och sjukdomar. Denna typ av forskning kan involvera studier av cellulära och molekylära mekanismer, genetik, patofysiologi, farmakologi, och utveckling av nya terapeutiska strategier och tekniker. Biomedical research kan vara baserad på både grundläggande forskning (som undersöker de grundläggande principerna för biologiska processer) och translational research (som fokuserar på att översätta forskningsresultat till klinisk praktik).
Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.
Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.
Trenbolone Acetate är ett anabolt steroidpreparat som används inom veterinärmedicin, främst för att stimulera tillväxt och muskelmassa hos boskap. Preparatet är inte godkänt för mänsklig användning. Trenbolone Acetate är en esterificerad form av den starkt androgna steroiden Trenbolon, vilket gör att substansen har en långvarig verkan i kroppen. Den används illegalt inom idrott och bodybuilding för att öka muskelmassa och styrka, men medför en hög risk för allvarliga biverkningar som exempelvis lever- och hjärtskador samt psykiska rubbningar.
En hemolysfall är ett medicinskt tillstånd där röda blodkroppar (erytrocyter) bryts ned och frisätter hemoglobin in i blodplasma, vilket kan orsaka gulsot, åkomma och potentialt allvarliga komplikationer beroende på orsaken till hemolysen. Orsakerna kan vara congenitala eller akviredala, exempelvis vissa typer av infektioner, autoimmuna sjukdomar, läkemedelsbiverkningar eller mekanisk skada under blodprover.
Mätning av radioaktivitet i hela människokroppen.
"Yrkesmässig exponering" refererar till den repetitiva eller långvariga kontakten med ett ämne eller en aktivitet i en arbetsmiljö, som kan öka risken för skada eller sjukdom hos en individ.
Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.
Ett skatteavdrag är en statlig finansiell förmån som ges i samband med skatteregleringen, vilken minskar den skattskyldighetsgrund som används för att beräkna den slutliga skatten. Det innebär att en person eller ett företag kan avdraga en viss del av sina kvalificerade utgifter från sin skattebas, vilket resulterar i en minskad skattesumma som måste betalas. Skatteavdrag kan ges för olika syften, till exempel för att främja vissa aktiviteter som anses vara i allmänhetens intresse, såsom investeringar i bostäder, utbildning eller forskning, eller för att ge socialt stöd till vissa grupper av medborgare.
Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.
Allmänna eller icke specificerade skador på handen.
Utförande av en handling utan dröjsmål, eftertanke eller viljestyrning som svar på ett stimulus.
Interventionell radiologi är ett medicinskt specialområde där radiodiagnostiska metoder används för att guided läkarassisterade ingrepp, ofta med hjälp av smala kanyler och bildguiding. Ingreppen kan vara invasiva eller minimalinvasiva och utförs vanligen för att behandla sjukdomar i kärlen, levern, lungorna, bukhinnan, njurarna, benen och andra delar av kroppen. Exempel på ingrepp är angioplasti, embolisering och biopsier.
"Kroppssammansättning" refererar till den procentuella andelen och fördelningen av olika kemiska ämnen, som kol, väte, syre, kväve, fosfor, svavel och mineraler, i en organisms kroppsvikt. Denna sammansättning kan variera beroende på art, ålder, kön och hälsostatus hos organismen.
Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.
Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.
En semenanalyse är en laboratorieundersökning som utvärderar spermasammansättningen och kvalitet hos mannen, inklusive spermiernas rörlighet, form och koncentration. Den används vanligen för att undersöka orsaken till infertilitet eller vid bedömning av spermiekvalitet före assistad befruktning.
Ett växtsläkte (svingelgräs) i familjen Poaceae (gräs). Vanligast i Sverige är fårsvingel och rödsvingel.
A user-computer interface, also known as human-computer interaction or user interface, refers to the space where humans and computers interact, including both hardware and software components. This interface is designed to allow users to effectively and efficiently communicate with the computer system to accomplish tasks by inputting commands and receiving output in a intuitive and understandable manner.
Kirurgisk patologi är en gren inom patologi som handlar om att studera och diagnostisera sjukdomar genom att analysera cell- och vävnadsprover som tagits under operationer eller biopsier. Kirurgiska patologer arbetar ofta tätt med kirurger och onkologer för att hjälpa till att ställa en diagnos, planera behandling och bedöma effekterna av behandlingen. De använder sig av mikroskopi, immunhistokemi, molekylärbiologiska tekniker och andra specialiserade metoder för att undersöka prover på cell- och vävnivå.
"Strålningsskador är skador på levande vävnad orsakade av exponering för joniserande strålning, vilket kan leda till cellskada, genetisk mutation och potentialen för onkogenesis beroende på dos, typ och tid över vilken exponeringen sker."
Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.
Den höljeförsedda, trådliknande strukturen som sitter på testikelns baksida. Den består av ett huvud (caput), kropp (corpus) och svansparti (caudus). Ett nät av kanaler från testikeln förenas till den egentliga bitestikelkanalen, som ombesörjer transport, lagring och mognande av sädesceller.
Alla organiserade finansieringssätt.
Smegma är ett naturligt sekret som produceras av kroppens körtlar, främst under förhuden och på de inre slidorna hos både obesnitàda män och kvinnor. Det består av död celler, fett, proteiner och bakterier. Smegma har en viktig funktion i att hålla den sårbara huden fuktig och skyddad, men om det inte rensas bort kan det leda till infektioner eller andra komplikationer.
"Neuropsychological tests are a type of psychological assessment that measures various aspects of cognition, such as memory, attention, language, perception, and executive functions, with the aim to evaluate brain-behavior relationships, identify cognitive strengths and weaknesses, and assist in diagnosing and monitoring neurological or psychiatric conditions."
"Patient Safety refers to the prevention of harm to patients through avoidance, prevention, and amelioration of adverse events or injuries associated with health care."
En medicinsk definition av "kärnvapen" är: En typ av vapen som utnyttjar kärnreaktioner eller kedjereaktioner av kärnsplittning och/eller kärnfusion för att generera enorma mängder explosionell energi, ofta i samband med en mycket stark blastvåg, höga temperaturer och intensiv joniserande strålning. Kärnvapenexplosioner kan orsaka omfattande skador och dödlighet hos människor, samt allvarliga miljö- och hälsoproblem som radioaktivt nedfall och långsiktig strålningspåverkan.
Skärpt iakttagelse av eller koncentration på vissa skeenden eller uppgifter.
"Mejeriproduktion" refererar till den process där mjölk från djur, vanligtvis kor eller getter, omvandlas till olika mejeriprodukter genom en kombination av filtrering, pasteurisering, homogenisering och formning. Exempel på mejeriprodukter inkluderar mjölk, yoghurt, ost, grädde, smör och cream cheese. Mejeriproduktionen kan också innefatta att tillsätta smak-, färg- och konserveringsmedel för att skapa varierande produkter som exempelvis chokladmjölk, jordgubbsgrädde och ostar med olika smaker.
I medicinsk kontext, kan 'säkerhet' definieras som: "fritt från skada eller skada som orsakas av medicinska behandlingar, procedurer eller produkter."
Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.
Förutsägelse om kommande tillstånd eller förhållanden, baserad på extrapolering eller tolkning av befintliga data eller med tillämpning av vetenskaplig metodik.
En medicinsk definition av 'Röntgenfantom' är när ett objekt eller struktur skapar en skugga på ett röntgenbild, ofta orsakad av att röntgenstrålningen absorberas olika mycket av olika material. Detta kan användas för att undersöka och diagnosticera olika medicinska tillstånd.
Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.
Djur som tillkommit genom flera generationers inavel. Djuren i den resulterande stammen har nästan identisk genotyp.
Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.
Metoder för att känna igen enskilda djur och vissa identifierbara kännetecken hos djur. Hit räknas elektroniska metoder, öronmärkning osv.
Spontana och frivilliga nöjesaktiviteter och föremål eller utrustning som används vid dessa aktiviteter. Hit hör spel, leksaker osv.