Den relativa mängden purin och pyrimidin i en nukleinsyra.
Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.
Gener i såväl prokaryoter som eukaryoter som transkriberas till det RNA som inlemmas i ribosomer. Prokaryota rRNA-gener finns i operoner spridda över genomet, medan eukaryota rRNA-gener är transkriptionsenheter av anhopningar av flera cistroner.
Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.
Metoder för bestämning av olika typer och stammar av bakterier. De mest använda typningssytemen är bakteriofagtypning och serotypning jämte bakteriocintypning och biotypning.
En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.
Organiska syror (alifatiska karboxylsyror), med grundformeln CH3(CH2)nCOOH, vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en dubbelbindning) och fleromättade (med mer än en dubbelbindning) fettsyror.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.
En termdatabas för allmängiltiga identifikationsbeteckningar/koder för laboratoriedata och kliniska provresultat. Syftet är att underlätta utbyte och lagring av resultat för kliniskt bruk, utfallshantering och forskning. Databasen produceras av The Regenstrief Institute, Indianapolis, och kan nås via http://www.regenstrief.org/medinformatics/loinc.
En ordning av grampositiva, primärt aeroba bakterier med förgrenade filament.
Fram till slutet av andra världskriget ett oberoende kungadöme. Landet utgörs av den koreanska halvön i Ostasien, söder om Kina. Efter andra världskriget delades landet i två delar: Nordkorea och Sydkorea.
Kolväteringar med två ketondelar i någon position. De kan substitueras i alla positioner utom där ketongrupperna sitter.
Avlagringar på land eller i vatten av fragmenterat, fast, oorganiskt material, som lösgörs genom vittring eller nötning av berggrunden eller genom vulkanisk verksamhet, och som transporteras av luft, vatten eller is.
Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.
Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.
Systematisk ordning av enheter inom något område i kategoriklasser, baserade på gemensamma särdrag, så som egenskaper, former, ämnestillhörighet osv.
Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.
Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
En grupp proteobakterier bestående av fakultativt anaeroba och fermenterande, gramnegativa bakterier.
Aminosyra som finns i prokaryota celler. Syn. API; DAP.
En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.
"Namngivare". Inom medicinen benämning på t ex diagnoser, sjukdomar eller anatomiska strukturer som innehåller personnamn.
En familj av bakterier som producerar endosporer. De flesta är jordlevande saprofyter, men några få är parasiter och patogener hos insekter och djur.
Vatten med obetydliga salthalter, t ex åar och insjöar.
Läkemedel som inte åtnjuter patentskydd. Sådana läkemedel kan produceras av flera tillverkare.
Ett färgmedel bestående av en blandning av rosaniliner med antibakteriella egenskaper och verkan mot svamp och maskar.
De DNA-segment som ligger mellan ribosom-RNA-generna (inre, transkriberade separationsenheter) och mellan de parvis upprepade rDNA-enheterna (yttre, transkriberade separationsenheter och icke-transkriberade separationsenheter).
Stavformade bakterier som bildar endosporer och färgas grampositivt. Representativa släkten är t ex Bacillus och Clostridium.
Medline är NLMs (National Library of Medicine) mest betydande bibliografiska databas. Den utgör huvuddelen av den biomedicinska referensdatabasen PubMed och är sökbar via NLMs webb. Posterna i Medline är indexerade med termer ur MeSH (Medical subject headings).
Förkortning eller sammanfattning av dokument; tilldelning av deskriptorer för dokumentreferens.
Läran om bakterierna.
Rörelse eller förmåga att röra sig från en plats till en annan. Detta gäller såväl människor, ryggradsdjur eller ryggradslösa djur som mikroorganismer.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Vattenflöden, uppvärmda genom geotermisk påverkan. Varma källor i dagen har använts för balneoterapi.
Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).
En familj extremt saltälskande arkéer som lever i miljöer med höga salthalter, så som saltsjöar, saltavlagringar eller salt fisk. Bakterierna är antingen obligat aeroba eller fakultativt anaeroba och indelas i sex släkten: Haloarcula, Halobacterium, Halococcus, Haloferax, Natronobacterium och Natronococcus.
Tiden från 1801 till 1900.
Ett släkte gramnegativa, stavformade eller pleomorfa bakterier som är salttoleranta. Bakterierna överlever och förökar sig i natriumkloridlösningar på 20%.
Ett växtsläkte tillhörande Araliaceae som innehåller ett antal farmakologiskt aktiva ämnen, vilka används som stimulerande medel, lugnande medel och stärkande medel i framförallt traditionell medicin. Ginseng fås från Panax ginseng och Panax quinquefolius (amerikansk ginseng). Växten förväxlas ibland med sibirisk ginseng (Eleutherococcus). Syn. ginseng.
Förkortningar av skrivna ord och uttryck.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
Växternas betydelse i människors liv i olika kulturer. Inom växtmedicinen är tyngdpunkten på traditionell medicin och på förekomst och bruk av läkande växter och deras beståndsdelar, såväl i historisk som i nutid.
Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos arkéer.
Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.
Vetenskapen om språk, omfattande bl a fonetik, fonologi, formlära, ordfogningslära, semantik, pragmatik och historisk lingvistik.
Dataprogram avsedda för lagring, hantering och kontroll av data för speciella ändamål.
Ett verbalt eller icke-verbalt kommunikationsmedel för utbyte av ideer eller känslor.
Speciella databaser för fakta om gener och genprodukter.
En livsmiljö utan syrgas.
Ett släkte gramnegativa, stavformade, glatta bakterier i familjen Xanthomonadaceae. Genom sina kraftiga proteolytiska egenskaper kan bakterierna lösa upp en rad olika mikroorganismer.
Klimattyp med otillräcklig fuktighet för annat än mycket begränsat växtliv. Klimatet kännetecknas av extrem torka, hetta och försumbara mängder nederbörd.
Tiden från 1901 till 2000.
Omfattande, datorbaserade samlingar av referenser eller hänvisningar till böcker, artiklar eller andra publikationer, företrädesvis inom ett begränsat ämne eller ämnesområde.
Ett släkte gramnegativa, aeroba, stavformade bakterier med stor utbredning i vatten och jord. Bakterierna kan även återfinnas i rått kött, mjölk och andra födoämnen, i sjukhusmiljö och i kliniska prov. Några arter är humanpatogena.
En familj bakterier av ordningen Rhizobiales och klassen Alphaproteobacteria med många släkten knoppbildande eller bihangsförsedda bakterier.
Tiden från 1701 till 1800.
Bakterier som bildar endosporer och är ger grampositiv färgning. Representativa släkten omfattar Bacillus, Clostridium, Micromonospora, Saccharopolyspora och Streptomyces.
Ett mått på en lösnings surhetsgrad.
Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.
Den kontinent som täcker jordens sydpol. Antarktis är ett fastlandsområde med en yta på drygt 14 milj km2 och omfattande Västantarktis,
Ett släkte av Bacillaceae som utgörs av sporbildande, stavformade celler. De flesta arter är jordlevande saprofyter. Endast ett fåtal arter är patogena.
En klass bakterier med varierande morfologiska egenskaper. Stammar av Actinobacteria har mer än 80% 16SrRNA-sekvensöverensstämmelse sinsemellan, samt vissa signaturnukleotider.
En enzymutlöst kemisk förändring i organiska föreningar som sker utan tillgång till syre. Vid processen bildas etanol eller mjölksyra och frigörs energi.
Lipider med en eller flera fosfatgrupper, särskilt sådana som kommer av glycerol (glycerofosfolipider) eller sfingosin (sfingolipider). De är pollipider av stor betydelse för cellmembraners struktur och funktion och är de rikligast förekommande membranlipiderna, även om de inte finns lagrade i större mängd.
Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser.
Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.
Vetskapen att någon eller något som man möter har setts tidigare.
Förlorad förmåga att namnge eller finna ord för föremål.
Läkekonst baserad på kulturella sedvänjor som går från generation till generation. Hit hör behandlingsritualer med mystik och magi, örtterapi och andra behandlingsformer som inte har någon förklaring i modern medicin.
Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. Syn. förtrolighet.
Rest- och avfallsprodukter och utsläpp av oanvändbara biprodukter från industriella processer. De utgör miljöproblem och hälsorisker.
Datorbaserade system utvecklade för att utföra processer som normalt är förknippade med mänsklig intelligens, som t ex språkförståelse, inlärning, argumentering, problemlösning osv.
Ett släkte grampositiva bakterier i familjen Gordoniaceae som isolerats ur jord och sputum från patienter med bröstsjukdomar. Bakterien används för bioomvandling av naturliga ämnen.
En familj grampositiva, saprofytiska bakterier som lever i jord och vattenmiljöer.
Förteckningar över personer eller organisationer i systematisk ordning, oftast alfabetisk eller klassificerad, med adresser, organisationstillhörighet, funktioner osv.
Ett hav som utgör ca en femtedel av jordens totala havsyta och som sträcker sig från Afrika i väster till Australien i öster, och från Asien i norr till Sydpolen i söder. Indiska oceanen är det tredje havsområdet i storlek efter Stilla havet och Atlanten.
En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.
Specialdatabaser med information om proteiner, som t ex aminosyrasekvenser, proteinkonformation och andra egenskaper.
Skriven, tryckt eller på annat grafiskt sätt främställd information på läkemedelsbehållare eller -förpackningar. Texten kan innehålla upplysningar om innehåll, indikationer, effekter, dosering, administrationssätt och metoder, behandlingstid, kontraindikationer, biverkningar, samt varningar och råd om försiktighetsåtgärder.
Vetenskapen om de mikroorganismer som lever i olika miljöer omkring oss (i luft, jord, vatten osv) och deras eventuella patogena egenskaper i förhållande till andra organismer, inklusive människor.
Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.
Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.
Läkemedel för humant eller veterinärt bruk, i sin bruksfärdiga form. Hit räknas också de ämnen som används i framställningen av den färdiga preparatformen.
En familj gramnegativa bakterier bestående av ellips- till stavformade celler, som uppträder ensamma, parvis eller i kedjor.
Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.
Ett släkte gramnegativa, aeroba och fakultativt metylotrofa stavar som uppträder som enskilda individer eller i rosetter. Bakterierna är vanligtvis rörliga och kan påvisas i jord, damm, sötvatten, sjösediment, på löv, ris, i luft och i sjukhusmiljö.
Proteiner förekommande hos någon bakterieart.
Ett släkte gramnegativa, stavformade bakterier inom familjen Alteromonadaceae. Oförmåga att utnyttja kolhydrater särskiljer detta släkte från andra i familjen.
Hos de flesta alger, bakterier och svampar är cellväggen en vanligtvis fast struktur som bildar ett skikt utanför cellhinnan och som ger organismen dess form och skyddar den mot mekanisk skada, osmotisk påverkan osv. Cellväggen fungerar också som en genomsläpplighetsbarriär mot t ex antibiotika och andra substanser.
Informationssystem, vanligen ADB-system, för administration av verksamhet och kliniska aktiviteter i det kliniska laboratoriet.
Ett släkte grampositiva, mikroaerofila, stavformade bakterier med stor spridning i naturen. Olika arter ingår i normalfloran i mun, tarmar och vagina hos många däggdjur, inkl. människor. De är sällan sjukdomsframkallande.
Hoplänkning och upprätthållande av medicinska journaler mellan flera sjukvårdsinrättningar i syfte att underlätta tillgången till samma, gemensamma, patientuppgifter.
Skrivarsyssla, litterärt skapande. Också en författares samlade litterära produktion.
En grupp proteobakterier bestående av morfologiskt olika, anaeroba sulfidbildare. Vissa av dessa har bakteriolytiska egenskaper och tros livnära sig på bakterier.
Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av väteperoxid till vatten och syre. Det finns i många djurceller. Brist på enzymet leder till akatalasemi. EC 1.11.1.6.
Ett trådliknande, rörligt bihang på ytceller. Prokaryota flageller består av ett protein som kallas flagellin. På bakterier kan det finnas en enda flagell, en tofs av flageller i ena änden eller flageller över hela ytan. Hos eukaryoter utgörs flagellerna av protoplasmautskott som driver fram flagellater eller spermier. Flageller liknar cilier till strukturen, men är förhållandevis längre och mycket färre till antalet.
Specialdatabaser med information om nukleinsyror, såsom bassekvenser, SNPS (nukleotidpolymorfism), nukleinsyrakonformation och andra egenskaper. Information om DNA-fragment i gen- eller genombibliotek samlas oftast i DNA-databaser.
En grupp föreningar med den generella formeln CH2=C(CN)-COOR. De polymeriserar vid kontakt med fukt och används för att limma vävnader. Komplexa homologer har blodstillande och bakteriehämmande egenskaper.
Havs- och landområdena vid och omkring nordpolen. Hit hör norra Alaska, Franklin District i Kanada, större delen av Grönland, Svalbard, Frans Josefs land, Novaja Zemlja och norra Sibirien.
De moralregler som är vägledande för kommersiell och industriell företagsamhet.
Skriftliga utfästelser om något förhållandes autenticitet.
Ett släkte buskväxter av familjen Celastraceae (benvedsväxter), som främst växer i tropikerna.
Ett släkte av gramnegativa, aeroba, stavformade bakterier. De klassificerades tidigare som Pseudomonasarter, men betydande biokemiska och kemiska skillnader har lett till att de avskilts från Pseudomo nas och fått bilda ett nytt släkte.
Den genetiska massan hos bakterier.
Ett släkte gramnegativa, aeroba bakterier som är i antingen stavform (undersläktet Moraxella) eller klotform (undersläktet Branhamella). Bakterierna parasiterar på slemhinnor hos människor och andra varmblodiga djur.
Ett släkte icke-sporbildande bakterier med stor utbredning i naturen. Bakterierna uppträder i form av raka eller svagt böjda stavar och är kända parasiter och sjukdomsalstrare hos människor och djur.
En familj gramnegativa bakterier i ordningen Rhizobiales. Bland släkten finns Methylobacterium, Protomonas och Roseomonas.
Tiden från 500 till 1450 e. Kr.
Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
Läran om levande organismers byggnad.