Personer som tar emot (och skriver in) patienter i en vårdinrättning
Personer med ansvar för olika dagliga, administrativa rutiner på en läkarmottagning.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.
Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.
I naturen förekommande hydrerad kiseldioxid. Syran är olöslig i vatten eller syror, med undantag för fluorvätesyra.
Förskjutning nedåt av flikarna till aortaklaffarna, så att de kan täppa till ventrikelseptumdefekten vid ventrikeldiastole.
Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.
De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.
Bildåtergivningar, vanligtvis skalenliga och tvådimensionella, av utsnitt av jordens yta, himlavalvet eller himlakroppar.
Tiden från 1901 till 2000.
Barnafödande utom äktenskapet. Såväl avkomman som föräldrarna kan avses.
En familj RNA-virus med Astrovirus som enda släkte. Viruset orsakar mag-tarminfektioner hos människa och infekterar andra ryggradsdjur.
Kräkning orsakad av befarade obehag.