Läroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.Läkarutbildning, preklinisk: Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.Problembaserad inlärningLäkarutbildning: Utbildning i medicin i allmänhet.UndervisningUndervisningsmodeller: Teoretiska modeller som anger metoder för lärande eller undervisning som en bas för attityd- eller beteendeförändringar. Dessa undervisningsinsatser tillämpas vanligen inom hälso- och patientundervisning, men är inte begränsade till patientvård.Tandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.Medicinska högskolor: Utbildningsanstalter för personer som utbildar sig inom det medicinska fältet.Kunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.Medicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Klinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Kompetensbaserad utbildning: Utbildningsprogram avsedda att garantera att studenterna uppnår förutbestämda kompetensmål inom ett visst område eller en viss utbildning.TandläkarhögskolorAT- och FV-block/ST-tjänst: Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.ProgramutvecklingProgramevalueringFarmaceutisk utbildning: Utbildning i framställning, hantering och rätt användning av läkemedel inom medicinen.Datorstödd undervisning: Självinlärningsteknik, vanligtvis online, som bygger på att studenten aktivt utnyttjar datoriserat undervisningsmaterial.Klinisk praktik: Praktisk tjänstgöring under läkarutbildningen på t ex klinisk avdelning, akutavdelning eller vårdcentral.Anatomi: Läran om levande organismers byggnad.TandläkarstuderandeFarmacistuderande: Studenter som utbildar sig till farmaceuter eller apotekare.Specialistutbildning, läkare: Utbildningsprogram för läkare som söker specialistutbildning. De omfattar såväl formell specialisttjänstgöring som forskningsarbete inom klinisk medicin och medicinsk grundvetenskap. Utbildningen leder till specialistbehörighet och eventuellt till högre akademisk examen.Fakultet: Vetenskapsområde vid högskola eller universitet, eller den lärargrupp (professorer och lektorer med högre akademisk examen) som ansvarar för området.Fakultet, medicinsk: Avdelning för de medicinska ämnesområdena vid universitet eller högskola, eller den för utbildningen ansvariga personalgruppen.Skolor, farmaceutisk utbildningFakultet, odontologisk: Avdelning för tandläkarutbildning vid universitet eller högskola, eller den personal med högre akademisk utbildning som ansvarar för avdelningen.YrkeskompetensFysiologi: Läran om levande organismers och deras delars funktioner, och de fysiska och kemiska faktorer som är en del av dessa.Vårdutbildning: Omvårdnads- och sjuksköterskeutbildning i allmänhet.Självinstruerande undervisning, principerNäringsvetenskapInlärning: Förhållandevis permanent beteendeförändring som resultat av tidigare erfarenheter eller övning. Begreppet omfattar förvärvande av kunskap.Oral protetikSjuksköterskeutbildning: I USA fyraårig högskoleutbildning i vårdämnen, i Sverige treårig, som ger behörighet att utöva sjuksköterskeyrket.OralmedicinDoktorandutbildning: Vidareutbildning efter akademisk grundexamen vid institution som har forskarutbildningsprogram som leder till specialkompetens eller högre akademisk examen.SjuksköterskestuderandeFackutbildning: Formell utbildning som erfordras för utövning av ett visst yrke.Utbildningsteknik: Systematisk kartläggning, utveckling, organisering och utnyttjande av utbildningsresurser och administrering av dessa processer. Begreppet används ofta i en mer inskränkt betydelse, avseende apparatorienterad pedagogik eller tekniska hjälpmedel i undervisningen.Heltäckande tandvård: Tandvårdsprogram omfattande allt från diagnos och behandling till uppföljning och rehabilitering.Ackreditering: Certifiering enligt standard fastställd av oberoende organisationer. Kan sökas på frivillig bas av institutioner, företag, program, serviceinrättningar osv.Invärtesmedicin: En medicinsk specialitet med inriktning på diagnos och behandling av de inre organsystemen hos vuxna.Praktik under handledningTandhygienister: I Sverige: tandvårdspersonal med särskild högskoleutbildning (80/120 p) och legitimation, vars yrkesbehörighet regleras i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Legitimerad tandhygienist är behörig att arbeta inom offentlig tandvård (allmän-, specialist- och sjukhustandvård), privat tandvård eller i egen regi.Histologi: Vävnadslära.Tandläkare-patientrelationer: Olika aspekter av det psykologiska förhållandet mellan tandläkare och patient.Veterinärutbildning: Veterinärmedicinsk utbildning i allmänhet.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Tandkirurgi: Den gren av den kliniska odontologin som är inriktad på återställande eller reparation av defekta tänder, som antingen skadats genom sjukdom eller olyckshändelse eller utvecklats onormalt, så att de får normal funktion, hälsa och estetisk utformning. Verksamheten omfattar såväl förebyggande, diagnostiska, biologiska, mekaniska och terapeutiska metoder och teknik som kunskaper om och tillämpning av material och instrument.KulturkompetensDental teknologiAkutmedicin: En gren av medicinen som omfattar återupplivning, transport och vård från skadetillfället eller sjukdomsdebuten till sjukhus eller annan akutvårdsinrättning.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Distansutbildning: Utbildning på avstånd med hjälp av olika kommunikationsmedel (telefon, radio, tv, datakommunikation osv) och med få personliga kontakter mellan studenter och lärare.Biovetenskaper: Alla grenar av naturvetenskaperna som befattar sig med någon aspekt av livet eller livsprocesserna. Hit hör anatomi och fysiologi, biokemi och biofysik samt djurens, växternas och mikroorganismernas b iologi. Begreppet bör särskiljas från underavdelningen biologi, som specifikt sysslar med de levande organismernas ursprung och livsformer.UniversitetHälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Specialistutbildning, sjuksköterskor: Vidareutbildning för legitimerade sjuksköterskor med inriktning mot något speciellt vårdområde och eventuellt mot högre akademisk examen.Förenta StaternaMentorer: Erfarna yrkesutövare som ger vägledning och stöd åt andra som önskar förkovra sig i sin yrkesroll eller utvecklas i sin karriär.ParodontologiOsteopatiUndervisningsmaterielSjälvevalueringsprogramSimulering av patientrollFarmakologi, klinisk: Den gren av farmakologin som är speciellt inriktad på läkemedelseffekter och -tolerans hos människor.SkolorTandvårdsforskning: Studier av lagar, teorier och hypoteser baserade på granskning och tolkning av tillämpliga fakta inom tandvården.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.StuderandeTandvårdsetik: De yrkesprinciper eller den yrkeskodex som rör tandläkares rättigheter och skyldigheter, förhållandet till patienter och kollegor, samt tandläkarens åtgärder i vården och förhållande till patienters anhöriga.Specialistutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram för tandläkare som vill vidareutbilda sig till specialister. Häri ingår såväl formell specialistutbildning som forskningsarbete i klinisk och grundläggande odontologi.SkolhälsovårdDatainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Dentalimplantation: Insättning av en protetisk detalj av något alloplastiskt material i tandvävnad under slemhinne- eller periosteumskiktet eller i benvävnaden. Dess funktion är att utgöra stöd åt en partiell eller hel protes.FysikTänkandeUtbildning: Förvärv av kunskap genom formaliserade studier.American Dental Association: En sammanslutning av verksamma inom tandläkaryrket.Biologi: En biologisk vetenskapsgren som omfattar djurens, växternas och mikroorganismernas ursprung, struktur, utveckling, växt, funktion, genetik och fortplantning.Stipendier: Bidrag eller anslag till enskilda personer från fonder eller stiftelser som ekonomiskt stöd för studier och forskning.Antagningskrav för utbildning: Inträdesordringar för urval av studenter till lärosäten.Distriktstandvård: Tandvård (som i Sverige ingår i den kommunala primärvården) som har till uppgift att erbjuda program för förebyggande, diagnostik och behandling inom ett bestämt upptagningsområde.Moralisk utveckling: Den process genom vilken individer införlivar normer för rätt och felaktigt beteende.VetenskapAttityder: Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.OrganisationsförändringarMedicinsk informatik: Ett område av informationsvetenskaperna som är inriktat på analys och spridning av medicinska data genom utnyttjande av datorer inom sjukvård och medicin.Endodonti: En specialitet inom odontologin med inriktning på vård av tandpulpan och behandling av pulpahålan.Evidensbaserad tandvårdKulturell mångfald: Samexistens mellan flera distinkta etniska grupper, raser, religiösa eller kulturella grupperingar inom ett samhälle, en organisation eller population.Specialistutbildning, farmaceuter: Vidareutbildningsprogram för farmaceuter som önskar erhålla specialistkompetens inom farmaci.Farmaceutiska sällskap: Sammanslutningar eller föreningar för farmaceuter.Miljömedicin: En medicinsk specialitet med inriktning på faktorer i omgivningen som kan ha samband med sjukdom och på utveckling av metoder för att påvisa, förebygga och kontrollera miljörelaterad sjukdom.Samhällsmedicin: Medicinsk disciplin som sätter befolkningens hälsotillstånd i centrum och som på en tvärvetenskaplig bas studerar vårdåtgärder för förebyggande och behandling av sjukdom i samhället i stort.Folktandvård: En gren inom tandvården inriktad på förebyggande av tandsjukdomar och främjande av god tandhälsa i samhället genom program för samhällsfinansierad tandvård.Vårdutbildning, forskningNevadaFolkhälsa, utbildningInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Genetik: Den vetenskapsgren som är inriktad på att undersöka sätten för och följderna av överföring och uppkomst av det biologiska arvets alla komponenter.Allmänmedicin: Medicinsk specialitet för tillhandahållande av kontinuerlig, allmän primärvård.Vidareutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram avsedda att ge tandläkare kunskaper om den senaste utvecklingen inom deras område.Humaniora: I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.Webcasts as TopicTandvårdskliniker: Inrättningar eller mottagningar för patienter i behov av tandvård.Interdisciplinary StudiesVårdyrkesstuderandeTandläkarsällskapYrkesvalVårdyrken: Yrken vars utövare verkar för behandling och förebyggande av sjukdomar. För icke-medicinska yrkesgrupper, inom t ex medicinsk teknik eller sjukgymnastik, finns termen "hälsovårdsrelaterade yrken".VårdskolorOmvårdnadsfakultet: Avdelning för vårdvetenskaper vid universitet eller högskola, eller den för utbildningen ansvariga personalgruppen.OrganisationsmålsättningarKanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Kommunikation: Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.BarnodontologiVidareutbildning, läkare: Utbildningsprogram avsedda att ge läkare kännedom om den senaste utvecklingen inom deras fält.Grupprocesser: Förfaranden, genom vilka en grupp närmar sig, angriper och löser ett gemensamt problem.Medicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.Humanism: Ett etiskt-filosofiskt synsätt som framhäver såväl mänskliga värden och varje individs egenvärde som omtanke om människans värdighet och frihet.Multimedier: Material, i stor utsträckning datortillämpningar, som kan utgöras av en blandning av text, ljud, grafik, animeringar och videosekvenser.Yrkesrelationer: Arbetssamverkan mellan två eller fler yrkesutövare.PilotstudierPersonalutvecklingMannekängerTal- och språkpatologiVidareutbildning: Utbildningsprogram avsedda att ge kunskap om den senaste utvecklingen inom ett yrkes- eller ämnesområde.Psykosomatisk medicinInternationellt utbildningsutbyte: Utbyte av studenter eller yrkesmänniskor mellan länder under organiserade former i vidareutbildningssyfte.Evidensbaserad medicin: Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.BehovsbedömningLedarskap: En funktion och förmåga att bestämma över och styra en individs eller grupps handlingar och attityder, med större eller mindre villighet från deras sida.CD-rom: "Compact disc - read-only memory". System för permanent optisk lagring av data på kompaktskivor. Skivspelaren ansluts till dator, och skivornas innehåll kan inte ändras eller skrivas över. CD-ROM-enhe ten är så gott som identisk med de CD-spelare som används för musikskivor och kan oftast också användas till att spela sådana skivor.Allmänkirurgi: En medicinsk specialitet, där manuella eller operativa ingepp används för behandling av sjukdomar, skador eller missbildningar.Kreditering: Bekräftelse på yrkes- eller teknisk kompetens eller behörighet hos såväl individ som organisation genom registrering, certifiering, licensiering eller diplomering. Prövningen görs som regel av ett fristående, opartiskt ackrediteringsorgan. Diplomatisk ackreditering är ett särskilt förfarande för befullmäktigande eller godkännande av sändebud från annat land.Samarbete mellan avdelningar: Samverkan mellan företrädare för olika avdelningar inom en institution.Allmäntandvård: Icke specialiserad tandvård, med inriktning på primärtandvård.Tandläkarlegitimation: Formell licensiering för rätten att utöva tandläkaryrket.Patologi, oralDatoranvändarutbildning: Utbildning i datakunskap och användning av datorer.Indiana: Den nittonde av Amerikas förenta stater, belägen i USAs Mellanvästern, mellan Illinois, Kentucky, Michigan och Ohio. Ytan är 94 000 km2, och folkmängden uppgår till 6,2 miljoner invånare. Huvudstad är Indianapolis.Certifiering: Bevis på uppfyllande av eller överensstämmelse med en standard eller ett standardregelverk som fastställts av en oberoende organisation (certifieringsorgan) för verksamheten eller produkten ifråga. An sökan om certifiering är frivillig, och certifikatet används som ett bevis på kvalitetssäkring.Läroböcker, principerNeurovetenskaperRadiologiProblemlösningFeedback: Begrepp som används inom såväl reglerteknik som biologi, beteende- och kommunikationsvetenskap och som innebär att information om händelser eller beteende i ett system återförs till systemets styrande funktion och därmed reglerar den fortsatta aktiviteten i systemet.Hälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Self-AssessmentInternutbildning: Utbildning av personal inom en arbetsplats eller organisation.Fokusgrupper: En typ av små diskussionsgrupper, vars syfte kan vara att på ett penetrerande sätt belysa problemställningar inom ett forskningsområde.Skolor, folkhälsaSamarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.Premedicinsk utbildningArbetsbeskrivning: Beskrivning av tjänsteinnehåll, nödvändiga kvalifikationer, löneläge och övriga eventuella krav som en anställd förväntas uppfylla.Kunskap: Den totala mängden sanningar och/eller fakta som samlats med tiden, summan av information, dess mängd och innehåll, i varje civilisation, tidsperiod eller land.Farmakologi: Läran om läkemedels ursprung, natur, egenskaper och verkningsmekanismer, samt deras effekter på levande organismer.BarnnutritionChefsöverläkareSnusavvänjningLäkarsällskapEtik: En gren inom såväl filosofin som teologin som omfattar studiet av människors moraliska föreställningar och handlande.Bioetiska angelägenheterApotekstjänsterPediatrikNäringsterapiSocialt ansvarYrkesrollEntandsimplantat: Vanligtvis alloplastiska detaljer som opereras in i eller på käkbenet som stöd åt en enda protetisk tand, antingen som stödtand eller som kosmetisk korrigering för en saknad tand.OhioBeteendevetenskap: Vetenskapsområden för studier av människors och djurs beteende.Mål: Det uppnådda resultatet eller syftet, vilka kan ha specificerats i förväg.Medicinska bibliotekDatorkunskap: Allmän kännedom om datateknisk terminologi och om hur datorer programmeras och fungerar.VårdhögskolorBioetik: En gren inom tillämpad etik med inriktning på värderingsfrågor vid tillämpningar och utveckling inom biovetenskaperna.SkrivandeGeriatrik: Den gren av medicinen som berör äldre människors fysiologi och patologi, inklusive kliniska problem förknippade med åldrande och senilitet.Helprotes: Tandprotes som ersätter samtliga naturliga tänder i såväl överkäke som underkäke.Avtagbara proteser, utanpåliggande: Avtagbara proteser gjorda för att bäras på befintliga tänder eller implantat.Förebyggande tandvårdOnline-systemAdministrativ personal: Personer som är ansvariga för policyutformning och kontroll av planerings- och verksamhetsgenomförande.PatologiCommunity Health WorkersAllergi och immunologi: Medicinsk specialitet med inriktning på individens överkänslighet för främmande ämnen och skydd mot därmed sammanhängande infektion eller sjukdom.PsykiatriDelfimetoden: Ett frågeformulär som besvaras av en panel av experter oberoende av varandra och som genom att upprepas ger deltagarna möjlighet att ompröva sina svar. Enkäterna sammanställs av för deltagarna anonyma intervjuare och ligger till grund för konsensusbedömningar.Yrkesetik: Den moralfilosofi som är vägledande för god sed hos varje yrkesutövare i hans/hennes handlande gentemot och förhållningssätt till kollegor, patienter, klienter eller kunder.RollspelPrestation: Lyckad insats för att nå ett önskvärt mål; graden av framgång inom något givet område (isht. skolastiskt) eller i allmänhet.Gynekologi: En medicinsk specialitet, inriktad på de kvinnliga könsorganens fysiologi och sjukdomar, kvinnors endokrinologi och fortplantningsfysiologi.Läkare-patientrelationerYrkesmedicinTandvård: Det totala utbudet av tjänster för diagnos, förebyggande och behandling av tandsjukdomar eller tandskador.Litteratur: Skrivna framställningar som utmärker sig genom form eller uttryckssätt och som förmedlar idéer av varaktigt eller allmänt intresse. Termen kan även avse den samlade skriftliga produktionen på ett språk, i ett land eller under en tidsålder.Mikrobiologi: Läran om mikroorganismer, så som svampar, bakterier, alger, arkéer och virus.Arizona: Stat i sydvästra USA, med en yta av 295 000 km2. Landskapet är till största delen stäpp och öken. I söder gränsar staten till Mexico. Huvudstaden är Phoenix.Obstetrik