Lagstiftning, principer: Införande och av lagar och förordningar och reglering av deras tillämpning genom officiella statliga organ eller andra lagstiftande organisationer. Hit hör också hälso- och sjukvårdslagar och förordningar i allmänhet.Hälso- och sjukvårdslagstiftning: Lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvård.Läkemedelslagstiftning: Lagar och förordningar som gäller för tillverkning, distribution och marknadsföring av läkemedel.Allmänna inrättningarLivsmedelslagstiftning: Lagar och förordningar gällande livsmedelshantering.Regeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.RestaurangerPassiv rökningHjälmar: Personlig skyddsutrustnng för skydd av huvudet mot slag eller penetrering genom fallande eller flygande föremål, och i viss mån mot elchock eller brännskada.SocialpolitikSmoke-Free PolicyLobbyverksamhet: Ett förfaringssätt för representanter för intressegrupper att försöka påverka politiska beslutsfattare att acceptera deras krav eller önskemål.Lagstiftning: Publikationer bestående av lagtext, t ex lagförslag, fastställda lagar, förordningar, påbud, instruktioner, föreskrifter eller regeringsbeslut.Tandvårdslagstiftning: Lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom tandvård.State GovernmentEuropeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.Apotekslagstiftning: Lagar och förordningar som gäller för apoteksverksamhet.Hälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.TobaksindustriLäkemedelsförpackning: Alla förpackningsformer och emballage för läkemedel och biologiska produkter. Hit hör ampuller, kapslar, tabletter, lösningar och andra former. Emballaget kan bestå av behållare - såväl inre som yttre -, flaskor, askar och kartonger.Lagstiftning, veterinärmedicinsk: Lagar och förordningar inom det veterinärmedicinska området, föreslagna eller utfärdade av lagstiftande myndighet, i Sverige t ex Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.Medborgerliga rättigheter: Lagstadgat skydd för den enskildes fri- och rättigheter, för rättvisa inför lagen, rösträtt och mot diskriminering pga ras, religion, etniskt ursprung, ålder eller kön.PolitikDödshjälp: Medverkan till en lugn och smärtfri död för en annan människa av medlidande, pga obotlig sjukdom, outhärdligt lidande eller ett ovärdigt slutskede av livet. Syn. eutanasi.Sjukhuslagstiftning: Lagar och förordningar gällande sjukhus.Upprätthållande av lag och ordning: Organiserad strävan efter laglydighet i samhället.Statsförvaltning (USA): Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.Förenta StaternaRökningSäkerhetsbältenFolkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Luftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.ArbetsplatsBarnamord: Dödande av barn vid eller strax efter födseln.Omvårdnadslagstiftning: Lagar och förordningar som särskilt reglerar omvårdnad.Psykiatrisk tvångsvård: Omhändertagande av patient med allvarlig psykisk störning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (SOSFS 1991:1128).Marknadsföring: Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.Federal förvaltning: Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.Hälso- och sjukvårdsreform: Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.Obligatoriska program: Program för vilka deltagande är tvingande.PatienträttigheterFormell social kontroll: Den kontrollfunktion som i samhället utövas av tillsynsmyndigheter och genom lagar och förordningar, oftast som skrivna instruktioner.Handel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.Mänskliga rättigheter: Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.Rätten att döCykling: Bruk av cykel som transportmedel. Hit hör dock inte användning av testcykel för t ex ergometri.Vägtrafikolyckor: Olyckor på gator, vägar, motorvägar, torg, cykelleder för allmän trafik, samt gång- eller ridbana invid dessa, som inbegriper förare, passagerare, fotgängare och fordon. Vägtrafikolyckor kan hänföras till bilar (personbilar, bussar och lastbilar), cyklar, motorcyklar och annan anordning på hjul, band eller medar för färd på marken.Allmän opinionSekretess: Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. Syn. förtrolighet.Alternativ till djurförsök: Försöksmetoder som kan användas i stället för djurförsök i biomedicinsk forskning, som t ex utnyttjande av cell- eller vävnadsodling, matematiska modeller osv.Olycksfallsprevention: Ansatser med syfte att minska förekomsten av oförutsedda och icke önskvärda händelser i olika miljöer och situationer.Policy-uppläggningAnnonsering, principer: Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.TestamentenPatent, principerPrivatlivFörenta NationernaByggnadsbesiktning och kontroll: Formella byggnadstekniska normer för sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar.Läkemedelskontroll: Kontroll av läkemedelsanvändning genom internationella avtal eller genom nationella kontrollmyndigheter, vilka godkänner läkemedel för bruk och reglerar tillverkning, marknadsföring och försäljning av läkemedel. Den centrala läkemedelskontrollmyndigheten i Europa heter EMEA och den federala i USA heter FDA. I Sverige är det Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet.Läkemedelsindustri: Den kommersiella företagsbransch som utvecklar och tillverkar kemiska produkter för diagnos och behandling av sjukdomar och funktionshinder eller -brister.Intellektuell egendom: Egendom som är resultatet av intellektuell prestation. Hit hör t ex patent, varumärken, litterära och konstnärliga verk, fotografisk konst, växtförädlingsprodukter osv. Genom immaterialrätten tillförsäkras upphovsperson eller uppfinnare ensamrätt till sitt verk under en av internationell konvention eller nationell lagstiftning fastställd tidsperiod. Immaterialrättens organisation administreras av FN-organet World Intellectual Property Organisation (WIPO).SkottlandKvinnans rättigheter: Kvinnors rätt till jämlikhet i fråga om social och ekonomisk ställning och utbildning.Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Juridisk roll: Domstolarnas verksamhet och aktiviteter, särskilt deras juridiska beslutsansvar.SkatterMotorcyklar: Tvåhjuliga, motordrivna fordon.Dödshjälp, aktiv, frivillig: Aktiv medverkan till avslutande av en patients liv på patientens begäran och/eller efter patientens medgivande.Otillräknelighet: Ett juridiskt begrepp med innebörden att en anklagad inte kan göras ansvarig för ett brott, om han eller hon, vid tidpunkten för den brottsliga handlingen, pga psykisk sjukdom inte kunde anses förstå eller inse det orätta i handlingen.Kotinin: 1-metyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidinonfumarat. Ett stimulerande medel med antidepressiv verkan. N-glukuronidkonjugatet av kotinin är en viktig urinutsöndrad metabolit av nikotin och en biomarkör för exponering för tobaksrök. Syn. skotin.Rättsvetenskap: Vetenskapen eller filosofin om lag och rätt; även tillämpningen av lag och rättsordning inom hälso- och sjukvård och medicin.ArbetarskyddBefruktning, konstgjord, heterolog: Konstgjord befruktning hos människa, där sädescellerna kommer från någon annan än kvinnans man.Retrospektivt moraliskt omdömeBilkörning: Inverkan av yttre och fysiologiska faktorer på bilförare och deras körförmåga. Hit räknas t ex trötthet, läkemedelspåverkan, sjukdom och fysiska handikapp.Djurens rättigheter: Etiskt grundad uppfattning om nödvändigheten att skydda djur, såväl husdjur, laboratoriedjur som vilda djur, mot behandling som kan innebära lidande för djuret. I Sverige är detta skydd lagstadgat, genom djurskyddslagen. För försöksdjur gäller särskilda regler, utfärdade av Centrala försöksdjursnämnden, en myndighet under Jordbruksdepartementet. Legitimation: Den av ansvarig myndighet utfärdade behörigheten eller formella tillståndet att utöva verksamhet som enligt lag kräver sådant tillstånd. Legitimationen kan avse såväl institutioner som individer.StorbritannienPsykiatrisk vård, försäkringMinderåriga: Personer som ännu inte nått åldern för fullständiga medborgerliga rättigheter.FörmyndarmentalitetDjurskydd: Omsorg om djur i laboratorier och andra specifika miljöer, speciellt vad avser hälsa, föda och utrymmen. Regler och riktlinjer utfärdas av Jordbruksverket.Kraniocerebralt trauma: Fysisk skada på skallen och skallens inre strukturer (som t ex hjärnan, hjärnnerverna, hjärnhinnorna osv). Skadorna kan klassificeras utifrån skadans omfattning (dvs om den är genomträngande eller icke genomträngande) eller uppträdande av åtföljande blödning. Syn. skallskada.Dödshjälp, passivMedicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.Barns rättigheter: Tillvaratagande av barns rättigheter, bl a genom lagstiftning (FN's barnkonvention, Lagen om Barnombudsman) och oberoende organisationers arbete (BRIS-Barnens Rätt i Samhället).EmbryoforskningIrland1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Vävnads- och organanskaffningDjurförsökPolicyDödshjälp, aktiv: Aktiv medverkan till avslutande eller förkortande av en annan människas eller ett djurs liv av medlidande, i syfte att befria från ett tillstånd av obotlig sjukdom, outhärdlig smärta eller en ovärdig död. Syn. aktiv eutanasi.Informerat samtycke: Frivilligt medgivande av en patient eller försöksperson med full insikt i riskerna med deltagande i diagnostiska eller forskningsundersökningar, eller med medicinsk eller kirurgisk behandling.Kompensation och upprättelse: Betalning eller annan form av upprättelse för begångna fel eller skador.Personlig autonomiKonsumentskyddAvslöjande: Yppande av information, muntligen eller skriftligen.Mental kompetens: En individs förmåga att första innebörden och följderna av sina handlingar.Obligatorisk rapportering: Lagstadgat krav på att angivna typer av information som erhållits av yrkespersonal eller institutioner i deras arbetsutövning skall rapporteras till vederbörande myndighet.Befruktning efter dödenKonsumenträtt: Bevakande av konsumenters rättigheter och intressen.Skjutvapen: Alla typer av handeldvapen, som t ex pistoler, revolvrar, gevär och hagelbössor.Frihet: Individers rätt att handla och fatta beslut utan yttre inskränkningar.ProduktmärkningMiljöövervakningSjälvmord, assisteratSkönhetskulturSärläkemedelsproduktionGermany, East: Efter Tysklands delning 1945 ombildade Sovjetunionen 1949 östzonen till den tyska demokratiska republiken, DDR ("SäkerhetRättspsykiatri: Rättslig tillämpning av psykiatri. Hit hör kriminologi, penologi (kriminalvårdsfrågor), intagning av psykiskt sjuka, psykiaterns roll i skadeståndsfall, uppgiftslämnande i rättsfall och expertvittnesmål.Ansvar, juridiskt: Ansvarsskyldighet gentemot annan genom lag.Internationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.Nationella hälsoplanerDatainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Sällsynta sjukdomarSurrogatmödrarAttityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Statlig finansieringCounterfeit DrugsUpphävande av behandlingLivstestamenten: Skriftliga, bevittnade avsiktsförklaringar, i vilka personer begär att få dö hellre än att hållas vid liv på konstgjrod väg, om de skulle hamna i ett sjukdomstillstånd utan rimlig utsikt till återhämtning.FöräldrasamtyckeFörmodat samtyckeOocyte DonationInternationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.National Health Insurance, United StatesIndustri: De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.Fackföreningar: Löntagarorganisationer, vars syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller löne- och anställningsförhållanden.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Yrkesmässig exponeringMiljöföroreningHippokratiska eden: En ed som tillskrivs Hippocrates och tjänar som etisk vägvisare inom läkaryrket.Livsmedelsmärkning: Innehållsdeklaration för livsmedelsprodukter, med angivande av ingredienser, näringsvärde, ursprung osv.Västtyskland: Efter Tysklands delning 1945 sammanslogs de tre västliga zonerna 1949 till Förbundsrepubliken Tyskland, BRD ("Västtyskland"). 1990 återförenades Västtyskland och Riktad organdonationInternationella organ: Internationella sammanslutningar som tillhandahåller hälsorelaterade eller andra kooperativa tjänster.Drug OverdoseForskningsetik: De moraliska förpliktelser som skall ligga till grund för hur forskning bedrivs. Termen avser forskningsetik generellt.Ersättningssystem: Förfaringssätt för gottgörelse eller återbetalning för tjänster eller produkter.Riktlinjer, principer: En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.Latinamerika: Namnet avser det geografiska området "Latinamerika" när inget land inom området specificeras. Området omfattar vanligtvis Centralamerika, Sydamerika, Mexiko och den karibiska övärlden.DubbeleffektSjukhusekonomi: Ekonomiska aspekter på administration och drift av sjukhus.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Kalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.Medical Device LegislationFörsäkringsskydd: De ersättningar som omfattas av ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag.Sår och skadorVärldhälsoorganisationenGenetisk integritet: Skydd mot olagligt offentliggörande av en persons, familjs eller folkgrupps genetiska information.Rätt att ha barnBarnomsorg: Samhällets organiserade åtgärder för omsorgen om barns hälsa och välbefinnande.Psykiatrisk vård: Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.Riktlinjer för social kontrollEkonomiskt stödHälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Karibien: Området beläget mellan kontinentala Nord- och Sydamerika och Atlanten, och omfattande Karibiska havet, de Västindiska öarna och angränsande kustområden i södra Mexiko, Centralamerika, Colombia och Ven ezuela.2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.Postnatal vårdSpermabankerReligion och medicinHälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Abort, legal: Lagligt avbrytande av graviditet.England: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.Avlivning av djur: Avlivande av djur av medlidande, för att hindra smittspridning, upprätthålla god hälsa i djurbestånd, eller i experimentella syften.Privat sektorHälso- och miljöfarliga ämnenSocial marknadsföringAttityder: Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.Basläkemedel: Läkemedel som anses väsentliga för att tillgodose hälsovårdsbehoven hos en befolkning och för att styra läkemedelskostnaderna.Moral: Uppförandenormer som skiljer mellan rätt och fel.PatientlagstiftningSjukförsäkring, betald: Betalning av tredje part för en vårdgivares utgifter för sjukvårdstjänster åt en försäkrad eller förmånstagare.Nationella hälso- och sjukvårdsprogramOrgangivareReceptfria läkemedel: Läkemedel som lagligen kan köpas utan recept.Livsmedelsindustri: Den industribransch som sysslar med beredning, tillagning, distribution och tillhandahållande av livsmedel och drycker.Ekonomisk konkurrensYrkesskadeersättningSjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.Tekniker för fortplantningshjälpFörsäkringsförmåner: Rätt till ersättningar eller tjänster enligt givna villkor i ett försäkringsbrev/försäkringsavtal.Miljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Australien: Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.Social rättvisaFördomarDatasäkerhet: Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer. Patientfullmakt: Direktiv givna av patienter före en situation där de kan vara oförmögna att själva fatta beslut om sin egen vård och behandling, i vilka anges behandlingsönskemål eller fullmakt åt en tredje part att fatta beslut i deras ställe.Psykiskt sjuka personer: Personer som lider av psykiska sjukdomar, särskilt psykoser eller svåra depressionstillstånd.Child Restraint SystemsRådgivningskommitteerMarknadsföring av hälso- och sjukvård: Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Hjärndöd: Tillstånd av varaktigt, oåterkalleligt uppehåll av all hjärnaktivitet, inklusive nedre hjärnstamsfunktioner, med fullständig frånvaro av viljestyrda rörelser, svar på retningar, hjärnstamsreflexer och spontana andetag. Reversibla förhållanden som liknar detta kliniska tillstånd (t ex sömnmedelsöverdosering, hypotermi m fl) skall uteslutas innan hjärndöd fastställs. [Se SOSFS 1987:32; 1993:6; 1996: 5]RökavvänjningArbetslivsförsäkring: Sjukförsäkringssystem för arbetstagare, vanligtvis omfattande även deras familjer och baserad på kostnadsdelning, så att arbetsgivaren betalar en viss andel av premien.Allmän sjukförsäkringRegeringsorgan: Statliga, administrativa enheter, ansvariga för verkställande av politiska beslut och handläggande av verksamhet, som ålagts dem av regeringen.Abort, terapeutisk: Framkallad abort för att rädda den gravida kvinnans liv och hälsa.