Läkarutbildning, preklinisk: Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.Läroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.UniversitetUndervisningStuderandeLäkarutbildning: Utbildning i medicin i allmänhet.Tandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.Hälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Vårdutbildning: Omvårdnads- och sjuksköterskeutbildning i allmänhet.Fysiologi: Läran om levande organismers och deras delars funktioner, och de fysiska och kemiska faktorer som är en del av dessa.Biologi: En biologisk vetenskapsgren som omfattar djurens, växternas och mikroorganismernas ursprung, struktur, utveckling, växt, funktion, genetik och fortplantning.Kunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.Medicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Utbildning: Förvärv av kunskap genom formaliserade studier.Vidareutbildning, läkare: Utbildningsprogram avsedda att ge läkare kännedom om den senaste utvecklingen inom deras fält.Medicinska högskolor: Utbildningsanstalter för personer som utbildar sig inom det medicinska fältet.SjuksköterskestuderandePatientinformation, principerProblembaserad inlärningDoktorandutbildning: Vidareutbildning efter akademisk grundexamen vid institution som har forskarutbildningsprogram som leder till specialkompetens eller högre akademisk examen.VetenskapSjuksköterskeutbildning: I USA fyraårig högskoleutbildning i vårdämnen, i Sverige treårig, som ger behörighet att utöva sjuksköterskeyrket.Fackutbildning: Formell utbildning som erfordras för utövning av ett visst yrke.Specialistutbildning, läkare: Utbildningsprogram för läkare som söker specialistutbildning. De omfattar såväl formell specialisttjänstgöring som forskningsarbete inom klinisk medicin och medicinsk grundvetenskap. Utbildningen leder till specialistbehörighet och eventuellt till högre akademisk examen.Premedicinsk utbildningKlinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Undervisningsmodeller: Teoretiska modeller som anger metoder för lärande eller undervisning som en bas för attityd- eller beteendeförändringar. Dessa undervisningsinsatser tillämpas vanligen inom hälso- och patientundervisning, men är inte begränsade till patientvård.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Distansutbildning: Utbildning på avstånd med hjälp av olika kommunikationsmedel (telefon, radio, tv, datakommunikation osv) och med få personliga kontakter mellan studenter och lärare.TandläkarstuderandeUtbildningsnivåVidareutbildning: Utbildningsprogram avsedda att ge kunskap om den senaste utvecklingen inom ett yrkes- eller ämnesområde.VårdyrkesstuderandeAnatomi: Läran om levande organismers byggnad.Fakultet: Vetenskapsområde vid högskola eller universitet, eller den lärargrupp (professorer och lektorer med högre akademisk examen) som ansvarar för området.TandläkarhögskolorYrkesvalUndervisningsmaterielDatorstödd undervisning: Självinlärningsteknik, vanligtvis online, som bygger på att studenten aktivt utnyttjar datoriserat undervisningsmaterial.Kompetensbaserad utbildning: Utbildningsprogram avsedda att garantera att studenterna uppnår förutbestämda kompetensmål inom ett visst område eller en viss utbildning.Antagningskrav för utbildning: Inträdesordringar för urval av studenter till lärosäten.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Utbildningsteknik: Systematisk kartläggning, utveckling, organisering och utnyttjande av utbildningsresurser och administrering av dessa processer. Begreppet används ofta i en mer inskränkt betydelse, avseende apparatorienterad pedagogik eller tekniska hjälpmedel i undervisningen.Inlärning: Förhållandevis permanent beteendeförändring som resultat av tidigare erfarenheter eller övning. Begreppet omfattar förvärvande av kunskap.ProgramevalueringAttityder: Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.Klinisk praktik: Praktisk tjänstgöring under läkarutbildningen på t ex klinisk avdelning, akutavdelning eller vårdcentral.Forskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Farmaceutisk utbildning: Utbildning i framställning, hantering och rätt användning av läkemedel inom medicinen.Vidareutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram avsedda att ge tandläkare kunskaper om den senaste utvecklingen inom deras område.Inträdesprov, högskola: Kunskapsprov avsett att visa om en students förkunskaper är tillräckliga för påbörjande av högre studier.Genetik: Den vetenskapsgren som är inriktad på att undersöka sätten för och följderna av överföring och uppkomst av det biologiska arvets alla komponenter.SexualupplysningFörenta StaternaFakultet, medicinsk: Avdelning för de medicinska ämnesområdena vid universitet eller högskola, eller den för utbildningen ansvariga personalgruppen.VårdhögskolorAttityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Interdisciplinary StudiesStudiebidragSpecialistutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram för tandläkare som vill vidareutbilda sig till specialister. Häri ingår såväl formell specialistutbildning som forskningsarbete i klinisk och grundläggande odontologi.Specialundervisning: Särskild undervisning för individer som av intellektuella, fysiska, sociala eller känslomässiga skäl inte kan tillgodogöra sig vanlig undervisning.Mentorer: Erfarna yrkesutövare som ger vägledning och stöd åt andra som önskar förkovra sig i sin yrkesroll eller utvecklas i sin karriär.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.FysikVårdyrken: Yrken vars utövare verkar för behandling och förebyggande av sjukdomar. För icke-medicinska yrkesgrupper, inom t ex medicinsk teknik eller sjukgymnastik, finns termen "hälsovårdsrelaterade yrken".Humaniora: I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.Vidareutbildning för sjuksköterskor: Utbildningsprogram avsedda att ge sjuksköterskor påbyggnadskunskaper och kännedom om den senaste utvecklingen inom deras yrke.Naturvetenskaper: De vetenskaper som omfattar studier av naturliga processer och fenomen.Samhällsmedicin: Medicinsk disciplin som sätter befolkningens hälsotillstånd i centrum och som på en tvärvetenskaplig bas studerar vårdåtgärder för förebyggande och behandling av sjukdom i samhället i stort.Farmakologi, klinisk: Den gren av farmakologin som är speciellt inriktad på läkemedelseffekter och -tolerans hos människor.Audiovisuella hjälpmedel: En typ av pedagogiska hjälpmedel.Läroböcker, principerYrkeskompetensAT- och FV-block/ST-tjänst: Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.Veterinärutbildning: Veterinärmedicinsk utbildning i allmänhet.Specialistutbildning, sjuksköterskor: Vidareutbildning för legitimerade sjuksköterskor med inriktning mot något speciellt vårdområde och eventuellt mot högre akademisk examen.OsteopatiPrestation: Lyckad insats för att nå ett önskvärt mål; graden av framgång inom något givet område (isht. skolastiskt) eller i allmänhet.ZoologiStorbritannienLaboratorier: Lokaler, utrustade för undersökningsarbete.Fysisk träning: Lektioner och övningar i den fysiska utvecklingen av kroppen, som t ex gymnastiklektioner i skolan. Hit räknas inte fysisk träning i behandlingssyfte, s k motionsterapi.Läkarlegitimation: Formell licensiering för rätten att utöva läkaryrket.Utvecklingsbiologi: Den gren av biologin som ägnar sig åt organismers utveckling och differentiering.SkrivandeUtbildningspsykologiProgramutvecklingVidareutbildning, farmaceuter: Utbildningsprogram avsedda att ge farmaceuter kännedom om den senaste utvecklingen inom deras arbetsfält.Vårdutbildning, forskningBiovetenskaper: Alla grenar av naturvetenskaperna som befattar sig med någon aspekt av livet eller livsprocesserna. Hit hör anatomi och fysiologi, biokemi och biofysik samt djurens, växternas och mikroorganismernas b iologi. Begreppet bör särskiljas från underavdelningen biologi, som specifikt sysslar med de levande organismernas ursprung och livsformer.UppfattningTjänstefelHälso- och sjukvård i glesbygdBarnodontologiDrivkraft: Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.Specialistutbildning, farmaceuter: Vidareutbildningsprogram för farmaceuter som önskar erhålla specialistkompetens inom farmaci.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.TänkandeFarmacistuderande: Studenter som utbildar sig till farmaceuter eller apotekare.Kunskap: Den totala mängden sanningar och/eller fakta som samlats med tiden, summan av information, dess mängd och innehåll, i varje civilisation, tidsperiod eller land.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.OrtodontiPraktik under handledningEndodonti: En specialitet inom odontologin med inriktning på vård av tandpulpan och behandling av pulpahålan.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Folkhälsa, utbildningMikrobiologi: Läran om mikroorganismer, så som svampar, bakterier, alger, arkéer och virus.Ackreditering: Certifiering enligt standard fastställd av oberoende organisationer. Kan sökas på frivillig bas av institutioner, företag, program, serviceinrättningar osv.YrkesvägledningRollspelRiskfaktorerAustralien: Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.PilotstudierForskningspersonal: Sådan personal som deltar i forskning.Allmänmedicin: Medicinsk specialitet för tillhandahållande av kontinuerlig, allmän primärvård.Allmänkirurgi: En medicinsk specialitet, där manuella eller operativa ingepp används för behandling av sjukdomar, skador eller missbildningar.NäringsvetenskapAnlagstester: Tester utformade för att bedöma en persons inlärnings- och prestationsförmåga.ReumatologiOral protetikKommunikation: Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.ProblemlösningAllergi och immunologi: Medicinsk specialitet med inriktning på individens överkänslighet för främmande ämnen och skydd mot därmed sammanhängande infektion eller sjukdom.Yrkesrelationer: Arbetssamverkan mellan två eller fler yrkesutövare.VårdinformatikPersonalrekryteringKollegial grupp: Grupp bestående av personer med ungefär samma yrkes- och intresseinriktningar, av ungefär samma ålder, rang eller sociala ställning.StudentavhoppFattningsförmågaSimulering av patientrollSkolor, folkhälsaMinoritetsgrupper: En undergrupp med särdrag inom en större grupp, ofta med särskild sammanhållning som särskiljer den från den större gruppen.PlagieringGrupprocesser: Förfaranden, genom vilka en grupp närmar sig, angriper och löser ett gemensamt problem.Geriatrisk odontologi: Den sektor inom tandvården som är inriktad på tandsjukdomar och tandvård hos äldre.Biomedicinsk forskningWebcasts as TopicSjälvinstruerande undervisning, principerTandkirurgi: Den gren av den kliniska odontologin som är inriktad på återställande eller reparation av defekta tänder, som antingen skadats genom sjukdom eller olyckshändelse eller utvecklats onormalt, så att de får normal funktion, hälsa och estetisk utformning. Verksamheten omfattar såväl förebyggande, diagnostiska, biologiska, mekaniska och terapeutiska metoder och teknik som kunskaper om och tillämpning av material och instrument.Social uppfattningIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Cell BiologyTeknologiAllmäntandvård: Icke specialiserad tandvård, med inriktning på primärtandvård.VårdskolorPrevalensAlkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.YrkesrollDental teknologiAkutmedicin: En gren av medicinen som omfattar återupplivning, transport och vård från skadetillfället eller sjukdomsdebuten till sjukhus eller annan akutvårdsinrättning.SkolorTandläkarutbildning, förkunskaperAlkoholförgiftning: Ett tillstånd orsakat av förtäring av alkohol i sådan mängd att handlingsförmåga och hämningar går förlorade, och som kan sluta i medvetslöshet.Praktiktjänstgöring: Vidareutbildningsprogram som tillgodoser vissa yrkeskrav inom andra områden än medicin och odontologi, t ex farmakologi, näringslära, sjukvård osv.Muskuloskeletala systemet: Kroppens muskler, ben och brosk.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.PsykiatriIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.PraktiklokaliseringMalaysia: En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.Kulturell mångfald: Samexistens mellan flera distinkta etniska grupper, raser, religiösa eller kulturella grupperingar inom ett samhälle, en organisation eller population.Hälsovårdsrelaterade yrken: Inom hälsovårdsrelaterade yrken personal som inte är läkare, men har speciell utbildning och, ofta, legitimation för sin yrkesutövning. Sådana yrken kan vara medicinsk teknik, sjukgymnastik osv.OsteopaterMedicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.Samarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.Fokusgrupper: En typ av små diskussionsgrupper, vars syfte kan vara att på ett penetrerande sätt belysa problemställningar inom ett forskningsområde.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Ingenjörskonst: Praktisk tillämpning av fysikaliska, mekaniska och matematiska principer.Feedback: Begrepp som används inom såväl reglerteknik som biologi, beteende- och kommunikationsvetenskap och som innebär att information om händelser eller beteende i ett system återförs till systemets styrande funktion och därmed reglerar den fortsatta aktiviteten i systemet.NeurovetenskaperTandhygienister: I Sverige: tandvårdspersonal med särskild högskoleutbildning (80/120 p) och legitimation, vars yrkesbehörighet regleras i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Legitimerad tandhygienist är behörig att arbeta inom offentlig tandvård (allmän-, specialist- och sjukhustandvård), privat tandvård eller i egen regi.Geriatrik: Den gren av medicinen som berör äldre människors fysiologi och patologi, inklusive kliniska problem förknippade med åldrande och senilitet.Hälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Folktandvård: En gren inom tandvården inriktad på förebyggande av tandsjukdomar och främjande av god tandhälsa i samhället genom program för samhällsfinansierad tandvård.Physical Therapy SpecialtyTandvårdskliniker: Inrättningar eller mottagningar för patienter i behov av tandvård.Age FactorsSocialgruppEducation of Hearing DisabledHälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Framtidsbedömning: Förutsägelse om kommande tillstånd eller förhållanden, baserad på extrapolering eller tolkning av befintliga data eller med tillämpning av vetenskaplig metodik.Anlag: Förmåga att lätt ta till sig och tillämpa kunskaper.Stipendier: Bidrag eller anslag till enskilda personer från fonder eller stiftelser som ekonomiskt stöd för studier och forskning.Beteendevetenskap: Vetenskapsområden för studier av människors och djurs beteende.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Tandvårdsforskning: Studier av lagar, teorier och hypoteser baserade på granskning och tolkning av tillämpliga fakta inom tandvården.PsykometriBiomedicinsk teknik: Tillämpning av ingenjörs- och teknikvetenskap inom biomedicinsk forskning och hälso- och sjukvård.Tandläkare-patientrelationer: Olika aspekter av det psykologiska förhållandet mellan tandläkare och patient.SpecializationYrkesutbildningAttityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.NigeriaLäkareOmråde med otillräckliga hälso-och sjukvårdsresurser: Geografiskt område med otillräckliga sjukvårdsresurser (personal och/eller vårdinrättningar) för att tillgodose befolkningens vårdbehov.Mål: Det uppnådda resultatet eller syftet, vilka kan ha specificerats i förväg.Internationellt utbildningsutbyte: Utbyte av studenter eller yrkesmänniskor mellan länder under organiserade former i vidareutbildningssyfte.Social Media