Kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdHälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Hälso- och sjukvårdsförsörjning: Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.Lot Quality Assurance SamplingHälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.KvalitetskontrollHälso- och sjukvårdsreform: Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Hälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Psykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.Hälsa: Kroppens tillstånd då den fungerar optimalt, utan tecken på sjukdom.Hälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.VårdkvalitetHälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.PrimärvårdHälso- och sjukvårdsplanering: Behovsbaserad planering av sjukvårdstjänster och -inrättningar.Hälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Sjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.Hälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Hälso- och sjukvård: Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.Global hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.Hälso- och sjukvårdspersonal: Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.Hälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Munhälsa: Det bästa tänkbara tillståndet i munnen och normala funktioner hos munnens organ, utan tecken på sjukdom.Hälso- och sjukvårdsbehov och efterfrågan: Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.Folkhälsoadministration: Det administrativa styrandet av olika folkhälsoorganisationer.Hälso- och sjukvårdsutgifter: De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Nationella hälso- och sjukvårdsprogramMiljövårdHälsoojämlikhetArbetarskyddLaboratorier: Lokaler, utrustade för undersökningsarbete.Patientacceptans av hälso- och sjukvårdUtrustningssäkerhet: Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.Sjukvårdsransonering: Planer för rättvis fördelning och placering av tillgängliga hälsovårdsresurser.FolkhälsovårdHälso- och sjukvårdsprioriteringar: Företrädesordning för verksamhetsområden och funktioner vid hälso- och sjukvårdsplanering.VärldhälsoorganisationenDistriktssjukvård: Primär hälso- och sjukvårdstjänst för diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.Psykiatrisk vård: Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.Hälso- och sjukvårdsförsörjning, integrerad: Ett hälsovårdssystem som omfattar såväl läkare, sjukhus och andra sjukvårdstjänster som ett hälsovårdsprogram för att tillhandahålla ett totalt utbud av vårdtjänster åt kunderna. I ett fullständigt integrerat system råder jämvikt mellan de tre huvuddelarna, läkare, sjukhus och anslutning till programmet, i fråga om vårdresurser och vårdbehov.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Barnhälsovård: Särskilda hälsovårdstjänster för barn, ofta organiserade som barnavårdscentraler (BVC).Hälsovårdsinrättningar: Inrättningar som tillhandahåller medicinska eller hälsorelaterade tjänster.Kvinnohälsa: Begrepp, omfattande kvinnors fysiska och psykiska hälsotillstånd.Hälso- och sjukvårdssektor: Den ekonomiska sektor som är inriktad på tillhandahållande, distribution och konsumtion av hälso- och sjukvårdstjänster och -produkter.Hälsotillstånd, glesbygdResultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Health LiteracyHälsotillstånd, tätortTypgodkännande: Förfarande för provning, utvärdering och godkännande för bruk av apparater, utrustningar och maskiner. Godkännandet utfärdas av en inom användningsområdet ansvarig myndighet.Samhällsmedicinsk planering: Sjukvårdsplanering med målsättning att förbättra hälsa, tillgänglighet och effektivitet inom samhällets hälso- och sjukvård.Hälso- och sjukvård i glesbygdRegional hälso- och sjukvårdsplaneringTillgång på vårdpersonal: Hälso- och sjukvårdspersonals tillgänglighet. Hit hör efterfrågan och rekrytering av såväl medicinsk som paramedicinsk personal, nuvarande och framtida personalstyrka och fördelning, arbetsuppgifter och nyttjande.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Kvalitetsindikatorer inom hälso- och sjukvård: Normer, kriterier, standarder och andra direkt kvalitativa och kvantitativa mått för bestämning av sjukvårdens kvalitet.Socioekonomiska faktorerProgramevalueringHälso- och sjukvårdsresurser: Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.Vårdcentraler: Primärvårdsinrättningar med ansvar för att vårdtjänster erbjuds befolkningen inom ett bestämt upptagningsområde.Ackreditering: Certifiering enligt standard fastställd av oberoende organisationer. Kan sökas på frivillig bas av institutioner, företag, program, serviceinrättningar osv.Genomförande av hälso- och sjukvårdsplanerParamedicinsk personal: Personer med speciell utbildning och legitimation för hälso- och sjukvårdsrelaterade arbetsuppgifter.Förebyggande hälsovårdFilmdosimetri: Bruk av en bärbar, personlig anordning (bricka) för mätning av strålningsexponering. Den består oftast av en metall-, plast- eller pappershållare, laddad med en eller fler bitar av röntgenfilm.Folkhälsa, omvårdnadVårdyrken: Yrken vars utövare verkar för behandling och förebyggande av sjukdomar. För icke-medicinska yrkesgrupper, inom t ex medicinsk teknik eller sjukgymnastik, finns termen "hälsovårdsrelaterade yrken".Internationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.Reproductive HealthNIHElectronic Health RecordsMödravård: Organiserad hälsovård för blivande och nyblivna mödrar.Arbetslivsförsäkring: Sjukförsäkringssystem för arbetstagare, vanligtvis omfattande även deras familjer och baserad på kostnadsdelning, så att arbetsgivaren betalar en viss andel av premien.AndrologiResultats reproducerbarhetStrålskyddsfysik: En vetenskapsgren inriktad på problem i samband med strålskydd, minskande eller förebyggande av strålningsexponering, samt verkan av joniserande strålning på människor och deras omgivning.Kliniska laboratorietekniker: Olika sorters teknik för att genomföra undersökningar vid diagnos och behandling av sjukdomar.Kreditering: Bekräftelse på yrkes- eller teknisk kompetens eller behörighet hos såväl individ som organisation genom registrering, certifiering, licensiering eller diplomering. Prövningen görs som regel av ett fristående, opartiskt ackrediteringsorgan. Diplomatisk ackreditering är ett särskilt förfarande för befullmäktigande eller godkännande av sändebud från annat land.StorbritannienPatologi, kirurgiskEuropeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.Hälso- och sjukvårdsorganisationer: Organiserade system (USA) för omfattande, förskottsbetald hälsovård, som utgår från fem grundvillkor: 1) att vård erbjuds inom ett givet geografiskt område; 2) att ett överenskommet utbud av grund- och tilläggstjänster tillhandahålls; 3) att vård ges till personer, frivilligt anslutna till systemet; 4) att de anslutna utnyttjar angivna vårdgivares tjänster; och 5) att förskottsbetalning sker genom förutbestämd, periodisk inbetalning av ett fast belopp av vårdtagaren, utan hänsyn till vårdtjänsternas omfattning.FöretagshälsovårdIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.United States Food and Drug AdministrationRiktlinjer, principer: En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.Patologiska avdelningarEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.PrevalensBefolkningsstudierMassundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.ProgramutvecklingHealth Services for the Aged: Hälso- och sjukvårdstjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och bibehållande av god hälsa hos äldre.Folkhälsa, informatikHälso- och sjukvårdsadministration: Organisation och administration av hälso- och sjukvårdstjänster.Privat sektorNationella hälsoplanerPolitikOrganisationsmålsättningarKollegial granskning: Granskningsprocess som utförs av en utvald kommitté sakkunniga för att bedöma andras förmåga att leva upp till den standard som deras specialitet kräver. Sådan granskning är bruklig i redaktionskommittéer för bedömning av artiklar och andra bidrag som lämnats in för publicering. Upptagningsområde: Ett geografiskt begränsat sjukvårdsansvarsområde.Fortplantning, hälso- och sjukvårdHälso- och sjukvård för kvinnorFrivilliggrupper inom hälso- och sjukvård: Grupper av frivilliga som representerar olika intressen inom samhället, som t ex sjukhus, affärsverksamhet, läkarkår och försäkringsbolag, med det huvudsakliga målet att förbättra hälso- och sjukvårdens lönsamhet.Hälso- och sjukvård, traditionell: Sjukvård inom specifika kulturer som omfattar lokala sedvänjor, tro och tabubelagda inslag.Medical Laboratory PersonnelMedicinsk revision: Detaljerad expertgranskning och bedömning av utvalda kliniska fall för utvärdering av vårdens kvalitet.Total kvalitetsutvecklingHealth Records, PersonalMäns hälsa: Det fysiska och mentala tillståndet hos män.Riktlinjer inom hälso- och sjukvårdsplanering: Rekommendationer för genomförande av hälso- och sjukvårdsplanering och -policy, utfärdade av ansvarig hälso- och sjukvårdsmyndighet.Sjukhuslaboratorier: Sjukhuslokaler, utrustade för undersökningsarbete.Organisation och administrationStatlig finansieringEuropa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Familjens hälsa: Hälsoläget i en familj som enhet, inklusive inverkan av en medlems hälsotillstånd på familjen som helhet och på enskilda familjemedlemmar. Hit hör även inflytande av familjens strukturella beteende eller brist på sådant på medlemmarnas hälsotillstånd.Beslutsfattande, organisatoriskt: Beslutsordningen i en institution eller annan organisation.Resultat- och processvärdering (Hälso- och sjukvård)Samarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.Kvalitativ forskning: Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.Kollegial granskning inom hälso- och sjukvård: Löpande eller retrospektiv granskning av sjukvårdsrutiners kvalitet och effektivitet, genomförd av sakkunniga, praktiserande medicinska experter på uppdrag av annan sjukvårdspersonal.Hälso- och sjukvård i tätortPsykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.Patologi, kliniskKontraktstyrd vård: Sjukförsäkringsprogram avsedda att minska onödiga sjukvårdskostnader genom en mängd olika mekanismer, så som ekonomiska incitament för läkare och patienter att välja mindre kostsamma vårdformer, kritisk granskning av behoven av specialvård, större andel frivilligfinansiering, bättre styrning av inskrivning och tiden för sjukhusvård, styrmedel för kostnadsfördelning för öppenvårdskirurgi, selektivt val av vårdgivare och prioriterad handläggning av högkostnadsfall. Programmen kan tillhandahållas av olika sorters vårdgivarorganisationer.Ekonomiskt stöd till hälso- och sjukvårdsplanering: De ekonomiska resurser som ställs till förfogande för planering och utveckling av hälso- och sjukvård.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Fattigdom: Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.Ungdomsmottagningar: Hälsovård avsedd för tonåringar.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Skolor, folkhälsaSocial rättvisaKostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Forskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.Distriktspsykiatri: Hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsovård inom psykiatri.RadiometriBenchmarking: Metod för att mäta en prestation eller procedur med en fastställd standard för god praxis.Australien: Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.Sfingosin-N-acyltransferasSkolhälsovårdPilotstudierOrganisationsfallRegeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.Tillgång till hälsovård, olikheterFörvaltningsrevision: Revisionsförfarande avsett att utvärdera effektivitet och identifiera områden i behov av förbättrad ledning inom en institution, så att den på ett effektivt sätt ska kunna uppfylla de organisatoriska målen.Age FactorsTyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Sjukvårdsförsäkrings portabilitet: Sjukförsäkringslag i USA, antagen 1996, avsedd att garantera fortsatt sjukvårdsförsäkring vid ändrade anställningsförhållenden eller arbetslöshet.Policy-uppläggningKonsumentinflytande: Konsumenters rätt till delaktighet i beslutsprocesser.StrålningsonkologiHeltäckande vård: Hälso- och sjukvårdsprogram omfattande allt från diagnos och behandling till uppföljning och rehabilitering.Konsumenttillfredsställelse: Konsumenters tillfredsställelse eller missnöje med en levererad tjänst eller vara.Kliniska riktlinjer, principer: Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.Self-FertilizationUnited States Dept. of Health and Human ServicesTidsfaktorerPatienttillfredsställelseGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Effektivitet, organisatorisk: En organisations eller institutions förmåga att nå uppsatta mål med minsta möjliga resursförbrukning.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Socialt ansvarHälsomässor: Utställningar och mässor för information till allmänheten om förebyggande av sjukdom och främjande av hälsa.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Hälsokost: Allmän, icke-medicinsk benämning på livsmedel som helt, eller nästan helt, saknar konserveringsmedel, som berikats och förädlats minimalt, och som odlas giftfritt. Hälsokost anses kunna förhindra uppkomst av sjukdom, bromsa åldringsprocessen och förlänga livet.Health CommunicationProspektiva studierMarknadsföring av hälso- och sjukvård: Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.Offentlig sjukvårdBehovsbedömningStrålbehandlingsplanering, datorstöddKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Medicinsk informatik: Ett område av informationsvetenskaperna som är inriktat på analys och spridning av medicinska data genom utnyttjande av datorer inom sjukvård och medicin.UtbildningsnivåIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.SocialgruppEngland: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.United States Public Health ServiceTandvårdssystem: Tjänster avsedda att främja, upprätthålla och återskapa tandhälsa.Försäkringsskydd: De ersättningar som omfattas av ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Förenta StaternaPrepaid Health PlansVårdlagDatorjournalsystem: Datorbaserade journalsystem för arkivering och uttag av uppgifter i patientjournaler.Genetiska tjänster: Organiserade tjänster för diagnos, behandling och förebyggande av genetiska sjukdomar.RiskhanteringPlaneringsutskott inom hälso- och sjukvård: Grupper med rådgivande roll i sjukvårdsplanering.Byggnadsbesiktning och kontroll: Formella byggnadstekniska normer för sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Följsamhet gentemot riktlinjer: Anpassning till officiella eller vedertagna krav, riktlinjer, rekommendationer, anvisningar osv.Retrospektiva studierSensitivitet och specificitetTerminologi, principerInternationella organ: Internationella sammanslutningar som tillhandahåller hälsorelaterade eller andra kooperativa tjänster.