Kristendom: Religion baserad på den lära som förkunnades av Jesus Kristus, på hans livsgärning och död; en religion som tror på Gud som den Allsmäktige, som genom den Helige anden verkar för människans frälsning, och som betraktar förkunnaren Jesus Kristus som Herre och Frälsare.PortugalEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Latinamerika: Namnet avser det geografiska området "Latinamerika" när inget land inom området specificeras. Området omfattar vanligtvis Centralamerika, Sydamerika, Mexiko och den karibiska övärlden.Buddhism: Lära utvecklad av Siddharta Gautama, vanligen kallad Buddha, död ca 480 f. Kr. Läran kan delas in i de fyra sanningarna: 1) lidandet är en del av tillvaron; 2) lidandet uppstår ur begäret; 3) lidandet kan fås att upphöra om begäret övervinns, och 4) detta uppnås genom mental och moralisk självrening på vägen till nirvana.Atlanten: Atlanten är det näst största havet på jordklotet, med en yta av 106 miljoner km2, vilket motsvarar en femtedel av jordens yta.Alexanders sjukdomChurch of Jesus Christ of Latter-day SaintsMoraceae: En växtfamilj (mullbärsväxter) av ordningen Urticales och klassen Magnoliopsida. Växterna har mjölkig latexsaft och små kronbladslösa han- och honblommor.MedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.HälsoinformationSocial MediaMeningsskiljaktigheter och tvisterBöckerFinland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och BokurvalSverigeBokrecensioner, principerSällsynta böckerBokpriserReligion och medicinProtestantismKatolicism: Den romersk-katolska kyrkans tro, lära och organisation, baserad på en hierarkisk struktur, med påven som överhuvud.Eastern OrthodoxyPrästerskapUpphovsrätt: Den i lag fastställda ensamrätten för författare, konstnärer och fotografer till sina verk under en viss tid. Upphovsrätten innebär såväl ekonomiskt som ideellt skydd för upphovsmannen. I Sverige regleras upphovsrätten i upphovsrättslagen (SFS 1960:729 & ändringar), som i stort överensstämmer med motsvarande lagstiftning i andra länder.Tyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Kronologi, principer: Läran om tideräkning.Marriage: En social institution som är juridiskt och/eller religiöst stadfäst, varvid män och kvinnor förenas i syfte att bilda familj.PolitikAmidsyntaser: Enzym som katalyserar bindningen av ammoniak eller någon amid till en annan molekyl, där länken utgörs av en kol-kvävebindning. EC 6.3.1.Supreme Court DecisionsLidokain: Ett medel för lokalbedövning och som även har lugnade verkan på hjärtat och används mot arytmier. Det har kraftigare och mer långvarig verkan än prokain, men verkningstiden är kortare än för bupivakain eller prilokain.TidsfaktorerAstroviridae: En familj RNA-virus med Astrovirus som enda släkte. Viruset orsakar mag-tarminfektioner hos människa och infekterar andra ryggradsdjur.Kräkning, anticipatorisk: Kräkning orsakad av befarade obehag.Legitimation: Den av ansvarig myndighet utfärdade behörigheten eller formella tillståndet att utöva verksamhet som enligt lag kräver sådant tillstånd. Legitimationen kan avse såväl institutioner som individer.Mjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Körkortsprov: Obligatoriskt prov, bestående av en praktisk och en teoretisk del, för bilförare för erhållande av körkort.Text MessagingVäderReligionReligion och psykologiBostäder: Byggnader för människors boende.Socialt boende: Boende, avsett för låginkomsttagare eller låginkomstfamiljer, som subventioneras med skattemedel.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Tidskrifter, principerYrkesmässig exponeringIslam: En monoteistisk religion förkunnad av profeten Mohammed, med Allah som gud.Humaniora: I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.Sår