Kriminalpsykologi: Den disciplin inom psykologin som är inriktad på undersökning av betydelsen av personlighetsfaktorer vid brottsligt beteende.CriminalsStraffrätt: En del av den offentliga rätten som definierar brottsformer, reglerar gripande av, åtal och rättsprocesser mot misstänkta brottslingar, och reglerar straffpåföljd för dem som fällts för brott.Psykologi, kliniskBarnpsykologi: Studier av normalt och onormalt beteende hos barn.Brott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.PsykologiSocialpsykologiRättspsykiatri: Rättslig tillämpning av psykiatri. Hit hör kriminologi, penologi (kriminalvårdsfrågor), intagning av psykiskt sjuka, psykiaterns roll i skadeståndsfall, uppgiftslämnande i rättsfall och expertvittnesmål.Otillräknelighet: Ett juridiskt begrepp med innebörden att en anklagad inte kan göras ansvarig för ett brott, om han eller hon, vid tidpunkten för den brottsliga handlingen, pga psykisk sjukdom inte kunde anses förstå eller inse det orätta i handlingen.FångarFängelserKriminologi: Läran om brott och brottslingar med särskilt avseende på hur personlighetsfaktorer och sociala förhållanden påverkar vägen mot eller ifrån brottslighet.WalesPicrasmaHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Brottsoffer: Personer som utsatts för brott.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurTvättbjörnarObstetriska kirurgiska teknikerEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.DataspelMårdhundarDuodenalhinder: Bristande genomflöde i tolvfingertarmen.Encefalitvirus, Murray Valley: En art av Flavivirus tillhörande gruppen japanska encefalitvirus, som förekommer i Australien och Nya Guinea. Den ger en häftig viremi, påminnande om japansk encefalit.Internutbildning: Utbildning av personal inom en arbetsplats eller organisation.Dental Atraumatic Restorative TreatmentVidareutbildning, läkare: Utbildningsprogram avsedda att ge läkare kännedom om den senaste utvecklingen inom deras fält.SverigeVidareutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram avsedda att ge tandläkare kunskaper om den senaste utvecklingen inom deras område.Visible Human ProjectsRollspelKonsulter: Personer som anlitas för professionell rådgivning eller experthjälp.Läkarassistenter1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Ryssland (före-1917)MedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.BokhandelskatalogerBöckerBokurvalJärnvägarKuldoskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av bukorganen inom bäckenet hos kvinnan med hjälp av ett endoskop som förs in i bäckenhålan genom det bakre slidvalvet.Samvete: De kognitiva och känslomässiga processer som avgör en persons förmåga att skilja mellan det som är moraliskt rätt och det som är moraliskt orätt.Harar: Släktet Lepus, familjen Leporidae, ordningen Lagomorpha. Harar föds ovan mark, med päls och öppna ögon och öron. Harar har 24 kromosompar.ArbetsplatsInvesteringar: Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.OrmarSömnHand-arm-vibrationssyndromNobelprisSömn, REMSömnstörningarPsykoanalys