Krigsförbrytelser: Kriminella handlingar som begås under, eller i samband med, krig, t ex misshandel av krigsfångar, dödande av civila osv.Brott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.Krig: Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.Gulfkriget: FN-styrkornas ingripande i konflikten 1990-1991 mellan Kuwait och de irakiska ockupationsstyrkorna.Brottsoffer: Personer som utsatts för brott.Persian Gulf-syndromSudanPetroleumKatepsiner: En grupp lysomala proteinaser eller endopeptidaser som finns i vattenbaserade extrakt i en rad djurvävnader. De har bäst verkan vid surt pH.Protein SHumaniora: I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.TortyrGenocideSlaveryFörenta NationernaPropagandaIrak: Republik i mellanöstern, mellan Kuwait och Iran. Landets yta är 437 072 km2, och folkmängden drygt 26 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Bagdad.Massförstörelsevapen: Vapen med förmåga att åstadkomma förödelse i stor skala och/eller användas för att döda stora delar av en befolkning. Hit hör kärnvapen, biologiska och kemiska vapen (ofta med den kollektiva benämningen ABC-vapen).VietnamkrigetPolioNavalmedicinStraffrätt: En del av den offentliga rätten som definierar brottsformer, reglerar gripande av, åtal och rättsprocesser mot misstänkta brottslingar, och reglerar straffpåföljd för dem som fällts för brott.Avtal om omflyttningSverigeStraffNazismSyrienJemen: Republik i Mellanöstern, mellan Röda havet, Arabiska sjön, Adenbukten, Oman och Saudiarabien. Landets yta är 527 970 km2, och folkmängden uppgår till drygt 20,7 miljoner invånare (2005).Jurister: Personer som har till yrke att tillhandahålla juridisk rådgivning samt bistå och företräda klienter i juridiska frågor.Komodifiering: En samhällelig process som medför att något eller någon blir att betrakta som en handelsvara.Afghanistan: Republik i sydvästra Asien med en yta av ca 650 000 km2. Folkmängden uppgår till ca 23 miljoner invånare. I huvudstaden Kabul bor ca 400 000 invånare. De två viktigaste språken i landet är pashto och dari.Island: Nordeuropeisk önation i norra Atlanten, till statsskicket republik. Landytan är 100 250 km2 och vattenytan 2 750 km2. Folkmängden uppgår till ca 296 700 invånare (juni 2005). Huvudstad är Reykjavik.FångarSkulpturKonstLibyen: Stat i norra Afrika, gränsande till Medelhavet. Väster om Libyen ligger Tunisien och Algeriet, i öster Egypten. Landets yta är 1 759 540 km2, och folkmängden uppgår till drygt 6 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Tripoli.El Salvador: Stat i Centralamerika, gränsande till Stilla havet, Guatemala och Honduras. Landets yta är 21 040 km2, och folkmängden uppgår till drygt 6,3 miljoner invånare (2002). Huvudstad är San Salvador.Honduras: Republik i Centralamerika, belägen mellan Guatemala i norr och Nicaragua i söder. Ytan är 112,090 km2, och folkmängden uppgår till drygt 6,8 miljoner invånare (juli 2004). Huvudstad är Tegucigalpa.Nordafrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Algeriet, Egypten, Libien, Marocko och Tunisien. Också Saharas öknar och oaser räknas hit.NicaraguaIntellektuell egendom: Egendom som är resultatet av intellektuell prestation. Hit hör t ex patent, varumärken, litterära och konstnärliga verk, fotografisk konst, växtförädlingsprodukter osv. Genom immaterialrätten tillförsäkras upphovsperson eller uppfinnare ensamrätt till sitt verk under en av internationell konvention eller nationell lagstiftning fastställd tidsperiod. Immaterialrättens organisation administreras av FN-organet World Intellectual Property Organisation (WIPO).Faderskap: Fastställande av en mans fadersförhållande till ett barn.Upprätthållande av lag och ordning: Organiserad strävan efter laglydighet i samhället.Hälsovårdsrelaterade yrken: Inom hälsovårdsrelaterade yrken personal som inte är läkare, men har speciell utbildning och, ofta, legitimation för sin yrkesutövning. Sådana yrken kan vara medicinsk teknik, sjukgymnastik osv.Sårbar befolkningAckommodationsförmåga: Den dioptriska anpassningen av ögat (för maximal bildskärpa på näthinnan vid betraktande av ett föremål) med hänsyn till förmågan, mekanismen och processen. Bosnien-Hercegovina: Republik på nordvästra Balkanhalvön som i norr och väster gränsar till Kroatien, i öster till Serbien och i sydost till Jugoslavien. Ytan är 51 100 km2 och folkmängden drygt 3.5 miljoner invånare. Huv udstaden heter Sarajevo.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Amerikanska inbördeskriget: Konflikten 1861-1865 mellan nordstaterna (unionen) och de 11 sydstater som 1860-1861 bröt sig ur unionen och bildade Amerikas konfedererade stater.MuseerSocialismKroatien: Republik på Balkanhalvön som i söder gränsar till Bosnien-Hercegovina, i norr till Slovenien, i öster till Serbien och väster till Adriatiska havet. Ytan är 56 538 km2, och folkmängden uppgår till 4,5 miljoner invånare (1998). Zagreb är huvudstad.