Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.
FN-styrkornas ingripande i konflikten 1990-1991 mellan Kuwait och de irakiska ockupationsstyrkorna.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Den tredje planeten i ordningen i vårt planetsystem, från solen räknat. Syn. Tellus.
Franskt protektorat vid Atlantkusten i nordöstra Sydamerika, gränsande till Surinam och Brasilien. Ytan uppgår till 89 150 km2, och folkmängden är ca 187 000 invånare (2003). Huvudstaden heter Cayenne. Franska Guyana är det enda icke-oberoende landet i Sydamerika.
Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.
Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.
Avsiktligt och planerat olagligt beteende, ofta avsett som en protestaktion.
Samlingar av handlingar.
Insamlande, bearbetande och spridning av nyheter och kommentarer och presentationer genom media som t ex broschyrer, nyhetsbrev, dagstidningar, tidskrifter, radio, film, TV och böcker. Ursprungligen avsågs nyhetsrapportering i tryckt form, särskilt i tidningar, men genom tillkomsten av radio och television har bruket av termen vidgats till att omfatta all kommunikation om aktuella händelser i tryckt eller elektronisk form.
Insamlande, skrivande och redigering av nyhetsmaterial av biomedicinskt intresse för spridning i massmedia, inkl. dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV, huvudsakligen för en publik av hälso- och sjukvårdskonsumenter.
Flygande, stickande insekter av familjen Vespidae (superfamiljen Vespoidea), omfattande såväl sociala (samhällsbildande) som solitära arter.
Personer som är gifta, dvs man och hustru, eller sambor eller två vuxna personer som lever i motsvarande förhållanden.
Någon av de två köttiga, blodrika vävnadsstrukturer som omger munnen.
Alla de olika väderelementen sammantagna.
Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.
Kriminella handlingar som begås under, eller i samband med, krig, t ex misshandel av krigsfångar, dödande av civila osv.
Vetenskapen om odling och vård av skog.
Derivat av acetamid som används som lösningsmedel, som milda irritanter och i organisk syntes.
En grupp föreningar med benso(c)pyridinets heterocykliska ringstruktur. Ringstrukturen är typisk för den grupp av opiumalkaloider som innehåller papaverin.
Konflikten 1861-1865 mellan nordstaterna (unionen) och de 11 sydstater som 1860-1861 bröt sig ur unionen och bildade Amerikas konfedererade stater.
En väpnad konflikt mellan kommunistiska och icke-kommunistiska styrkor i Korea, mellan den 25 juni 1950 och den 27 juli 1953. Mot trupper från Nordkorea och Kina stred FN-trupper under USAs befäl.
Republik i Mellanöstern, mellan Röda havet, Arabiska sjön, Adenbukten, Oman och Saudiarabien. Landets yta är 527 970 km2, och folkmängden uppgår till drygt 20,7 miljoner invånare (2005).
Begrepp för hänsyn till och omsorg om andra människor, till skillnad från självupptagenhet och själviskhet. Motsatsen till egoism.
Den romersk-katolska kyrkans tro, lära och organisation, baserad på en hierarkisk struktur, med påven som överhuvud.
Tiden före år 500 e. Kr.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen. Ergonomi är en ung tvärvetenskap; termen tillkom på 1950-talet. Utmärkande för ergonomin är den kombinerade kunskapen om biologi, teknik och psykologi i analysen av samspelet mellan människan och arbetsredskapen. ( Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=163714 2003-02-14 ).
Medicinsk verksamhet anpassad till särskilda, militära förhållanden.