Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.
Publicerade handlingar av olika slag från kongresser, symposier och möten.
Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.
Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.
Medicinsk specialitet med inriktning på individens överkänslighet för främmande ämnen och skydd mot därmed sammanhängande infektion eller sjukdom.
Tiden från 1801 till 1900.
Införande och av lagar och förordningar och reglering av deras tillämpning genom officiella statliga organ eller andra lagstiftande organisationer. Hit hör också hälso- och sjukvårdslagar och förordningar i allmänhet.
Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.
Läran om hjärtat, dess fysiologi och dess funktioner.
Ett förfaringssätt för representanter för intressegrupper att försöka påverka politiska beslutsfattare att acceptera deras krav eller önskemål.
Tiden från 2001 till 2100.
Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.
Kriterier för att bestämma vilka patienter som skall ingå i vissa vårdprogram eller få tillgång till viss vård.
Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.
Lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvård.
Den kommersiella företagsbransch som utvecklar och tillverkar kemiska produkter för diagnos och behandling av sjukdomar och funktionshinder eller -brister.
Ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet.
Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.
Amerikanskt lagstadgat sjukförsäkringsprogram (lag 89-97, 1965) som garanterar personer som fyllt 65 år, och andra med särskilda förmåner, rätt till sjukvård.
Förfaringssätt för gottgörelse eller återbetalning för tjänster eller produkter.
En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.
Detaljerad sammanställning av beräknade intäkter och utgifter under en bestämd tidsperiod, vanligen ett åt (budgetår).
Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.
Internationella sammanslutningar som tillhandahåller hälsorelaterade eller andra kooperativa tjänster.
Lagar och förordningar som gäller för tillverkning, distribution och marknadsföring av läkemedel.
Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).
Alla organiserade finansieringssätt.
En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.
Sjukförsäkringslag i USA, antagen 1996, avsedd att garantera fortsatt sjukvårdsförsäkring vid ändrade anställningsförhållenden eller arbetslöshet.
Gemensam ståndpunkt eller bedömning.
Statliga, administrativa enheter, ansvariga för verkställande av politiska beslut och handläggande av verksamhet, som ålagts dem av regeringen.
Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.
Förhållanden som berör två eller fler länder.
Förutsägelse om kommande tillstånd eller förhållanden, baserad på extrapolering eller tolkning av befintliga data eller med tillämpning av vetenskaplig metodik.
Rätt till ersättningar eller tjänster enligt givna villkor i ett försäkringsbrev/försäkringsavtal.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.
Sjukförsäkringssystem för arbetstagare, vanligtvis omfattande även deras familjer och baserad på kostnadsdelning, så att arbetsgivaren betalar en viss andel av premien.
Vetenskapsgren med inriktning på utnyttjande av organismer, celler eller celldelar för utveckling av tekniskt och kliniskt användbara produkter. Av central betydelse är s k genetisk ingenjörskonst, dv s manipulation av biologiska funktioner på molekylär nivå. De metoder som tillämpas kan omfatta transfektion, kloning, algoritmer för sekvens- och strukturanalys, databaser och analys och förutsägelse av gen- och proteinstrukturfunktioner.
Amerikanskt, federalt sjukvårdsprogram som garanterar sjukvård åt fattiga, medicinskt behövande personer.
Förkortning eller sammanfattning av dokument; tilldelning av deskriptorer för dokumentreferens.
Betalning av tredje part för en vårdgivares utgifter för sjukvårdstjänster åt en försäkrad eller förmånstagare.
Publicerade arbeten som ger en översiktlig granskning av aktuell literatur inom ett fält.
De ersättningar som omfattas av ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag.
Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.
Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.
Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.
Stora flerproteinkomplex som binder kromosomernas centromerer till den mitotiska spindelns mikrotuber i samband med cellcykelns metafas.
Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.
Sjukförsäkringsprogram avsedda att minska onödiga sjukvårdskostnader genom en mängd olika mekanismer, så som ekonomiska incitament för läkare och patienter att välja mindre kostsamma vårdformer, kritisk granskning av behoven av specialvård, större andel frivilligfinansiering, bättre styrning av inskrivning och tiden för sjukhusvård, styrmedel för kostnadsfördelning för öppenvårdskirurgi, selektivt val av vårdgivare och prioriterad handläggning av högkostnadsfall. Programmen kan tillhandahållas av olika sorters vårdgivarorganisationer.
Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.
Metod för att mäta en prestation eller procedur med en fastställd standard för god praxis.
Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.
Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.
De faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, inklusive kostnader för utredningar, behandlingar och läkemedel. Dessa får inte förväxlas med hälso- och sjukvårdsutgifter, som avser de belopp som betalas för tjänsterna, eller med sjukvårdsavgift, som är det fasta belopp som debiteras, oavsett kostnaderna.
Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.
Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.
Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.
Stämpel eller etikett, oftast på bokpärmens insida och ofta mer eller mindre utsmyckad, som anger ägarskap för boken. Exlibrisbruket har en månghundraårig tradition.
Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.
Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.
Verk, skrivna för hand, såsom gjordes före tryckerikonstens uppfinning och tillämpning. Ett manuskript kan även avse en handskriven kopia av en tidig författares verk. Manuskript kan vara handskrivna eller maskinskrivna, till skillnad från tryckta arbeten, som t ex en författares originalmanuskript, utifrån vilkjet tryckta kopior framställs.
Kvantitativa metoder för sammanställning av resultaten av enskilda studier (oftast publicerade sådana) och sammanfattning av deras slutsatser, för utvärdering av behandlingseffekter, som incitament för nya studier osv, med tillämpning inom främst forskning och medicin.