Biomedicinsk forskningCross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.BehandlingsresultatDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Randomiserade kliniska prövningar, principerLongitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Prospektiva studierNeisseria meningitidis, serogrupp BLäroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.Meningokockvacciner: Vacciner eller kandidatvacciner för förebyggande av infektioner med Neisseria meningitidis.Förenta StaternaNeisseria lactamicaBakteriella yttermembranproteiner: Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.Batch Cell Culture TechniquesAspergers syndrom: En utvecklingsstörning som framförallt drabbar pojkar och liknar autism. Typiska drag är stora brister i förmågan till socialt samspel samt upprepade och stereotypa beteendemönster. Till skillnad från autism föreligger dock inga påtagliga brister i språklig och kognitiv utveckling.NeurofysiologiADHD: En beteenderubbning som uppstår under barndomen och som karakteriseras av utvecklande av onormal ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Diagnostisk service: Organiserade diagnostjänster för främjande och upprätthållande av hälsa.Metylfenidat: En cns-stimulant vars vanligaste användning är för behandling av adhd hos barn och mot narkolepsi. Verkningsmekanismenerna tycks likna dem hos dextroamfetamin.NeurologiInlärningsstörningar: Förhållanden kännetecknade av avsevärd avvikelse mellan den antagna intellektuella förmågan hos en individ och dennes förmåga att tillägna sig nya språkkunskaper eller andra kognitiva färdigheter. Sådana störningar kan ha sin grund i organiska eller psykologiska tillstånd. Ganska vanliga arter av störning är dyslexi, dyskalkyli och dysgrafi.Dödsattester: Officiella journaler om enskilda dödsfall, med läkares intyg om dödsorsak och eventuellt andra erforderliga uppgifter.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Födelseattester: Anmälningar till skattemyndigheten (folkbokföringen) i samband med barns födelse, med angivande av bl a födelsedatum, hemort osv.Intyg, behovsprövning: Beslut av myndighet, statlig eller kommunal, om rätt till särskilt stöd, särskilda tjänster eller förmåner till en enskild individ, familj eller annan grupp, baserat på bedömning av särskilt/särskilda stödbehov. Det kan gälla t ex äldre- eller handikappomsorg, sjukvård, boende, hemtjänst, studiestöd osv.Läkemedelslagstiftning: Lagar och förordningar som gäller för tillverkning, distribution och marknadsföring av läkemedel.Europeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.Dödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Kirurgi, datorstödd: Kirurgiska operationer med hjälp av datorer. Tekniken är mest använd inom ortopedi och laparoskopi för implantatinsättning och instrumentstyrning. Med bildstyrd kirurgi kan befintliga datortomografibilder eller MR-bilder kombineras med realtidsvideo.Medical Laboratory ScienceMedicinska institut: Medicinska utbildningskomplex bestående av medicinsk högskola, sjukhus, kliniker, bibliotek, administrativa funktioner osv.Benmalalignment: Felaktig ställning hos ben i förhållande till leder, så att de ligger ur linje. Felet kan vara medfött eller ha uppstått till följd av skada.Funktionell residualkapacitet: Den luftvolym som är kvar i lungorna efter en normal, lugn utandning. Den utgörs av summan av residualvolymen (restluften) och utandningsreserven. Vanlig förkortning är FRC.HögkostnadsteknologiKnäledsplastik: Utbyte av knäleden.Biomedicinsk teknologi: Teknologiska lösningar på biomedicinska problem.Utvärdering av medicinsk teknologiInnovationer: Spridning av nya idéer, rutiner, tekniker, material och apparater, samt omfattningen av acceptans och användning av dessa.SköldkörtelsjukdomarHypotyreos: Ett kliniskt syndrom som beror på minskad utsöndring av sköldkörtelhormon från sköldkörteln. Det leder till minskad ämnesomsättning och i sin svåraste form till ansamling av mukopolysackarider i huden som i sin tur ger myxödem. En medfödd form, kretinism, medför störningar i den intellektuella och fysiska utvecklingen.SverigeSköldkörtelMedfödd hypotyreos: Sjukdomstillstånd beroende på medfödd brist på sköldkörtelhormon, vilket yttrar sig i dvärgväxt och outvecklad mental förmåga, muskel- och mjukvävnadsdystrofi, samt nedsatt basal ämnesomsättning. Motsvarande icke-medfödd bristsjukdom kallas myxödem.Tyreoidit, autoimmunSköldkörteltumörerPatientavgifter: Kostnader för sjukvårdstjänster som betalas av patienten.Privat sektorAvgiftstaxor: Förteckning över priser för tjänster eller åtgärder inom vård och tandvård.PrivatpraktikPrivatsjukhus: Såväl vinstgivande som icke-vinstgivande, ej offentligt ägda sjukhus.Tandvårdsavgifter: Kostnader för tandvård som betalas av patienten.Arylkolvätehydroxylaser: En grupp cytokrom P-450-proteiner som utnyttjar reducerat flavin eller flavoprotein, till vilka de binder en syreatom. De verkar på många aromatiska föreningar och ingår i flerfunktionsoxidassystemet. Dessa enzym är viktiga för oxidationen av ett flertal läkemedel och toxiner, såsom fenobarbital, karcinogener och insektsgifter. EC 1.14.14.1.