Klimatiska processer: Alla de olika väderelementen sammantagna.SårHelsingforsdeklarationen: En internationell överenskommelse inom World Medical Association (WMA) som ger riktlinjer för hur studier på människor får genomföras. Den antogs 1962 och reviderades vid den 18. medicinska världskongressen i Helsingfors 1964. Senare revisioner har gjorts 1975, 1983, 1989 och 1996.Fot: Den yttersta delen av de nedre extremiteterna (benen) hos ryggradsdjur, bestående av tarsus (ankeln), metatarsus (mellanfoten), falangerna (tåbenen) och mjukvävnaderna kring dessa.Könsorganens sjukdomar hos män: Patologiska förändringar i mannens fortplantningssystem.Folkmedicin: Läkekonst baserad på kulturella sedvänjor som går från generation till generation. Hit hör behandlingsritualer med mystik och magi, örtterapi och andra behandlingsformer som inte har någon förklaring i modern medicin.VetenskapCalymmatobacterium: Ett släkte bakterier som orsakar granuloma inguinale och andra granulomatösa förändringar.Avskrivning: Värdeminskning hos fasta kapitaltillgångar med tid och bruk. Syn. värdeminskning.Economic DevelopmentBevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.Gross Domestic ProductUppmärksamhet: Skärpt iakttagelse av eller koncentration på vissa skeenden eller uppgifter.Ekonomi: Ekonomi som vetenskap, dvs läran om nyttjande, fördelning och förbrukning av tjänster och produkter.BefolkningstillväxtMiljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.Evolution, planetär: Uppkomst och utveckling av himlakroppar i solsystem. Hit hör även studier av tidig planetär geologi.Exobiologi: En övergripande vetenskap omfattande evolutionsbiologi, inklusive ursprung för och utveckling av de för livet nödvändigaste elementen, och hur dessa uppkommer i det interstellära stoftet och i protostellära system. Hit hör också studier av den kemiska evolutionen och därmed följande samverkan mellan framväxande livsformer och planeternas utveckling, samt den gren av biologin som ägnar sig åt studier av utomjordiskt liv.Evolution, kemisk: Kemisk och fysikalisk omvandling av de biogena grundämnena från deras kärnsyntes i stjärnor till deras upptagande och följande modifiering i himlakroppar och jordklotets biokemiska miljö. Hit hör även mekanismerna för upptagande av biogena element i komplexa molekyler och molekylsystem, i utvecklingen mot livets uppkomst.Alkaliska jordmetaller: Tvåvärda metaller som utgör grupp 2 (tidigare IIa) i det periodiska systemet.Geologi: Läran om jorden, en vetenskap som huvudsakligen befattar sig med litosfären (den fasta jordskorpan), dess beskaffenhet och sammansättning.Biogenes: Livets uppkomst. Hit räknas studier angående förutsättingar för liv i organiska lösningar, men inte studier rörande utveckling och förändringar av livsformer, som är evolution.NazismSpråkvetenskap: Vetenskapen om språk, omfattande bl a fonetik, fonologi, formlära, ordfogningslära, semantik, pragmatik och historisk lingvistik.TungaVokabulärPsykolingvistikFattningsförmågaSpråkutveckling: Den gradvisa utvidgningen av och förståelsen av symbolers och språkljuds komplexitet och innebörd hos en människa genom perception och tolkning under en mognads- och inlärningsprocess.Psykologi, tillämpadForskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Therapeutic IrrigationAgricultural IrrigationDränage: Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.Förstärkning (Psykologi)VindeväxterVattenVattenförsörjningSötvatten: Vatten med obetydliga salthalter, t ex åar och insjöar.KroppsvattenVattenföroreningVattenrengöringVattenförorenande ämnen, kemiskaBolivia: Republik i Sydamerika med en yta av drygt 1 miljon km2 och en folkmängd på 7,6 miljoner invånare. Huvudstaden heter La Paz och spanska är det officiella språket.TelekommunikationerEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Kompensation och upprättelse: Betalning eller annan form av upprättelse för begångna fel eller skador.Investeringar: Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.Hemorragisk feber, Amerikansk: Infektionssjukdomar orsakade av arter av amerikansk blödarfebervirus (Nya världens arenavirus).YrkesskadeersättningRyggradslösa djur: Djur som saknar ryggradspelare.Livsuppehållande system: System som innehåller alla nödvändiga komponenter för att upprätthålla liv och hälsa. Det finns funktioner för tillförsel av syrgas, näring och vatten, temperatur- och tryckreglering, och avlägsnande av koldioxid och slaggprodukter. Miljön kan vara en rymdfarkost, ubåt eller månens yta. Inom sjukvård, vanligtvis sjukhusvård, finns termen "livsuppehållande vård".Ekologiska system, slutna: System där liv kan upprätthållas i ett slutet rum genom återanvändning av tillgängliga produkter, i synnerhet med hjälp av ett kretslopp där koldioxid, urin och andra spillprodukter genom kemiska reaktioner eller fotosyntes omvandlas till syre, vatten och föda.Geologiska sediment: Avlagringar på land eller i vatten av fragmenterat, fast, oorganiskt material, som lösgörs genom vittring eller nötning av berggrunden eller genom vulkanisk verksamhet, och som transporteras av luft, vatten eller is.Evolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Coral ReefsCrustacea: En stor klass leddjur, omfattande bl a humrar, krabbor, räkor, gråsuggor, vattenloppor och långhalsar.