Planering för omhändertagande av skadade och upprätthållande av hjälpfunktioner i samband med katastrofer.
Olyckshändelser av en omfattning som överstiger kapaciteten hos lokala sjukhus och vårdcentraler. De kräver sannolikt en långvarig vårdinsats snarare än den kortvariga intensivvårdsinsats som följer på småskaliga olyckor.
Syn. explosioner.
Förebyggande skyddsåtgärder och skyddsprogram avsedda för den civila befolkningen i händelse av fientligt angrepp. Fram till 1986 var den officiella benämningen i Sverige "civilförsvar".
Allvarlig, systemisk manifestation av skada på och ischemi i mjukvävnader, i huvudsak muskelvävnad, till följd av långvarig, svår kross- eller klämskada. Skadan medför ökad genomsläpplighet genom cellmembran och frisättande av kalium, enzymer och myoglobin från cellerna. Njurischemi pga lågt blodtryck och minskat genomflöde i njurarna leder till akut tubulär nekros och uremi (urinförgiftning).
Tillämpning av odontologisk vetenskap i rättsfall.
Vetenskaplig undersökning av mänskliga skelettdelar i den uttryckliga avsikten att åstadkomma identifikation. Häri ingår fastställande av personidentitet, skadeanalys, rekonstruktion av anletsdrag, fotografisk jämförelse, fastställande av tidpunkten för döden, samt brottsplatsundersökning. Rättsantropologer fastställer inte dödsorsaken, men tillhandahåller uppgifter som kan vara till hjälp för att fastställa den sannolika dödsorsaken. Detta är en gren av fysisk antropologi.
Bruk av kommunikationssystem, som t ex telekommunikation, för att överföra akut information till berörda vårdgivare eller vårdavdelningar.
Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.
Den fysiska begravningen av döda. Inom svenska kyrkan tidigare benämning på det som nu kallas begravningsgudtjänst (den symboliska jordfästningen). Begravningsritualer inom olika kulturer räknas inte hit.
Spridning av radioaktivt material från en strålkälla genom olyckshändelse. Olyckor vid kärnreaktorer kan omfatta stora befolkningsgrupper genom utsläpp av radioaktivitet till omgivningen och genom ned fall, eller ett fåtal individer med höga, skadliga doser.
Republik i ögruppen Stora Antillerna i Västindien. Haiti utgörs av den västra delen av ön Hispaniola. Ytan är 27 750 km2, och folkmängden uppgår till drygt 7,6 miljoner invånare (2004). Huvudstad är Port-au-Prince.
Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.
Kortvarig behandling som är mer mildrande än kurativ i akuta psykiatriska situationer. Kristerapi, som tillämpas vid akutmottagningar på psykiatrikliniker eller sjukhus, i hemmet eller på platsen för krisen, är inriktad på relationsfaktorer och inneboende psykologiska faktorer och att skapa ett ökat stöd från omgivningen.
Hantering av anskaffning, distribution och lagring av utrustning och förrådsvaror, samt logistikplanering, tvätt och hantering av återanvändbara artiklar osv.
Tandvårdspatientdata som används för studier, diagnos eller behandlingsplanering.
Omhändertagande, bortforslande och eliminering av biologiskt, smittsamt, patologiskt och odontologiskt avfall. Avfallet kan vara blod, slem, avlägsnad vävnad, smutsiga bandage och andra material som kräver särskild hantering. Avfallet kan tas omhand på plats eller någon annanstans.
Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.
Konstruktion, byggande och handhavande av luftfarkoster tyngre än luft.
Sjukvårdspersonal som utbildats för att kunna ge elementär akut- och livsuppehållande vård under överinseende av läkare eller sjuksköterska. Akutvården kan ges på plats, i ambulans eller på mottagningen. Vanlig engelsk förkortning är EMT.
Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.
Organiska föreningar som innehåller -NCO-radikalen.
Personer som söker sin tillflykt till en trygg eller säker plats, särskilt sådana som flyr till främmande land eller makt för att undgå fara eller förföljelse i sitt hemland pga ras, religion eller politiska åsikter.
Personer som arbetar gratis åt sjukhus.
Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.
En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.