Fysiologisk eller biokemisk övervakning av fostret. Detta görs vanligtvis under värkarbetet, samtidigt med övervakning av livmoderaktiviteten. Fosterövervakning kan även göras prenatalt eller om modern genomgår någon operation.
Hotande tillstånd hos fostret som yttrar sig som bradykardi eller takykardi och avgång av mekonium.
Syn. fetal anoxi.
Den normala hjärtfrekvensen hos fostret före födseln ligger i intervallet 120 till 160 slag per minut.
Ett numeriskt uttryck för ett nyfött barns fysiska tillstånd, vanligen bedömt vid en minuts ålder. Poängen är summan av de poäng som ges för hjärtverksamhet, andning, muskelspänning, reflexer och hudf ärg. Utvärderingssystemet är uppkallat efter den amerikanska narkosläkaren Virginia Apgar (1909-1974).
Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.
Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer.
Nordeuropeisk önation i norra Atlanten, till statsskicket republik. Landytan är 100 250 km2 och vattenytan 2 750 km2. Folkmängden uppgår till ca 296 700 invånare (juni 2005). Huvudstad är Reykjavik.
Tiden från förlossningsvärkarnas början till livmoderhalsens fulla utvidgning.
Kirurgisk förlossningsmetod, vid vilken fostret tas ut genom en öppning i buken och livmodern.
Grupper med rådgivande roll i sjukvårdsplanering.
Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i
Republik bestående av en ögrupp i sydkinesiska sjön, öster om Vietnam. Landytan är 298,170 km2, och folkmängden uppgår till drygt 84,5 miljoner invånare (juli 2002). Huvudstad är Manila.
2,6-natriumdiklorindofenol. Ett färgmedel som används som reagen s vid bestämning av C-vitamin.
Genetisk korsning mellan genetiskt olika föräldraindivider i syfte att erhålla en hybrid.
Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.
Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.
Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.
Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.
Gravida kvinnor som kulturella, psykologiska eller sociologiska begrepp eller enheter.
Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.
Begrepp, omfattande kvinnors fysiska och psykiska hälsotillstånd.
Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.
Vuxna människor av honkön som kulturella, psykologiska, sociologiska, politiska och ekonomiska enheter.
Funktionsbrist i hjärtats retledningssystem. Ofta avses specifikt atrioventrikularblock (AV-block).
Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).
Vävnadsskador orsakade av kontakt med hetta, ånga, kemikalier (kemiska brännskador), elektricitet (elektriska brännskador) eller liknande.
En medicinsk specialitet, inriktad på de kvinnliga könsorganens fysiologi och sjukdomar, kvinnors endokrinologi och fortplantningsfysiologi.
Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.
Tillverkning och dispensering av preparat för medicinskt bruk.
Omhändertagande, bortforslande och eliminering av biologiskt, smittsamt, patologiskt och odontologiskt avfall. Avfallet kan vara blod, slem, avlägsnad vävnad, smutsiga bandage och andra material som kräver särskild hantering. Avfallet kan tas omhand på plats eller någon annanstans.
Inflammation i ett blodkärl.
Ett släkte buskar eller träd, Coffea, av familjen mårväxter (Rubiaceae), som innehåller kaffein och teofyllin. Välkända arter är C. arabica och C. robusta, vars frön (bönor) efter rostning och malning används för att bereda drycken kaffe.
Ett spel med boll och klubba som går ut på att på en särskild bana få ned bollen i ett antal (9-18) hål i följd med så få slag som möjligt.