Kardiologi: Läran om hjärtat, dess fysiologi och dess funktioner.Hjärtklinik: Den sjukhusavdelning som är ansvarig för omhändertagande, diagnos och behandling av hjärtpatienter.LäkarsällskapAmerican Heart Association: En ideell förening som verkar för förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar.Kärnmedicinska avdelningar: Sjukhusavdelningar, ansvariga för tillhandahållande av kärnmedicintjänster.Hjärtkliniker: Specialkliniker inriktade på omhändertagande av patienter med hjärtsjukdomar.HjärtsjukdomarKärnmedicin: En specialitet inom radiologin som är inriktad på diagnostiskt, terapeutiskt och forskningsbruk av radioaktiva föreningar i form av farmaceutiska preparat.Cardiac Imaging TechniquesKliniska riktlinjer, principer: Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.Diagnostiska tekniker, hjärt-kärl: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av sjukdomar i hjärt-kärlsystemet och dess organ eller demonstration av deras fysiologiska processer.Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Radiologi, interventionellHjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Angioplasty, Balloon, CoronaryHjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Almanackor, principer: Publikationer, vanligen baserade på en kalender för ett eller flera år och innehållande uppgifter om t ex helgdagar, officiella högtidsdagar, solstånd, månfaser, namnsdagar och diverse statistisk info rmation. Kan också avse årliga faktaböcker om t ex politiska händelser, sport, underhållning osv.StrålskyddHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Hjärt-kärlsjukdomarFöljsamhet gentemot riktlinjer: Anpassning till officiella eller vedertagna krav, riktlinjer, rekommendationer, anvisningar osv.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.RegisterFörenta StaternaBehandlingsresultatKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.RiskbedömningHjärt-kärlmedelBlåsljud: Hjärtljud orsakade av vibrationer av blodflödet genom hjärtat. De klassificeras efter tidspunkt under hjärtcykeln och varaktighet, och intensitetsgraderas enligt en skala från I till VI. Hjärtljud kan vara normala eller onormala.Cardiac CatheterizationStentarPediatrikRetrospektiva studierHjärt-kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärta eller blodkärl.ElektrokardiografiHjärtintensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelning för omhändertagande av patienter med akuta hjärtproblem.RiskfaktorerPortugalTidskrifter, principerKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.MyokardrevaskulariseringMedicin: Konsten i och vetenskapen om att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdom, samt främjande av hälsa.RedaktionspolicyEkokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Bröstsmärta: Tryckande, brännande eller domningskänsla i bröstet.Porträtt, principerProspektiva studierHjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Specialization1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Remiss och konsultationDistriktssjukhus: Benämning på statskontrollerade regionssjukhus i vissa länder.Ambulatory Care: Sjukvårdstjänst med bestämda mottagningstider, som regel dagtid. Efter besök på en öppenvårdsinrättning för diagnostik eller behandling får patienten gå hem.TidsfaktorerBiomedicinsk forskningStråldosEvidensbaserad medicin: Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.TrombocytaggregationshämmareKlinisk läkarpraxis: Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.Konsensus: Gemensam ståndpunkt eller bedömning.Kvinnliga läkare: Kvinnor med läkarlegitimation.Ambulatory Care Facilities: Sjukvårdsinrättningar för patienter som inte i första hand är i behov av sjukhusvård.Myokardischemi2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.Hjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.Bilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.Kongresser, principer: Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.VårdkvalitetEponymer: "Namngivare". Inom medicinen benämning på t ex diagnoser, sjukdomar eller anatomiska strukturer som innehåller personnamn.Vidareutbildning, läkare: Utbildningsprogram avsedda att ge läkare kännedom om den senaste utvecklingen inom deras fält.Akut koronarsyndromKonsensuskonferenser, principer: Protokoll eller utlåtande från konferens eller annat möte mellan läkare, vetenskapsmän eller andra yrkesrepresentanter, med syfte att nå konsensus (samsyn) rörande rön och rekommendationer inom något bestämt område. Konsensuskonferenser, representerande både vetenskapliga och allmänna intressen, är ett viktigt forum för utvärdering av rådande idéer inom medicinen och speglar de senaste forskningsframstegen inom ämnesområdet i fråga.Akutsjukvård: Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.RadionuklidavbildningSjukhusutrustning: Alla typer av material som används inom vården på sjukhus.Kompensation och upprättelse: Betalning eller annan form av upprättelse för begångna fel eller skador.TelemedicinAkademier och institut: Organisationer, såväl offentliga som fristående, med specialiserad kunskaps- eller forskningsinrikting, och ofta med speciell expertis, som t ex Vetenskapsakademien, Karolinska institutet osv.HjärtfunktionstesterPatienträttigheterSvimningIntressekonflikt: En situation i vilken en individ skulle kunna dra personliga fördelar av sitt officiella eller yrkesmässiga agerande. Hit hör motsättningen mellan en persons enskilda intressen och ansvar i förtroendeställning. Termen är inte begränsad till att omfatta ämbetsmän. Begreppet avser såväl den faktiska intressekonflikten som uppfattning eller förekomst av konflikt.Prediktivt värde av testerBlodförtunningsmedel: Preparat som förhindrar blodproppsbildning. Naturligt förekommande ämnen i blodet räknas hit endast om de används som läkemedel.MyokardskintigrafiRadiografi, interventionellPatienturvalAnalog-digitalomvandling: Omvandling av analoga data, som t ex vid kontinuerlig mätning av elektrisk spänning, till enkla sifferenheter.Plötslig hjärtdöd: Plötslig död orsakad av hjärtstillestånd.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.KranskärlsrestenosArbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.ToraxkirurgiAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Hjärtauskultation: Avlyssning av hjärtats ljud.SingelfotonemissionstomografiKärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Berömda personerBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Fluoroskopi: Bildframställning genom röntgenbestrålning av en fluorescerande skärm.