Investering i materiel och utrustning som sedan räknas som tillgångar.
Fonder eller budgetmedel avsedda för materiel- och utrustningsanskaffning.
Ett område i Australien, bestående av huvudstaden Canberra med omgivning, inom New South Wales. Territoriet inrättades 1988.
Bestraffning med döden för vissa brott.
Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.
Förbeningsområdet i änden av växande rörben, vilket är skilt från rörskaftet genom epifysbrosket (fysen) tills benet slutat växa. Då försvinner fysen och skaft och benände förenas.
Bedömning av sjukhusets anslagsbehov och ansvar för anslagssökande och hantering av sjukhusets budget.
Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.
Privata, självständiga sjukhus som inte drivs med vinstintresse.
Avgränsade, oftast tätbefolkade, geografiska områden, med viss juridisk och funktionell status.
Ansvar för och hantering av en institutions eller organisations ekonomi.
Ekonomi som vetenskap, dvs läran om nyttjande, fördelning och förbrukning av tjänster och produkter.
Konsumenters rätt till delaktighet i beslutsprocesser.
Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.
Den disciplin inom psykologin som är inriktad på undersökning av betydelsen av personlighetsfaktorer vid brottsligt beteende.
Republik i Asien, belägen mellan Ryssland i norr och Kina i väster, söder och öster. Landets yta är 1 564 116 km2, och folkmängden uppgår till drygt 3 miljoner invånare (2009). Huvudstad är Ulaanbaatar.
Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.
Republik i Sydostasien, mellan Vietnam och Thailand; i nordväst gräns även mot Kina och Burma. Landets yta är 236 800 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,4 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Vientiane.
Kollektiv benämning på ett stort öområde, med melanesisk befolkning, i Stilla havet nordost om Australien, omfattande bl a Nya Kaledonien, Vanuatu, Nya Hebriderna, Salomonöarna, Louisiaderna, Bismarckarkipelagen, Santa Cruzöarna, Fiji m fl.
Republik i Mellanöstern, gränsande mot Medelhavet i väster, Syrien i norr och öster, och Israel i söder. Landets yta är 10 400 km2, och folkmängden uppgår till 3,8 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Beirut.
Ekonomiska aspekter på administration och drift av sjukhus.
Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.
Privata sjukhus som drivs enligt vinstgivande principer.
Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.
Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.
Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.
Befolkning på landsbygden.
Organisationer och personer som samarbetar mot ett gemensamt mål på gräsrotsnivå.
Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.
Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.
Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.
En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.
Material och utrustning i lager. Hit hör t ex läkemedel i sjukhusapotek, blod i blodbanker osv.
Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.
En familjs storlek och sammansättning.
Republik i Centraleuropa, gränsande till
Administrativ och organisatorisk hopslagning av två eller fler hälso- och sjukvårdsinrättningars resurser.
Det längsta och största benet i skelettet. Det sitter mellan höften och knät.
Långsiktig detaljplanering av det fysiska samhällsbyggandet.
Statistiska modeller för produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster, och för finansiella överväganden. För tillämpning av statistiska metoder på prövning och kvantifiering av ekonomiska teorier finns termen "ekonometriska modeller".
Sjukhussektion eller -avdelning ansvarig för inköp av material och utrustning.
Republik i Västafrika, mellan Mali och Atlanten. I norr ligger Algeriet, och i söder Senegal. Landets yta är 1 030 700 km2, och folkmängden uppgår till knappt 3,3 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Nouakchott.
Sådana aspekter eller särdrag som bidrar till att identifiera en kultur.
Republik belägen öster om Svarta havet, mellan Ryssland och Turkiet. Ytan upptar 69 700 km2, och folkmängden uppgår till drygt 4,9 miljoner invånare (2003). Huvudstad är T'bilisi.
Tillämpning av matematiska formler och statistiska metoder för att pröva och kvantifiera ekonomiska teorier och lösa ekonomiska problem.
Den ekonomiska sektor som är inriktad på tillhandahållande, distribution och konsumtion av hälso- och sjukvårdstjänster och -produkter.
Republik i södra Afrika, mellan Namibia och Zambia. Ytan uppgår till 581 730 km2, och folkmängden är mindre än 2 miljoner invånare. Huvudstaden heter Gaborone. I södra delen av landet ligger Kalahariö knen.
Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.
Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.
De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.
Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.
Skötsel av sjukhusets inre organisation.
Godartad hypertrofi i benvävnad, bestående av utväxter på benytan, ofta innehållande brosk.
Republik i Mellanöstern, mellan Röda havet, Arabiska sjön, Adenbukten, Oman och Saudiarabien. Landets yta är 527 970 km2, och folkmängden uppgår till drygt 20,7 miljoner invånare (2005).
Förhållandet mellan erhållen och tillförd energimängd.
Samverkan mellan representanter för institutioner, myndigheter eller organisationer.
Världens största icke-kontinentala ö, belägen mellan Nordatlanten och Norra Ishavet, NO om Kanada. Grönland (Kalaallit Nunaat) är en självständig administrativ enhet under Danmark. Landet är till mer än 80 % täckt av inlandsis. Ytan är 2 166 086 km2, och folkmängden uppgår till drygt 56 000 (2003) invånare. Huvudstad är Nuuk.
Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.
Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).
Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.
Republik i Västafrika, gränsande till Senegal i norr, Guinea i öster och Atlanten i väster. Landytan är 28 000 km2, och folkmängden är 1,36 miljoner invånare (juli 2003). Huvudstaden heter Bissau.
Republik i Centralamerika, i norr gränsande mot Mexiko, i sydost mot Honduras och El Salvador, och i sydväst mot Stilla havet. Ytan är 108 890 km2, och folkmängden uppgår till drygt 13,9 miljoner invånare (juli 2003). Huvudstad är Guatemala.
Beteendemässiga, psykologiska och sociala förhållanden mellan familjens olika medlemmar.
Proportionell fördelning av gemensamma kostnader på olika kostnadsställen, i förhållande till förbrukning.
Den övre, korta, inåtvända delen av lårbenet. Syn. collum femoris.
Studiet av sociala särdrag inom givna etniska grupper.
Avtalad rättighet att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105388 ; Nationalencyklopedin 2002-11-06)
Sammanfattande uttryck för alla beteendemönster som förvärvas och utvecklas i ett samhälle och förs vidare genom symboler. Kultur omfattar sålunda sedvänjor, traditioner och språk.
Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.
Alla sorters utrustning, förrådsvaror, apparater, instrument osv som används inom diagnostisk, terapeutisk, kirurgisk, vetenskaplig eller experimentell verksamhet, av såväl engångs- som flergångstyp.
Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.
Måttet på hälsotillståndet hos in given population, baserat på ett antal olika indikatorer, som t ex sjuklighet, dödlighet och tillgång på hälsovårdsresurser.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.
Geografiska områden som kännetecknas av svår ekonomisk utarmning och därmed följande fysiskt och socialt förfall.
Kostnader som direkt kan hänföras till en bestämd tjänst.
Republik bestående av en ögrupp i sydkinesiska sjön, öster om Vietnam. Landytan är 298,170 km2, och folkmängden uppgår till drygt 84,5 miljoner invånare (juli 2002). Huvudstad är Manila.
Alla organiserade finansieringssätt.
Samhällets organiserade åtgärder för omsorgen om barns hälsa och välbefinnande.
Planerat utnyttjande av och hushållande med energitillgångarna.
Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.
En republik i sydöstra Afrika, gränsande till Tanzania i norr, Zambia, Malawi, Zimbabwe och Sydafrika i väster, och Indiska oceanen i öster. Landets yta är 799 380 km2, och folkmängden uppgår till drygt 21 miljoner invånare (2009). Huvudstad är Maputo.
Förhållanden mellan individer av olika generationer. Häri ingår t ex kommunikation, omsorg, ansvarighet, lojalitet och även konflikter mellan besläktade eller icke-besläktade individer.
Republik i Västafrika, gränsande mot Atlanten, Guinea Bissau, Senegal, Mali, Elfenbenskusten, Liberia och Sierra Leone. Landets yta är 245 857 km2, och folkmängden uppgår till drygt nio miljoner invånare (2003). Huvudstad är Conakry.
Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och
Förskjutning av lårbenet ur dess normala läge i höftleden.
Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.
Sådana former av kontroll som utövas på mindre konkreta och påtagliga sätt, som genom folkliga seder, konventioner och allmän uppfattning.
Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.
Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.
Den tredje planeten i ordningen i vårt planetsystem, från solen räknat. Syn. Tellus.
Republik på västra sidan av Balkanhalvön med en yta av 29 000 km2 och en folkmängd på 3,3 miljoner invånare. Huvudstaden är Tirana.
Spridning av nya idéer, rutiner, tekniker, material och apparater, samt omfattningen av acceptans och användning av dessa.
Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.
Förhållanden som berör två eller fler länder.
Sjukvårdsplanering med målsättning att förbättra hälsa, tillgänglighet och effektivitet inom samhällets hälso- och sjukvård.
Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.
Medel som förvärvas eller framställs olagligt för den subjektiva verkan de sägs ha. De sprids ofta i stadsmiljö, men är även tillgängliga i förorts- och landsortsområden. De kan vara mycket orena och ge upphov till oväntade förgiftningar.
Delstat i USAs Mellanvästern, gränsande till Nebraska i norr, Oklahoma i söder, Missouri i öster och Colorado i väster. Ytan är 213 000 km2, och folkmängden uppgår till 2,7 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Topeka.
Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.
Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.
Republik i Centralafrika, väster om Sudan. Landet har en yta av 1,3 miljoner km2, och en folkmängd på ca 7 miljoner invånare. I norr gränsar det till Libyen, i söder till Centralafrikanska republiken och i väster till Nigeria och Niger. Huvudstaden heter N'Djamena. Landet blev oberoende 1960 och fick namn efter Tchadsjön.
Geografiskt område med otillräckliga sjukvårdsresurser (personal och/eller vårdinrättningar) för att tillgodose befolkningens vårdbehov.
Vanligtvis organiserade kampanjer för insamling av bidrag till någon organisation eller för främjande av någon angelägen verksamhet.
Personliga kostnader för akut eller kronisk sjukdom. Kostnaden för den enskilde patienten kan vara av ekonomisk, social eller psykologisk natur, eller personlig förlust - för patienten själv, för familjen eller den närmaste omgivningen. Kostnaden för sjukdomen kan återspeglas i frånvaro, nedsatt prestationsförmåga, behandlingsutfall, sinnesfrid, livskvalitet osv. Sjukdomskostnader skiljer sig från sjukvårdskostnader, som avser samhällets kostnader för att ge vård till en patient.
Kroppens tillstånd då den fungerar optimalt, utan tecken på sjukdom.
Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.
Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.
Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.
Stat belägen mitt i den afrikanska kontinenten, gränsande till Tchad i norr, Kongo i söder, Sudan i
Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.
De faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, inklusive kostnader för utredningar, behandlingar och läkemedel. Dessa får inte förväxlas med hälso- och sjukvårdsutgifter, som avser de belopp som betalas för tjänsterna, eller med sjukvårdsavgift, som är det fasta belopp som debiteras, oavsett kostnaderna.
Alberta. En av Kanadas västliga provinser, belägen mellan British Columbia och Saskatchewan, med ca 2,5 miljoner invånare och en yta av 661 185 kvadratkilometer. Huvudstad är Edmonton.
Alla dödsfall i en given population.
Beslutsordningen i en institution eller annan organisation.
Utflyttning från sitt hemland i syfte att bosätta sig i annat land.