Den femte planeten från solen. Jupiter tillhör de fem yttre planeterna i vårt solsystem. Bland planetens sexton månar ingår Callisto, Europa, Ganymede och Io.
Utomjordisk miljö, dvs omgivningar utanför jordklotet och dess atmosfär, som t ex det slutna utrymmet i en rymdfarkost, den fria rymden, månen eller andra planeter.
Den vetenskapsgren som omfattar läran om och studiet av himlakropparna och universum i stort, bl a utifrån observationer, mätningar och tolkningar av strålningen i världsrymden.
Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.
Gasskikt eller gashölje som omger en planet eller annan himlakropp.
Uppkomst och utveckling av himlakroppar i solsystem. Hit hör även studier av tidig planetär geologi.
Vatten i fast fas. Naturligt bildad is har hexagonal struktur.
Kolesterol som är bundet till lågdensitetslipoproteiner (LDL), inklusive kolesterolestrar och fritt kolesterol.
Ett plasmaprotein som cirkulerar i förhöjda koncentrationer vid inflammation och efter uppkomst av vävnadsskada.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.
En på silbenet belägen äggformad struktur där luktnerven slutar. Luktloben innehåller olika typer av nervceller, inklusive mitralcellerrna, på vars dendriter luktnervens synapser bildar luktnystan. Till luktloben hör även den accessoriska luktloben, som tar emot intrycken från vomero-nasale genom vomero-nasalisnerven.
Bilar, lastbilar, bussar eller liknande motordrivna fordon.
Den tredje planeten i ordningen i vårt planetsystem, från solen räknat. Syn. Tellus.
Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.
Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.
Inrättningar för fysisk träning. Syn. gym.
Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.
Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.
Stat i östra Afrika, gränsande till Röda havet, Djibouti och Somalia i öster, Eritrea i norr, Sudan i väster och Kenya i söder. Landets yta är 1,13 miljoner km2, och folkmängden uppgår till 65,8 miljoner invånare (2002). Huvudstad är Addis Abeba.