IrlandNordirlandStorbritannienCivil olydnad: Avsiktligt och planerat olagligt beteende, ofta avsett som en protestaktion.Mustelidae: En familj landlevande rovdjur (mårddjur) med lång, smal kropp, lång svans och anala doftkörtlar. Den omfattar grävlingar, vesslor, mårdar, illrar, minkar, järvar, skunkar och uttrar.Första världskrigetKomodifiering: En samhällelig process som medför att något eller någon blir att betrakta som en handelsvara.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Andra världskrigetGross Domestic ProductSödra Afrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mocambique, Namibia, Sydafrika, Swaziland, Zambia och Zimbabwe.ProtestantismEuropa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).MedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.SverigeU-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.Förband: Material för bandagering av någon kroppsdel.Compression BandagesTävlingsbeteende: Kamp mellan individer om nödvändigheter eller om ett gemensamt mål.RevirtänkandeDjurens ljudHögkostnadsteknologiOberoende staternas samvälde: Sammanslutning, bildad 1991, av republiker i f d Sovjetunionen. Syn. OSS.Social omsorgEurope, EasternSovjetunionenAbort, illegal: Olagligt avbrytande av graviditet.Abort, legal: Lagligt avbrytande av graviditet.Katolicism: Den romersk-katolska kyrkans tro, lära och organisation, baserad på en hierarkisk struktur, med påven som överhuvud.PolitikAbort, eugenetisk: Framkallad abort på grund av möjliga fostermissbildningar.Alagilles syndrom: Hypoplasi i gallgångarna, medfödd pulmonalisstenos, ansiktsabnormaliteter och andra medfödda missbildningar, särskilt av skelettet. Detta är en autosomal recessiv sjukdom som ofta visar sig som gulsot hos nyfödda och som manifesterar sig under barndomen.RNA, ribosomalt, 16SRibosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Bassammansättning: Den relativa mängden purin och pyrimidin i en nukleinsyra.SimuliidaeTidsbeställning: Olika metoder för bokning och schemaläggning av patienttider, bokningssystem, väntelistor, operationsköer osv.Vårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Språkutveckling: Den gradvisa utvidgningen av och förståelsen av symbolers och språkljuds komplexitet och innebörd hos en människa genom perception och tolkning under en mognads- och inlärningsprocess.Progressivt patientomhändertagandeArgasidaeKubitaltunnelsyndromet: Sammanpressning av ulnarisnerven i kubitaltunneln, som bildas av ulnarismuskelns båda huvuden, humero-ulnarissenhinnan och de mediala armbågsledbanden. Tillståndet kan följa på skada eller processer som leder till nervförstoring eller förträngning av kanalen. Till symtomen hör armbågssmärta och parestesi (stickningar) som strålar ut, svaghet i de inre handmuskler som styrs av ulnarisnerven, och förlust av känseln i tumvalksområdet, lillfinget och "ulnarisdelen" av ringfingret.BöckerDödsattester: Officiella journaler om enskilda dödsfall, med läkares intyg om dödsorsak och eventuellt andra erforderliga uppgifter.Tandvårdslagstiftning: Lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom tandvård.Berlin: Huvudstad i Tyskland.ParisVakuumArmenien: Republik i Kaukasien med en yta av 29 800 km2 och en folkmängd på 3,6 miljoner invånare. Huvudstad är Jerevan. Högplatålandskapet är bergigt med ett kontinentalt klimat. Landet gränsar till Turkiet, I ran, Azerbajdzjan och Georgien. Armenien var en del av Sovjetunionen fram till 1991 och är sedan dess medlem av Oberoende staters samvälde (OSS).NamnKontorsdatorisering: Utnyttjande av datorer eller datasystem för rutinmässigt kontorsarbete, som t ex fakturering, administration osv.E-postAzerbajdzjan: Land i sydöstra Europa, söder om Kaukasus. I norr gränsar landet mot Ryssland, i öster mot Kaspiska havet. Ytan är 86 600 km2, folkmängden 7,6 miljoner invånare, och huvudstaden, hamnstad vid Kaspiska havet, heter Baku.