En sorts sirap framställd av torkade rhizomer av två olika arter, Cephaelis ipecacuanha och C. acuminata. De innehåller emetin, cefaelin, psykotrin och andra isokinoloner. Ipecacsirap har utbredd användning som kräkmedel, med såväl lokal verkan på magslemhinnan som central verkan på kemoreceptorers triggerzon.
Medel som orsakar kräkning. De kan ha direkt verkan på mag-tarmkanalen och utlösa uppkastning genom sina lokalt irriterande effekter, eller indirekt verkan genom sin effekt på kemoreceptoraktiveringsdelen av den förlängda märgens postremus (kräkcentrum). Syn. emetikum; vomitivum.
Alkaloid från rötterna på Uragoga ipecacuanha (kräkrot) eller U. acuminata, tillhörande familjen Rubiaceae (måreväxter). Det används som amöbadödande medel i många olika preparat och kan ge upphov till svåra hjärt-, lever- och njurskador, samt häftig diarré och kräkning. Emetin hämmar proteinsyntesen i eukaryota celler, men inte i prokaryota.
Inrättningar, dit man kan vända sig för att få information om gifter och förgiftningar, och råd om akut behandling av sådana.
Studier av litteratur på de romanska språken, dvs franska, spanska, italienska och andra med latinskt ursprung, omfattande grammatik, etymologi, kritik, litteratur- och språkhistoria.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Tillgivenhet. Inom psykiatrin avses med begreppet vanligtvis välbehag, i meningen angenäma upplevelser människor emellan.
Interneringsanstalter för t ex krigsfångar eller politiska fångar.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Bruk av musik som tilläggsbehandling av nervsjukdomar, psykiska sjukdomar eller beteendestörningar.
Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer.
Komplexa samlingar av enzymreaktioner som är förenade med varandra genom sina produkt- och substratmetaboliter.
Framsidan av huvudet, med panna, ögon, näsa, mun, kinder och käke.
Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.
En art europeiska sötvatteniglar (blodiglar) som förr användes för åderlåtning och som även idag har viss klinisk användning.
Ringmaskar (annelider) av klassen Hirudinea. Några arter, de blodsugande, kan tillfälligtvis uppträda som parasiter på djur, inkl. människan. Medicinska iglar (Hirudo medicinalis) har använts för åderlåtning sedan antiken.
Amorf typ av kol som framställs genom ofullständig förbränning av animalisk eller vegetabilisk materia, t ex trä. Aktivt kol används för filtrering och för behandling vid förgiftning.
Förbränning av avfall vid hög temperatur, med aska eller ofarligt slagg som restprodukt.
Omhändertagande, bortforslande och eliminering av biologiskt, smittsamt, patologiskt och odontologiskt avfall. Avfallet kan vara blod, slem, avlägsnad vävnad, smutsiga bandage och andra material som kräver särskild hantering. Avfallet kan tas omhand på plats eller någon annanstans.
En biprodukt som erhålls vid destillering av kol och som används bl a för lokal behandling av eksem. Den är klådstillande och keratoplastisk och används även vid behandling av psoriasis och andra hudå kommor. Arbetsmiljömässig exponering för sot, tjära och mineraloljor kan medföra cancerrisk.
Biologiskt avfall, som t ex blod, slem och annan vävnad, som avlägsnats under operation eller obduktion, begagnade bandage och annat förbrukningsmaterial som kräver särskild avfallshantering.
Olika metoder för bokning och schemaläggning av patienttider, bokningssystem, väntelistor, operationsköer osv.
Kortvariga skulder och tillgångar som uppkommer vid löpande transaktioner.
En medicinsk specialitet inriktad på fysiska aktiviteter och diagnos och behandling av idrottsskador.
Sjukförsäkringslag i USA, antagen 1996, avsedd att garantera fortsatt sjukvårdsförsäkring vid ändrade anställningsförhållenden eller arbetslöshet.
Otillåtet bruk av läkemedel eller droger i syfte att öka prestationsförmågan inom tävlingssporter, såväl vad gäller människor som djur.
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.
Dans som behandlingsmetod.
Rytmiska och bestämda kroppsrörelser, utförda enligt ett visst mönster och oftast till musik.
Syn. explosioner.
En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.