Investeringar: Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.Tandavgjutningsteknik: Förfarande för tillverkning av t ex tandskena av metall eller plast med hjälp av en avgjutning.Differentialtermisk analys: En teknik med vars hjälp fasomvandlingar vid kemiska reaktioner kan studeras genom mätning av förändringar i värmeinnehåll. En likartad teknik är differentialtermisk svepkalorimetri (DSC). Syn. DTA.Fortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.Investeringsbudget: Fonder eller budgetmedel avsedda för materiel- och utrustningsanskaffning.Kapitalfinansiering: Investering i materiel och utrustning som sedan räknas som tillgångar.Faderns beteende: Beteendemönster, typiska för en far.Kullstorlek: Avkommans storlek i antal vid en och samma äggläggning eller födsel.Organiserad finansiering: Alla organiserade finansieringssätt.HäckningsbeteendeKönskvot: Antalet individer av hankön per 100 honindivider.Sexuellt beteende hos djurParningsbeteende hos djur: Val av sexualpartner hos djur. Denna fortplantningspreferens grundas ofta på särdrag hos den möjlige hanen, som t ex färg, storlek eller djärvhet. Om de utvalda skiljer sig genetiskt från de avvisade föreligger "naturligt urval".Statlig finansieringKalciumfluorid: CaF2. I naturen ganska vanligt förekommande som mineralet fluorit (flusspat) och den främsta källan till fluor och dess föreningar. Ren kalciumfluorid används som katalysator vid dehydrering och dehydrogenering och för att fluoridera dricksvatten.Forskningsanslag: Ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet.Moderns beteende: För en moder typiska beteendemönster.Ekonomisk förvaltning: Ansvar för och hantering av en institutions eller organisations ekonomi.Ekonomisk förvaltning på sjukhus: Bedömning av sjukhusets anslagsbehov och ansvar för anslagssökande och hantering av sjukhusets budget.Kostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.Tryckhållfasthet: Ett mått på det högsta tryck ett material kan tåla utan att svikta.Modeller, ekonomiska: Statistiska modeller för produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster, och för finansiella överväganden. För tillämpning av statistiska metoder på prövning och kvantifiering av ekonomiska teorier finns termen "ekonometriska modeller".Bevarande av energiresurser: Planerat utnyttjande av och hushållande med energitillgångarna.TitanGlobal hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.Biological EvolutionKvarts: Mineral bestående av kiseldioxid (SiO2). Kvarts kan uppträda i många olika färger och används som smyckesten.Sjukhus, ideella: Privata, självständiga sjukhus som inte drivs med vinstintresse.U-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.ReduktanterSilikondioxidHälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.Tävlingsbeteende: Kamp mellan individer om nödvändigheter eller om ett gemensamt mål.Internationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.Förenta StaternaTandlegeringar: En blandning av metaller eller metallföreningar med andra metalliska föreningar i varierande proportioner för bruk som tandreparationsmaterial.Budget: Detaljerad sammanställning av beräknade intäkter och utgifter under en bestämd tidsperiod, vanligen ett åt (budgetår).Forskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Kostnader och kostnadsanalys: Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.Economic DevelopmentOberoende staternas samvälde: Sammanslutning, bildad 1991, av republiker i f d Sovjetunionen. Syn. OSS.Bor: Grundämne och spårämne med kemiskt tecken B, atomnummer 5 och atomvikt 10.81. Isotopen bor-10 används som neutronfångare i borneutroninfångningsterapi.Tandkronor: Proteser som helt återger ytanatomin hos den synliga delen av en tands naturliga krona. De kan antingen vara partiella, dvs täcka tre eller flera av tandens ytor, eller fullständiga, dvs täcka tandens alla ytor, och de är tillverkade av guld eller annan metall, porslin eller plastmaterial.Kostnadsbesparingar: Minskning av kostnaderna i sin helhet för eller för delar av tillhandahållna varor eller tjänster.Kalciumföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller kalcium som väsentlig beståndsdel av molekylen.Bevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.SångfåglarUnderhåll av sjukhusbyggnader: Sjukhusavdelning som är ansvarig för fastighetsskötsel och teknisk drift.Ekonomi: Ekonomi som vetenskap, dvs läran om nyttjande, fördelning och förbrukning av tjänster och produkter.PuderSocialpolitikOvumHårdhetBiomedicinsk forskningHandel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.Statliga program: Program och verksamheter som genomförs på initiativ av regeringen.Guldlegeringar: Metallegeringar med hög guldhalt. De används till tandreparationer och tandproteser.Materialprovning: Provning av material och hjälpmedel, särskilt sådana som används till proteser och implantat, suturer, adhesiva preparat osv, för deras hårdhet, styrka, hållfasthet, säkerhet, effektivitet och biokompatibilitet.Hälso- och sjukvårdsförsörjning: Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.Federal förvaltning: Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.ParbandModeller, ekonometriska: Tillämpning av matematiska formler och statistiska metoder för att pröva och kvantifiera ekonomiska teorier och lösa ekonomiska problem.TätortsförnyelseDental lödning: Sammanfogning av metallstycken med hjälp av en legering (lod) med lägre smältpunkt (åtminstone 100 grader lägre) än de metalldelar som skall lödas ihop. Inom odontologin används lödning för att sammanfoga delar av t ex bryggor och ortodontiska förband, eller för utfyllnad av lagningar och för att bygga upp kontaktytor på inlägg och kronor mot angränsande tänder. Behov av flussmedel eller inte beror på vilka metaller och vilken typ av lod som används.Hälso- och sjukvårdsutgifter: De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.Sjukhusbyggen: Arkitektur, utformninig och byggande av sjukhus.Insamling av pengar: Vanligtvis organiserade kampanjer för insamling av bidrag till någon organisation eller för främjande av någon angelägen verksamhet.Läkemedelsindustri: Den kommersiella företagsbransch som utvecklar och tillverkar kemiska produkter för diagnos och behandling av sjukdomar och funktionshinder eller -brister.Kroppsstorlek: En kropps fysiska mått.Samarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.Hälso- och sjukvårdskostnader: De faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, inklusive kostnader för utredningar, behandlingar och läkemedel. Dessa får inte förväxlas med hälso- och sjukvårdsutgifter, som avser de belopp som betalas för tjänsterna, eller med sjukvårdsavgift, som är det fasta belopp som debiteras, oavsett kostnaderna.Bensoylperoxid: Ett peroxidderivat som använts för lokal behandling av brännsår och för akne och Rhusdermatit (dermatit orsakad av saften från giftmurgröna, Rhus radicans, giftek, R. diversiloba, eller giftsumac, R. vernix). Det har också använts som blekmedel i livsmedelsindustrin.TermogravimetriEffektivitet, organisatorisk: En organisations eller institutions förmåga att nå uppsatta mål med minsta möjliga resursförbrukning.Hälso- och sjukvårdssektor: Den ekonomiska sektor som är inriktad på tillhandahållande, distribution och konsumtion av hälso- och sjukvårdstjänster och -produkter.Förenta NationernaEkonomiskt stödDental Marginal AdaptationPapegojorPatent, principerResursfördelningPasseriformes: En artrik och utbredd ordning sittfåglar (tättingar) som omfattar mer än hälften av alla fågelarter.PotentillaUnited States Agency for International DevelopmentMyror: Insekter tillhörande familjen Formicidae. Myrorna har stor utbredning (6000 arter) och är kanske de mest framgångsrika av alla insekter. De lever i samhällen med högt utvecklad social struktur, där up pgifterna är fördelade på tre typer av individer: honor (drottningar), hanar och arbetare (sterila honor). Många myror försvarar sig genom att bita med sina kraftiga käkar och spruta myrsyra, som utsö dras från en körtel i bakkroppen.Privat sektorAluminiumoxid: En oxid av aluminium (Al2O3) som förekommer naturligt i form av bauxit, korund osv. Den används som adsorberande medel, torkmedel, katalysator och i tillverkningen av t ex tandcement.Marknadsföring: Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.OrganisationerStudiebidragSjukhusutrustning: Alla typer av material som används inom vården på sjukhus.Ekonomisk konkurrensFeeding Behavior: Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.Hälso- och sjukvårdsreform: Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.Equipment Reuse: Upprepad användning av utrustning, instrument, artiklar eller annat material, oberoende av tillverkarens avsikter vad gäller användning eller hållbarhet. FåglarPolicyGryllidae: Familjen Gryllidae omfattar den vanliga hussyrsan (Acheta domesticus), som används i nervstudier och fysiologiska studier, samt andra släkten, som t ex Gryllotalpa (mullvadssyrsa), Gryllus (ängssyrsa) och Oecanthus (trädsyrsa).InventionsFolkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Hälso- och sjukvårdsprioriteringar: Företrädesordning för verksamhetsområden och funktioner vid hälso- och sjukvårdsplanering.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Magnesiumföreningar: Oorganiska föreningar, i vilka magnesium ingår som fast beståndsdel i molekylen.Faderskap: Fastställande av en mans fadersförhållande till ett barn.Ekosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.TeknologiHälso- och sjukvårdsplanering: Behovsbaserad planering av sjukvårdstjänster och -inrättningar.Afrika söder om Sahara: Alla delar av Afrika utom Nordafrika.Social planeringHerpestidae: En familj snabba och skarpögda rovdjur (manguster) i Asien och Afrika, vilka lever av gnagare och ormar.Innovationer: Spridning av nya idéer, rutiner, tekniker, material och apparater, samt omfattningen av acceptans och användning av dessa.Entreprenad: Organisering, skötsel av och risktagande i ett företag, oftast med inslag av förändring eller utmaning och nya möjligheter.Fruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.Hälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Geologi: Läran om jorden, en vetenskap som huvudsakligen befattar sig med litosfären (den fasta jordskorpan), dess beskaffenhet och sammansättning.Hjälpbeteende: Beteenden förknippade med stöd eller hjälp till andra individer.OxiderSjukhusekonomi: Ekonomiska aspekter på administration och drift av sjukhus.Spelteori: En ekonomisk-matematisk teoribildning, grundad på verket "Theory of Games and Economic Behavior" (Neumann och Morgenstern, 1944), vars inriktning är att analysera situationer med konkurrerande parter.YtegenskaperBiomedicinsk teknologi: Teknologiska lösningar på biomedicinska problem.Parterapi: Psykoterapi för ogifta par, av motsatt eller samma kön.Miljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.Hälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Könskarakteristika: De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.Varm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.Policy-uppläggningStiftelser: Organisationer (juridiska personer), vars ändmål är att förvalta en beständig förmögenhet.PlaneringsmetoderNIHSilikonFjädrar: En speciell form av hudbildning som endast finns hos fåglar.LivsmedelsförsörjningDental teknologiPolitikTenebrio: Ett släkte skalbaggar (mjölbagge) som angriper spannmålsprodukter. Dess larver kallas mjölmask.Metallokeramiska legeringar: Förening av keramer (porslin) och en legering av två eller fler metaller för användning i restorativ tandvård. Typiska metallegeringar är kobolt-krom, guld-palladium, guld-platina-palladium och nickelbaserade legeringar.ToluidinerBeslutsfattande, organisatoriskt: Beslutsordningen i en institution eller annan organisation.ProgramevalueringBarnadödlighet: Antalet dödsfall bland barn mellan ett och tolv år gamla i en given population.LivslängdOvipositionSmittskyddSocial dominansRenewable EnergyInköp på sjukhus: Sjukhussektion eller -avdelning ansvarig för inköp av material och utrustning.Djurens kommunikation: Kemisk eller fysisk signallering mellan djur som innebär att en signal från ett djur påverkar beteendet hos ett annat, som uppfattar signalen.OrganisationsfallTandfyllningsmaterial: Sådana material som används vid tillverkning av dentala bassubstanser, lagningar, avtryck, proteser osv.SärläkemedelsproduktionInternationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.Translational Medical ResearchBiomassa: I vid bemärkelse den totala massan av allt levande; i mer specifik mening massan (i färskvikt eller torrvikt) av en viss organism eller växt inom ett bestämt geografiskt område eller avsedd för ett be stämt ändamål. Ett exempel på biomassa är s k energiskog, som odlas för energiändamål.Framtidsbedömning: Förutsägelse om kommande tillstånd eller förhållanden, baserad på extrapolering eller tolkning av befintliga data eller med tillämpning av vetenskaplig metodik.Modeller, organisatoriska: Teoretiska framställningar eller konstrukter som beskriver eller förklarar hierarkiska förhållanden och interaktioner inom eller mellan organisatoriska enheter eller informella sociala grupper.Lantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.Konflikt (Psykologi): 1. Individens inre stridigheter, framkallade av motstridiga eller motsägelsefulla behov och drifter, eller yttre och inre krav. 2. Konflikter inom en grupp till följd av oförenliga konkurrens- eller motsatsförhållanden, pga antagonistiska ställningstaganden, avvikande idéer, intressen eller personligheter.PensionerI-länder: Benämning på världens högt industrialiserade och ekonomiskt utvecklade stater; motsatsen är utvecklingsland (u-land). Det finns ingen egentlig definition av begreppet i-land. Till gruppen i-länder räknas dock vanligtvis de stater vilkas tillverkningsindustri uppvisar hög produktivitet och som har hög nationalinkomst per invånare. Syn. industriländer. (Källa: Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211335. Nationalencyklopedin 2002-04-24)Hälso- och sjukvårdsresurser: Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.BefolkningsdynamikOwnershipOffentlig-privat partnerskapNaturliga energikällor: Naturliga källor för energiförsörjning.RovdjursbeteendeElektronsondmikroanalys: Påvisande och kvantitativ mätning av grundämnen utifrån det faktum att den röntgenstrålning som avges av ett grundämne som aktiveras av en elektronstråle har en för ämnet karakteristisk våglängd och mängdintensitet. Tekniken kan utnyttjas i elektronmikrosond, mikroanalyselektronmikroskop, eller elektronmikroskop eller svepelektronmikroskop utrustade med röntgenspektrometer.Social förändringAustraliska huvudstadsterritoriet: Ett område i Australien, bestående av huvudstaden Canberra med omgivning, inom New South Wales. Territoriet inrättades 1988.Nationella hälso- och sjukvårdsprogramGuinea: Republik i Västafrika, gränsande mot Atlanten, Guinea Bissau, Senegal, Mali, Elfenbenskusten, Liberia och Sierra Leone. Landets yta är 245 857 km2, och folkmängden uppgår till drygt nio miljoner invånare (2003). Huvudstad är Conakry.SäkerhetsåtgärderGross Domestic ProductHälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Socialt ansvarIndustri: De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.Altruism: Begrepp för hänsyn till och omsorg om andra människor, till skillnad från självupptagenhet och själviskhet. Motsatsen till egoism.Sjukvårdsransonering: Planer för rättvis fördelning och placering av tillgängliga hälsovårdsresurser.Sjukdomsbörda: Personliga kostnader för akut eller kronisk sjukdom. Kostnaden för den enskilde patienten kan vara av ekonomisk, social eller psykologisk natur, eller personlig förlust - för patienten själv, för familjen eller den närmaste omgivningen. Kostnaden för sjukdomen kan återspeglas i frånvaro, nedsatt prestationsförmåga, behandlingsutfall, sinnesfrid, livskvalitet osv. Sjukdomskostnader skiljer sig från sjukvårdskostnader, som avser samhällets kostnader för att ge vård till en patient.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurEgg Yolk: Cytoplasmakroppen i ett ägg som innehåller näringsförrådet för det växande embryot. Gulan är rik på polysackarider (sockerarter), lipider (fetter) och proteiner.TeknologiappliceringDistriktssjukvård: Primär hälso- och sjukvårdstjänst för diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.Organisationer för kollegial granskningVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Hälso- och sjukvårdsinrättningar, affärsdrivande: Hälso- och sjukvårdsinrättningar som drivs i vinstsyfte.Civilt försvar: Förebyggande skyddsåtgärder och skyddsprogram avsedda för den civila befolkningen i händelse av fientligt angrepp. Fram till 1986 var den officiella benämningen i Sverige "civilförsvar".Medicinsk informatik: Ett område av informationsvetenskaperna som är inriktat på analys och spridning av medicinska data genom utnyttjande av datorer inom sjukvård och medicin.Dentala avtrycksmaterial: Material för tillverkning av avtryck, eller negativa avbildningar, av tänder och tandbågar. Till dessa hör olika typer av gips och cement, metalloxidpastor, silikonbaserade material eller elastomerer.OrganisationsmålsättningarPrivatiseringTidsfaktorerProgram för bättre hälsa: Måldokument för utveckling av program för förbättrad folkhälsa, utarbetade av och för såväl internationella (WHO) som nationella organisationer (regeringar, samfund, yrkessammanslutningar, landsting), t ex World Health 2000 (WHO), Healthy People 2000 och Healthy People 2010 (USA), Folkhälsa 2000 (Gävleborgs landsting).VetenskapBiologisk mångfaldStadsplanering: Långsiktig detaljplanering av det fysiska samhällsbyggandet.Socioekonomiska faktorerArvicolinaeOrganisationsförändringarAustralien: Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.Remittering för egen vinning