Intraocular PressureTonometriGrön starr: En ögonsjukdom som uppträder i många former, och vars huvudsakliga kännetecken är instabilt eller ökat intraokulärt tryck, som ögat inte motstår utan skador eller funktionsstörning. Följderna av övertrycket kan visa sig i en rad olika symtom, beroende på typ och svårighetsgrad, som t ex urholkning av synnervspapillen, spänd ögonglob, hornhinnedomning, försämrad synskärpa, färghaloer runt ljuskällor, störningar i mörkerseendet, synfältsdefekter och huvudvärk.Högt ögontryckLinser, intraokulära: Konstgjorda, implanterade linser.TryckGlaucoma, Open-Angle: En form av glaukom där den främre kammarens vinkel är öppen och det trabekulära nätverket inte tränger in över regnbågshinnans bas.Kammarvatten: Den klara vätska som fyller ögonhålan. Dess brytningsindex är lägre än linsens, som den omger, och den ingår i hornhinnans och linsens metabolism.Linsimplantation, intraokulär: Insättande av en konstgjord lins efter avlägsnande av ögonlinsen, oftast efter kataraktextraktion.TimololBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.TrabekulektomiOphthalmic SolutionsProstaglandiner F, syntetiskaTrabekelverkLågt ögontryckCiliarkropp: En ringformad vävnad som sträcker sig från senhinnesporren till näthinnans ora serrata. Den består av en uveal del och en epiteldel. Ciliarmuskeln sitter i uvealdelen, och ögonlockshåren i epiteldelen . Syn. strålkroppen.ScleraEyeFrämre ögonkammare: En vätskefylld del av ögat som framtill gränsar mot hornhinnan och en del av sklera, baktill mot en del av strålkroppen, iris och den genom pupillen synliga delen av ögonlinsen.Läkemedelstillförsel, lokalRegnbågshinna: De främsta delen av ögats druvhinna (uvea), vilken skiljer den främre ögonkammaren från den bakre. Den består av två skikt: stromat (bindvävsskikt) och färgepitelet. Färgen på regnbågshinnan beror på mängden melanin i bindvävsskiktet vid reflektion från det färgade epitelskiktetFakoemulsifieringStarroperation: Avlägsnande av grumlad ögonlins på kirurgisk väg.SynskärpaGlaskropp: Den genomskinliga, geléartade massan som fyller utrymmet mellan ögonlinsen och näthinnan. Den är omsluten av en tunn hinna och utgör ungefär fyra femtedelar av ögongloben. Glaskroppen består till 99% av vatten.PupillFrämre ögonsegment: Den del av ögongloben som är framför linsen.SynnervspapillHornhinnaTrångvinkelglaukom: En form av glaukom där det intraokulära trycket ökar pga totalstopp i utflödet av kammarvatten.Gonioskopi: Mätning av den främre ögonkammarens vinkel med ett optiskt specialinstrument (gonioskop) eller en kontaktprismalins.Hydrostatiskt tryckSynnervssjukdomarInjektionerRetinala gangliecellerFistulerande ingrepp: Ett kirurgiskt ingrepp som används för behandling av glaukom, och som innebär anläggande av en öppning för genomströmning av vätska från den främre kammaren till en blåsa under bindhinnan, varvid trycket i ögat minskas.SynnervKammarvattendränage: Dräneringsanordningar, med envägsventiler, som opereras in i ögats senhinna i avsikt att upprätthålla ett normalt intraokulärt tryck vid glaukom.LaserterapiGlaukom, neovaskulärt: En sekundär form av glaukom som utvecklas till följd av annan ögonsjukdom och beror på nybildning av kärl i den främre kammarens vinkel.Fluorofotometri: Mätning av ljuset från fluorescein för undersökning av integriteten hos ögats olika gränsskikt. Metoden används för undersökning av blod-vätskebarriären, blod-näthinnebarriären, vätskeflöde, hornhinneepitelets genomsläpplighet och tårflödesdynamiken.VitrektomiEye Neoplasms: Cancersjukdom i ögonen.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Blodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Transduktorer, tryckBlod-vattenbarriär: Den selektivt genomträngliga barriären mellan kapillärskiktet i ögats ciliarkropp och kammarvattnet. Den består av två lager epitel tätt sammanfogade vid apikalytorna.Injections, IntraocularPupillsammandragande medel: Medel som får ögonpupillen att dra sig samman. Eftersom pupillens storlek regleras av såväl sympatiska som parasympatiska system, kan medel som påverkar någotdera orsaka mios (pupillsammandragning). Läkemedel som härmar eller förstärker den parasympatiska signalen till pupillens ringmuskel, och läkemedel som blockerar den sympatiska signalen till pupillens öppningsmuskel verkar dra samman pupillerna. I vissa källor används termen miotika endast om parasympatomimetika, men här avses alla medel som ger upphov till mios.Kloprostenol: En syntetisk prostaglandin-F2-alfaanalog. Föreningen har luteolytisk verkan och används för synkronisering av brunstperioden hos nötkreatur.Grå starr: Partiell eller fullständig grumling av linsen eller linskapseln i det ena eller i båda ögonen, vilket ger försämrad syn eller blindhet. De olika typerna av grå starr bestäms efter sin morfologi (utbre dning, form, läge) eller etiologi (orsak och debuttidpunkt). Syn. katarakt.NäthinnesjukdomarExfoliationssyndrom: Avsättning av genomskinligt, fibröst och flagigt material på framförallt den främre delen av ögonlinsens kapsel och runt pupillen, men även på båda sidor av iris (regnbågshinnan), zonula ciliaris, trabekelväven, strålkroppen, hornhinnans endotel och ögonhålans blodkärl. Ibland bildas en hinna på framsidan av iris. Exfoliationen hänför sig till utfällning av pigment från regnbågshinnan.Choroid: Den tunna, kärlrika hinnan som täcker större delen av ögonbotten mellan näthinnan och senhinnan. Syn. koroidea.NäthinnaEndoftalmit: Varig inflammation i ögats inre vävnader. Dock angrips inte uveans alla skikt. Svampinfektion, nekrotiska, intraokulära tumörer och främmande föremål i ögat kan ge upphov till endoftalmit.Levobunolol: En icke-selektiv beta-adrenoceptorantagonist som används för behandling av glaukom.UveaBlodtrycksmätning: Metoder för mätning av blodtrycket.SilikonoljorAkustisk mikroskopi: Ett undersökningsverktyp baserat på ultraljud, vilket används inte bara för att titta på mikrostrukturer i metaller, utan även i levande vävnad. I biomedicinska tillämpningar kan ljudhastigheten i normala och onormala vävnader kvantifieras så att deras elasticitet och andra egenskaper kan särskiljas.PseudofakiSynfältDygnsrytm: Regelbundet återkommande, i cykler om ca 24 timmar, biologiska aktiviteter, som t ex känslighet för läkemedel och stimuli, hormonutsöndring, sömn, ätande osv. Denna rytm tycks styras av en biologisk k locka, som följer återkommamde perioder av dagsljus och mörker.Irissjukdomar: Sjukdomar, funktionsstörningar eller andra störningar i regnbågshinnan.VentryckSklerostomiFrämmande kroppar i ögatAdministration, OphthalmicEye DiseasesInflammation i ögats druvhinna: Inflammation i hela eller del av druvhinnan, ögats mellersta, kärlförande hinna, vanligtvis med spridning till de övriga hinnorna (senhinnan, hornhinnan och näthinnan).Intrakraniellt tryck: Tryck inuti skallutrymmet. Det påverkas av hjärnmassan, cirkulationssystemet, cerebrospinalvätskeflödet och skallens styvhet.Kolsyreanhydrashämmare: En grupp föreningar som reducerar utsöndringen av H+-joner från de proximala njurkanalerna genom att blockera karbanhydras. Syn. karbanhydrashämmare.Prospektiva studierLow Tension GlaucomaElektroretinografi: Mätning av elektriska spänningsskillnader i näthinnan efter ljusstimulering.TriamcinolonacetonidAtmosfäriskt tryck: Trycket vid någon given punkt i atmosfären.Hyphema: Blödning i främre ögonkammaren.Ophthalmologic Surgical ProceduresBindhinna: Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).NäthinneartärNäthinnekärlTidsfaktorerEye Enucleation: Kirurgiskt avlägsnande av ögongloben.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Ophthalmic ArteryUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Macaca fascicularis: En art apor av släktet Macaca som lever kustnära vid åar och i mangroveträsk på främst öarna kring Malackahalvön.Corneal PachymetryEye ProteinsHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Afaki: Hel eller partiell avsaknad av ögonlins i synfältet, av varje orsak utom efter kataraktextraktion. Afaki är vanligen medfödd eller ett resultat av linsförskjutning.Hydroftalmi: Medfött, vidvinkligt glaukom till följd av missbildning av synvinkelstrukturerna och ökat intraokulärt tryck och ögonförstoring. Tillståndet behandlas både medicinskt och kirurgiskt.Råttor, inavlade BNKeratoplastik, penetrerande: Partiell eller fullständig ersättning av centrala hornhinnans alla skikt.NäthinnevenPupillvidgande medelLinskapsel, kristallin: Det tunna, icke-cellulära ytskiktet på ögonlinsen, som huvudsakligen består av kollagen typ iv och glykosaminoglykaner. Det utsöndras av embryots främre och bakre epitelvävnad. Det bakre embryoepitelet försvinner senare.Postoperativa komplikationerLinsluxation: Ofullständig zonulabristning, med ögonlinsen ur läge, men kvar bakom pupillen. Vid dislokation, eller fullständig bristning, förskjuts linsen framåt in i den främre kammaren eller bakåt, in i glaskroppen. Om felläget är medfött kallas tillståndet ectopia lentis.Uveit, främreLjusbrytning, ögats: Brytning av ljus genom ögats medier.PilokarpinSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Ambulant blodtrycksmätning: Metod för kontinuerlig mätning av blodtrycket under normala, dagliga aktiviteter. Den tillåter en kvantitativ analys av ett högt blodtryck över ett längre tidsintervall och gör det lättare både att sä rskilja olika typer av högt blodtryck och att följa effektiviteten av behandling.Eye Injuries: Skador på ögonen till följd av våld eller annan yttre påverkan. Hit hör både ytliga skador och inre ögonskador.Laserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.Arterial PressureIridocyklit: Akut eller kronisk inflammation i iris och strålkroppen, kännetecknad av exudat i den främre ögonkammaren, missfärgning av iris och sammandragen, trög pupill. Till symtomen hör utstrålande smärta, fotofobi, tårflöde och synstörningar.SynstörningarHornhinnesjukdomar: Sjukdomar i ögats hornhinna.PulsFakiska intraokulära linserNäthinneavlossningPosterior Eye SegmentPostoperativ periodNärsynthetDiagnostiska tekniker, oftalmologiska: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av ögonsjukdomar och synstörningar.Lufttryck: Det tryck per ytenhet som luften utövar på varje yta den är i kontakt med. Används huvudsakligen i samband med lufttryck i avgränsade utrymmen.Regionalt blodflödePropanolaminerRetrospektiva studierGangliektomi: Avlägsnande av ett autonomt eller sensoriskt ganglion med någon metod.BehandlingsresultatLinssjukdomarIridektomi: Avlägsnande av del av ögats iris genom kirurgiskt ingrepp.Kroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.Visual Field TestsHornhinneödem: Vätskeöverskott i hornhinnan pga epitel- eller endotelskada, med försämrad synskärpa som följd.Prostaglandiner, syntetiskaTomografi, optisk koherensIristumörer: Tumörer i regnbågshinnan kännetecknade av ökad melanocytpigmentering. Nevus i iris består av förökade melanocyter och är associerade med neurofibromatos och malignt melanom i åderhinnan och strålkroppen. Malignt melanom i regnbågshinnan utgår ofta från redan existerande nevus.Makulaödem: Vätskeansamling i ytterskiktet av gula fläcken mitt på näthinnan. Cystliknande blåsor bildas, vilka kan orsaka makulär depression eller hål. Hornhinnetopografi: Mätning av hornhinnans främre yta, dess krökning och form. Den används ofta för att ställa diagnos på keratokon och andra hornhinnesjukdomar, och fastställa hornhinneförändringar efter keratotomi eller keratoplastik. En viktig tillämpning är vid anpassning av kontaktlinser. För mätning av hornhinnans topografi kan ett flertal typer av teknik användas: keratometri, keratoskopi, profilfotografering, datorstödd bildbehandling, videokeratografi m fl.Postkataraktafaki: Avsaknad av ögonlinsen efter kataraktextraktion.Karteolol: En betaadrenerg antagonist, som används mot arytmier, angina och högt blodtryck, samt grön starr.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Ocular Physiologic PhenomenaLaserkoagulation: Koagulering av vävnader med hjälp av laser. Denna typ av laser ger ett synligt ljus inom det gröna våglängdsområdet som absorberas selektivt av hemoglobin, vilket sålunda möjliggör tillslutning av blödande blodkärl.Fluokinolonacetonid: En glukokortikoid som anbringas lokalt för behandling av olika hudsjukdomar. Den ges oftast i form av kräm, gel, tinktur eller salva. Den har även använts för lokal behandling av inflammerade ögon och öron- och näsåkommor.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.TiofenerLikvortryck: Trycket i cerebrospinalvätskan uppmätt med tryckmätare vid lumbalpunktion, hjärnventrikelpunktion eller cisternpunktion. Trycket inuti skallen benämns intrakraniellt tryck.BindhinnesjukdomarMitomycin: Ett antibiotiskt ämne med antitumörverkan som produceras av Streptomyces caespitosus. Det tillhör gruppen bi-eller trifunktionella alkylerande ämnen som ger upphov till korslänkning av DNA och blockerar DNA-syntes.Cilieartärer: Tre grupper av artärer i ögat som förser iris (regnbågshinnan), pupillen, senhinnan, bindhinnan och regnbågshinnans muskler med blod.Axial Length, EyeFundus Oculi: Den inre, konkava delen av ögat, bestående av näthinnan, åderhinnan, senhinnan, synnervspapillen och blodkärl, vilka kan ses med hjälp av oftalmoskop.Lens, Crystalline: En genomskinlig, bikonvex struktur i ögat, innesluten i en kapsel och belägen bakom iris och framför glaskroppen. Längs kanten är den något överlappad av ciliarutskotten. Ciliarkroppens (strålkroppens) anpassning är avgörande för ögats avståndsinställning.Betaxolol: Selektiv beta-1-receptorblockerare utan agonistverkan. Används vid högt blodtryck, kärlkramp och grön starr.Hjärtkammartryck: Trycket i en hjärtkammare. Kammartryckvågor kan mätas i det slående hjärtat via kateterisering eller beräknas med hjälp av avbildningsteknik (t ex dopplerekokardiografi). Informationen är användbar för utvärdering av funktionerna hos hjärtmuskulaturen, klaffarna och perikardiet (hjärtsäcken), särskilt tillsammans med samtidig mätning av andra tryck (i t ex aorta eller förmak).Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.OftalmodynamometriTropicamidAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Lokalbedövning: Bedövning begränsad till en del av kroppen genom anbringande av ett lokalt bedövningsmedel som genom infiltration verkar på angränsande nervslut.PerinefritSuccinylkolinTryckmätning: Mätning av tryck eller spänning i vätskor eller gaser med en tryckmätare.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Pulsatilt flödeIntravitreal InjectionsOrbitNadololUveit, bakreSilikonelastomererAcetazolamid: En kolsyreanhydrashämmare som ibland är verksam mot epileptisk absens. Den är ibland även användbar vid behandling av tonisk-kloniska, myokloniska och atoniska anfall, isynnerhet hos kvinnor vars anfa ll inträffar eller förvärras vid specifika tidpunkter under menstruationscykeln. Verkan är dock ofta övergående, pga snabb toleransutveckling. Den antiepileptiska effekten kan bero på dess hämmande ef fekt på kolsyreanhydras i hjärnan, vilket leder till ökad transneuronal kloridgradient, ökad kloridström och ökad hämning.BrytningsfelHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.GlaskroppsblödningImmunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.Fluormetolon: En glukokortikoid för behandling av allergiska eller inflammatoriska ögontillstånd, vanligtvis som ögondroppar. Medlet har även använts för lokal behandling av olika hudåkommor.Biometri: Tillämpning av statistiska mätmetoder inom biologi, medicin och lantbruk.Haplorhini: En underordning av primater, bestående av sex familjer: Cebidae (Nya världens apor), Cercopithecidae (Gamla världens apor), Hylobatidae (gibbon- och siamangapor), Pongidae (de stora aporna), Tarsiidae (spökdjur) och Hominidae (människor).OftalmologiMoltenoimplantat: Anordningar som implanterats i syfte att reglera det intraokulära trycket genom att tillåte utflöde av vätska ur den främre ögonkammaren.Klonidin: En alfa-2-adrenerg agonist som passerar blod-hjärnbarriären. Klonidinets huvudsakliga verkan består i att reducera den sympatiska spänningen, vilket leder till minskat diastoliskt och systoliskt tryck och lägre puls. Det har också perifer verkan, vilken kan vara orsaken till den övergående blodtrycksstegring som kan ses vid snabb, intravenös tillförsel.Cellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.Astigmatism: Ojämnheter i ögats brytningsytor, vilket leder till brytningsfel, så att ljusstrålar inte bryts till en samlad fokuseringspunkt på näthinnan, utan sprids till en större, diffus punkt. Detta beror på att ögat kan ha en annan böjning (och brytning) i horisontalplanet än i vertikalplanet.TelemetriOftalmoskopiHornhinneendotel: Ett enkelt skikt av stora, platta celler som täcker hornhinnans yta.GenomspolningKatter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.FluoresceinangiografiHornhinnegrumling: Sjukdomstillstånd i hornhinnans centrala eller perifera delar. Den normala genomskinligheten försämras genom att hornhinnan blir mer eller mindre opak.NäthinnetumörerCentralt ventryck: Ventrycket mätt vid höger förmak med hjälp av en kateter genom armbågsvenen till den övre hålvenen och som är ansluten till en tryckmätare.Resultats reproducerbarhetUvealsjukdomarKlobetasol: Kortikosteroid för lokalt bruk som absorberas fortare än fluocinonid. Det används i psoriasis, men kan hämma binjurebarksfunktionen kraftigt.Intraocular LymphomaBlindhet: Oförmåga att se eller uppfatta synintryck. Tillståndet kan bero på ögonsjukdomar, synnervssjukdomar, defekt i synnervskorsningen, eller hjärnsjukdomar som påverkar synbanor eller nacklob.Kapsulotomi: Anläggande av ett cirkelformat snitt i den främre ögonlinskapseln vid starroperation för tömning eller fakoemulsifikation av linskärnan. Syn. CCC (continuos curvilinear capsulorhexis).UvealtumörerAdrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.Blåsa: Synlig ansamling av vätska i eller under epidermis.Pulmonellt inkilningstryckGlukokortikoider: En grupp kortikosteroider som påverkar kolhydratomsättningen (glukoneogenes, glykogendeponering i levern, höjning av blodsockerhalten), hämmar kortikotropinutsöndring och har uttalad antiinflammatorisk verkan. De spelar även en roll i fett- och proteinomsättningen, i reglering av artärblodtrycket och förändringar i bindvävsreaktioner på skada, i minskning av antalet cirkulerande lymfocyter, och för funktionerna i det centrala nervsystemet.