Sjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.Försäkringsskydd: De ersättningar som omfattas av ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag.Försäkring: Avtal mellan två parter, där den ena förbinder sig att hålla den andra skadefri eller garanterar ersättning av förlust mot erläggande av en fastställd premie eller avgift.Sjukförsäkring, långtidssjukvård: Försäkring som täcker kostnaderna för långtidsvård i hemmet eller på vårdhem.Livförsäkring: Försäkring som tillförsäkrar förmånstagare ett bestämt belopp efter försäkringstagarens död.Försäkringsbolag: Organisationer som bär det finansiella ansvaret för försäkringstagares risker.Försäkringspooler: Sammanslutningar av försäkringsbolag inom vilka vissa speciella typer av risktagande delas. Ett bolags högriskåtagande delas med poolen, så att premier, förluster och utbetalningar delas i överenkomna andelar.Personer utan sjukförsäkring: Enskilda personer eller grupper av människor med ingen eller otillräckllig sjukförsäkring. Dessa utgörs vanligen av tre huvudgrupper: medellösa personer, sådana som har icke försäkringsbara sjukdomstillstånd, och oförsäkrade arbetstagare.Försäkringsdiskriminering: Negativ eller positiv urvalsgrund hos försäkringsgivare eller försäkringsagenter, med oproportionerligt gynnande av vissa grupper som följd.Tandvårdsförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för tandvård.Försäkringsförmåner: Rätt till ersättningar eller tjänster enligt givna villkor i ett försäkringsbrev/försäkringsavtal.Sjukförsäkring, betald: Betalning av tredje part för en vårdgivares utgifter för sjukvårdstjänster åt en försäkrad eller förmånstagare.Arbetslivsförsäkring: Sjukförsäkringssystem för arbetstagare, vanligtvis omfattande även deras familjer och baserad på kostnadsdelning, så att arbetsgivaren betalar en viss andel av premien.Ansvarsförsäkring: Försäkring mot kostnader till följd av ansvar för skador tillfogade annan person eller annans egendom.Rapportering av försäkringskrav: Ifyllande av försäkringsgivarens blankett eller formulär för ersättningskrav.Insurance, Major MedicalOlycksfallsförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för fysisk skada till följd av oundvikliga olycksfall.Förenta StaternaNational Health Insurance, United StatesAllmän sjukförsäkringSjukhusförsäkring: En försäkring för täckande av kostnader för sjukhusvistelse.Hälso- och sjukvårdsreform: Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.Sjukvårdsförsäkrings portabilitet: Sjukförsäkringslag i USA, antagen 1996, avsedd att garantera fortsatt sjukvårdsförsäkring vid ändrade anställningsförhållenden eller arbetslöshet.Medicaid: Amerikanskt, federalt sjukvårdsprogram som garanterar sjukvård åt fattiga, medicinskt behövande personer.Nationella hälso- och sjukvårdsprogramHälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Försäkringsmedicinsk bedömning: Ett försäkringsbolags granskning av ansvarsskyldighet och ersättningsbelopp för vissa tjänster. Den kan även omfatta bedömning av om fordringsägare eller förmånstagare eller förmånsgivare är kvalificerade, samt om förmånen täcks eller inte av annan försäkring, eller om ett försäkringsåtagande är nödvändigt och av rimlig kostnad och kvalitet.Nationella hälsoplanerUrvalskriterier: Kriterier för att bestämma vilka patienter som skall ingå i vissa vårdprogram eller få tillgång till viss vård.Privat sektorHälso- och sjukvårdsutgifter: De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.Psykiatrisk vård, försäkringSjukvårdsbidrag: Finansiering av allmän sjukvård åt bidragstagare.Arvoden och avgifter: Kostnader som debiteras patienten för erhållna vårdtjänster.Självfinansiering: Betalning för sjukvårdstjänster som inte täcks av ersättning från tredje part, som t ex sjukförsäkring.Insurance, Physician ServicesPatient Protection and Affordable Care ActKostnadsfördelning: Försäkringsvillkor som innebär att försäkringstagaren måste betala en viss del av utbetalt försäkringsbelopp. Detta är en amerikansk sjukvårdsförsäkringsmodell med flera varianter, med t ex självrisk, delförsäkring och delbetalning. Försäkringspremier räknas inte hit.Sjukpenning: Försäkring som kompenserar för inkomstbortfall till följd av sjukdom eller skada. I Sverige är sjukpenningens storlek beroende dels av den sjukpenninggrundande inkomsten, dels av sjukskrivningens omfattning, dvs deltid eller heltid.Health Insurance ExchangesSocialförsäkringBarnhälsovård: Särskilda hälsovårdstjänster för barn, ofta organiserade som barnavårdscentraler (BVC).Inkomst: Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.Läkemedelsförsäkring: Försäkring för täckande av läkemedelskostnader.Hälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.Socioekonomiska faktorerTillgång till hälsovård, olikheterFattigdom: Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.State GovernmentSkatteavdragBidrag till barnfamiljer: Statligt stöd till behövande barnfamiljer i USA i enlighet med den amerikanska socialförsäkringslagen.TaiwanHälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.Hälso- och sjukvård: Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.Hälso- och sjukvårdssektor: Den ekonomiska sektor som är inriktad på tillhandahållande, distribution och konsumtion av hälso- och sjukvårdstjänster och -produkter.Kostnadskontroll: Begränsning av, styrning av eller återhållsamhet med kostnader.Modeller, ekonometriska: Tillämpning av matematiska formler och statistiska metoder för att pröva och kvantifiera ekonomiska teorier och lösa ekonomiska problem.Statlig finansieringHälso- och sjukvårdsbehov och efterfrågan: Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.Hälso- och sjukvårdskostnader: De faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, inklusive kostnader för utredningar, behandlingar och läkemedel. Dessa får inte förväxlas med hälso- och sjukvårdsutgifter, som avser de belopp som betalas för tjänsterna, eller med sjukvårdsavgift, som är det fasta belopp som debiteras, oavsett kostnaderna.Inkomstskatt: Skatt på en individs, organisations eller företags nettoinkomster.Kontraktstyrd vård: Sjukförsäkringsprogram avsedda att minska onödiga sjukvårdskostnader genom en mängd olika mekanismer, så som ekonomiska incitament för läkare och patienter att välja mindre kostsamma vårdformer, kritisk granskning av behoven av specialvård, större andel frivilligfinansiering, bättre styrning av inskrivning och tiden för sjukhusvård, styrmedel för kostnadsfördelning för öppenvårdskirurgi, selektivt val av vårdgivare och prioriterad handläggning av högkostnadsfall. Programmen kan tillhandahållas av olika sorters vårdgivarorganisationer.Medicare: Amerikanskt lagstadgat sjukförsäkringsprogram (lag 89-97, 1965) som garanterar personer som fyllt 65 år, och andra med särskilda förmåner, rätt till sjukvård.Federal förvaltning: Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.Ekonomisk konkurrensArbetsgivarens hälso- och sjukvårdskostnader: En del av arbetsgivarens sociala avgifter (arbetsgivaravgiften).Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Kalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.Hälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Blue Cross Blue Shield Insurance PlansErsättningssystem: Förfaringssätt för gottgörelse eller återbetalning för tjänster eller produkter.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Sjukförsäkring, kirurgiHälso- och sjukvårdsorganisationer: Organiserade system (USA) för omfattande, förskottsbetald hälsovård, som utgår från fem grundvillkor: 1) att vård erbjuds inom ett givet geografiskt område; 2) att ett överenskommet utbud av grund- och tilläggstjänster tillhandahålls; 3) att vård ges till personer, frivilligt anslutna till systemet; 4) att de anslutna utnyttjar angivna vårdgivares tjänster; och 5) att förskottsbetalning sker genom förutbestämd, periodisk inbetalning av ett fast belopp av vårdtagaren, utan hänsyn till vårdtjänsternas omfattning.Medellöshet hos vårdbehövande: En situation där individer är ekonomiskt oförmögna att få erforderlig sjukvård utan att behöva beröva sig själva och sina beroende på mat, kläder, bostad eller andra livsnödvändigheter.Konsumenttillfredsställelse: Konsumenters tillfredsställelse eller missnöje med en levererad tjänst eller vara.Konkurrensutsättning: En strategi för upphandling av sjuk- och hälsovård som skall ge vårdbeställarna och vårdmottagarna maximalt värde för priset. Konceptet utarbetades främst av Alain Enthoven vid Stanforduniversitetet. Strategin är beroende av sponsorer för de befolkningsgrupper som skall försäkras. "Sponsorn", i vissa fall sjukvårdsorganisationer i samverkan, verkar som mellanhand mellan vårdtagargruppen och konkurrerande vårdgivare. Konkurrensen baseras på årliga premiekostnader för ett bestämt, standardiserat vårdtjänstpaket.Hälso- och sjukvårdsförsörjning: Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.Obligatoriska program: Program för vilka deltagande är tvingande.PrivatiseringIndividuellt sjukvårdssparande: Skattebefriade stiftelsefonder eller individuella sparkonton hos finansinstitut för sparande till framtida sjukvårdskostnader.Ersättning per åtgärd: Debiteringssystem baserat på att läkare eller annan vårdgivare debiterar för varje utförd tjänst eller varje vårdtillfälle. Ett sådant ersättningssystem står i kontrast till schablonersättning med fast lön, ersättning per invånare eller enligt fastställd budget/anslagsfinansiering, där ersättningen är oberoende av vilka, och hur många, tjänster som utförs.PolitikAnställning: Avtalad rättighet att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105388 ; Nationalencyklopedin 2002-11-06)Kostnader och kostnadsanalys: Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.Policy-uppläggningOffentlig sektorKollektivt inköp: Samverkan mellan enskilda organisationer vid upphandling i syfte att erhålla lägre priser för varor och utrustning.OmvårdnadsförsäkringSocial omsorgLatinamerikaner: Personer i USA av mexikanskt, puertorikanskt, kubanskt, central- eller sydamerikanskt, eller annat spanskt ursprung. Amerikaner av brasilianskt eller portugisiskt ursprung räknas inte hit.Etniska grupper: Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.PrissättningFunktionshindrade barn: Barn med psykiska eller fysiska handikapp som inverkar på det dagliga livet och som kan kräva anpassningsåtgärder.Kompensation och upprättelse: Betalning eller annan form av upprättelse för begångna fel eller skador.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Livshotande tillstånd: Akut eller utdragen sjukdom som vanligtvis anses livshotande eller som hotar att ge svårt handikappande följder. Tillståndet kräver radikal och ofta kostsam behandling.Preferred Provider OrganizationsRegeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.PensioneringVårdkvalitetAmbulatory Care: Sjukvårdstjänst med bestämda mottagningstider, som regel dagtid. Efter besök på en öppenvårdsinrättning för diagnostik eller behandling får patienten gå hem.Felbehandling: Försumlighet eller slarv i t ex läkares, tandläkares eller advokats yrkesteutövning, varvid skada kan uppstå, som kan få rättsliga eller disciplinära påföljder.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Single-Payer SystemSkatterAnslagsfördelning: Proportionell fördelning av gemensamma kostnader på olika kostnadsställen, i förhållande till förbrukning.YrkesskadeersättningSocialbidragPatientacceptans av hälso- och sjukvårdFamiljekarakteristika: En familjs storlek och sammansättning.Läkemedelskostnader: De utgifter en sjukvårdsinrättning eller -organisation har för sina läkemedel. Dessa utgör en del av den sjukvårdskostnad som belastar patienten.Fackföreningar: Löntagarorganisationer, vars syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller löne- och anställningsförhållanden.UrbefolkningBudget: Detaljerad sammanställning av beräknade intäkter och utgifter under en bestämd tidsperiod, vanligen ett åt (budgetår).Förebyggande hälsovårdFaktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Retrospektiva studierOregonMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Social rättvisaEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Age FactorsGratis sjukvård: Sjukvårdstjänster, för vilka ingen betalning erhålls, t ex pga välgörenhet eller betalningsoförmåga.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Not-For-Profit Insurance PlansKonsumentinflytande: Konsumenters rätt till delaktighet i beslutsprocesser.New JerseyDemografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.Marknadsföring av hälso- och sjukvård: Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.Patientavgifter: Kostnader för sjukvårdstjänster som betalas av patienten.Sårbar befolkningTandvårdsekonomi: Ekonomiska aspekter på tandvården.Tyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.SocialgruppBarnomsorg: Samhällets organiserade åtgärder för omsorgen om barns hälsa och välbefinnande.Tandvård: Det totala utbudet av tjänster för diagnos, förebyggande och behandling av tandsjukdomar eller tandskador.Afroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.Inflation: En ökning av penningvolym och krediter i förhållande till varuutbud, vilket leder till fortlöpande höjning av den allmänna prisnivån.Ansvar, juridiskt: Ansvarsskyldighet gentemot annan genom lag.Mottagningsbesök: Patientbesök på vårdmottagningar för diagnos, behandling och uppföljning.Massachusetts: Stat i nordöstra USA, gränsande till Connecticut i söder, New Hampshire och Vermont i norr, New York i väster och Atlanten i öster. Ytan är 27 337 km2, och folkmängden 6,35 miljoner invånare. Huvudstad är Boston.Tandvårdssystem: Tjänster avsedda att främja, upprätthålla och återskapa tandhälsa.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Bedrägeri: Förvrängning av fakta eller döljande av avsikt.Sjukdomsbörda: Personliga kostnader för akut eller kronisk sjukdom. Kostnaden för den enskilde patienten kan vara av ekonomisk, social eller psykologisk natur, eller personlig förlust - för patienten själv, för familjen eller den närmaste omgivningen. Kostnaden för sjukdomen kan återspeglas i frånvaro, nedsatt prestationsförmåga, behandlingsutfall, sinnesfrid, livskvalitet osv. Sjukdomskostnader skiljer sig från sjukvårdskostnader, som avser samhällets kostnader för att ge vård till en patient.PensionerIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Florida: En delstat inom USA, belägen i sydöstra delen av landet, där den utgör en halvö mellan Atlanten och Mexikanska golfen. Ytan är 151 670 km2, och folkmängden ca 15 miljoner invånare (2000). Huvudstad är Tallahassee.Konkurs: Rättsligt förfarande som regleras i konkurslagen och som innebär att en gäldenärs tillgångar fördelas mellan fordringsägarna sedan gäldenären själv eller borgenärerna konstaterat att skuldbetalningsförmåga inte längre föreligger och begärt konkurs i domstol.RiskfaktorerBehovsbedömningRepublic of KoreaKlinisk läkarpraxis: Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.New YorkAlternativa sjukförsäkringssystem: En typ av sjukförsäkringssystem som förekommer i USA.ArbetsförmågebedömningUrbefolkningen i EuropaWashingtonGhana: Republik i Västafrika, gränsande till Togo i öster, Elfenbenskusten i väster, Burkina Faso i norr och havet (Guineagolfen) i söder. Landet hette tidigare Guldkusten. Landets yta är 239 460 km2 och folkmängden uppgår till ca 20,5 miljoner invånare (2003). Huvudstaden heter Accra.Genetisk integritet: Skydd mot olagligt offentliggörande av en persons, familjs eller folkgrupps genetiska information.Sjukvårdsavgift, personlig: En form av sjukvårdsförsäkring som innebär att vårdgivaren betalas ett fast belopp per patient, oberoende av antalet vårdbesök eller typ av vårdinsats.Healthcare FinancingOrganiserad finansiering: Alla organiserade finansieringssätt.Heltäckande vård: Hälso- och sjukvårdsprogram omfattande allt från diagnos och behandling till uppföljning och rehabilitering.Sekretess: Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. Syn. förtrolighet.Statliga program: Program och verksamheter som genomförs på initiativ av regeringen.Minoritetsgrupper: En undergrupp med särdrag inom en större grupp, ofta med särskild sammanhållning som särskiljer den från den större gruppen.Distriktssjukvård: Primär hälso- och sjukvårdstjänst för diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.LäkareAllmän opinionKostnadsbesparingar: Minskning av kostnaderna i sin helhet för eller för delar av tillhandahållna varor eller tjänster.Funktionshindrade: Personer med fysiska eller psykiska handikapp som inverkar på eller utgör hinder i deras dagliga liv och som kan kräva särskild anpassning.Barntandvård: Tandvård anpassad till de speciella behoven hos barn, inklusive åtgärder för förebyggande av tandsjukdomar och handledning i tandhygien. Häri ingår även specialistvård.Vårdcentraler: Primärvårdsinrättningar med ansvar för att vårdtjänster erbjuds befolkningen inom ett bestämt upptagningsområde.OddskvotRegressionsanalysMassundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.PrimärvårdAnvändningsgenomgångValbeteende: Handlingen att välja bland två eller flera alternativ, vanligen efter en tids funderande.Hälso- och sjukvårdsadministration: Organisation och administration av hälso- och sjukvårdstjänster.UtbildningsnivåPrestationsersättningKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Kostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.Effektivitet, organisatorisk: En organisations eller institutions förmåga att nå uppsatta mål med minsta möjliga resursförbrukning.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Mammografi: Röntgenundersökning av bröstet.Akutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.HälsoojämlikhetSjukhusavgifter: De avgifter ett sjukhus har för sina tjänster. Sjukhusets kostnader är en avgörande faktor vid fastställande av avgifterna. Andra faktorer kan vara vinster, konkurrenssituation och omfördelning av kostnader för icke kompenserade vårdtjänster.Modeller, organisatoriska: Teoretiska framställningar eller konstrukter som beskriver eller förklarar hierarkiska förhållanden och interaktioner inom eller mellan organisatoriska enheter eller informella sociala grupper.Patientkredit och betalningUtvandring och invandring: Utflyttning från sitt hemland i syfte att bosätta sig i annat land.Vårdkontinuitet: Sammanhängande vårdåtgärder, från patientens första kontakt med sjukvården genom alla stadier av behandling och uppföljning.Korea: Fram till slutet av andra världskriget ett oberoende kungadöme. Landet utgörs av den koreanska halvön i Ostasien, söder om Kina. Efter andra världskriget delades landet i två delar: Nordkorea och Sydkorea.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Privatliv