Formell social kontroll: Den kontrollfunktion som i samhället utövas av tillsynsmyndigheter och genom lagar och förordningar, oftast som skrivna instruktioner.Informell social kontroll: Sådana former av kontroll som utövas på mindre konkreta och påtagliga sätt, som genom folkliga seder, konventioner och allmän uppfattning.Riktlinjer för social kontrollFientlighet: Avog inställning till och önskan att tillfoga en annan människa eller grupp skada.Social miljöSocialt beteendeSocialt stödSocial isoleringInternationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.Socialt ansvarHandel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.Allmänna inrättningarInvesteringar: Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.Operator Regions, GeneticEkonomisk förvaltning: Ansvar för och hantering av en institutions eller organisations ekonomi.SäkerhetsåtgärderDatasäkerhet: Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer. Lettland: Republik i TransportSverigeSociologi, medicinskSociologiFöräldrarMentorer: Erfarna yrkesutövare som ger vägledning och stöd åt andra som önskar förkovra sig i sin yrkesroll eller utvecklas i sin karriär.EyePolitikDenguevaccinerUngdomars utvecklingUngdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.Ungdomspsykologi: Gren av psykologin som är inriktad på normalt och onormalt beteende hos tonåringar.FöräldraskapUgglor1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.HistoriaFosfatidylsyror: Fettsyrederivat av glycerofosfater. De består av glycerol med esterbindning till 1 mol fosforsyra vid 3-hydroxyländen och till 2 mol fettsyror vid de två övriga hydroxylgrupperna.StrontiumisotoperKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.PoriferaKaloribegränsning: Minskat kaloriintag utan minskning av det nödvändiga näringsintaget. I djurexperiment har kaloribegränsning visat sig medföra ökad livslängd och förbättring av andra fysiologiska variabler.UpploppKemiska substanser för kontroll av upploppStöldCriminalsFackföreningar: Löntagarorganisationer, vars syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller löne- och anställningsförhållanden.TryckningVäxtbladGlobal hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.ArbetarskyddYrkessjukdomarVattenmelonBiological EvolutionOsäkerhetGrönsakerFrukt: Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.Resultats reproducerbarhet