En grupp alkaloider som innehåller en bensylpyrrolgrupp som kommer från tryptofan.
Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.
Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.
Enzymer som katalyserar klyvning av kol-kvävebindningar på annat sätt än genom hydrolys eller oxidation. Undergrupper är ammoniaklyaser, amidinlyaser, aminlyaser och andra kol-kvävelyaser. EC 4.3.
Alkaloider som ursprungligen isolerades från ergotsvampen (Claviceps purpurea). Till dessa hör föreningar som är strukturellt besläktade med ergolin och ergotamin. Många av ergotalkaloiderna verkar som alfa-adrenerga antagonister.
Toxiner från någon art av sjögräset Lyngbya eller liknande ämnen från andra källor, som t ex blötdjur och mikroorganismer. De har visat sig vara kraftigt tumörfrämjande. De kan biosyntetiseras icke-ribosomalt från tryptofan, valin och metionin.
En av flera indolalkaloider utvunna ur busken Tabernanthe iboga, Baill. (familjen Apocynacea). Den har en komplex farmakologisk profil och samverkar med flera nervsignalöverföringssystem. Ibogain har psykoaktiva (hallucinogena) egenskaper och tycks kunna modulera opiattolerans.
Föreningar med en kärna av 10 kolatomer som vanligtvis bildas under mevalonatprocessen genom sammankoppling av 3,3-dimetylallylpyrofosfat och isopentenylpyrofosfat. De genomgår en rad olika cykler och oxidationsförlopp. Deras låga molekylvikt gör att många av dem förekommer i form av eteriska oljor.
En sorts monoterpener, erhållna ur geraniol (som utvinns ur t ex palmarosaolja, citronellaolja eller geraniumolja). De har allmänt cyklopentanopyranstruktur, men i vissa fall kan någon ring vara bruten, som t ex när det gäller sekoiridoid. De skiljer sig från den till namnet liknande gruppen iridaler (triterpener).
Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.
Ett växtsläkte tillhörande familjen Loganiaceae (alternativt Gelsemiaceae). Gelsemium sempervirens kallas gul jasmin, vild jasmin eller giftjasmin. Växten används i homeopatpreparat.
Ett växtsläkte av familjen Rubiaceae. Växterna innehåller indolalkaloider med antimalaria- och smärtstillande verkan.
Alkaloider från olika arter av Cinchona (kinaträd).
Enzymer som hydrolyserar O-glukosylföreningar. EC 3.2.1.-.
Gifter från grodor, paddor, salamandrar osv. Giftkörtlarna är oftast belägna i huden på ryggen och innehåller bl a kardiotoxiska glykosider. Gifterna har använts som pilgift och omfattar bufogenin, bu fotoxin, bufagin, bufotalin, histrionikotoxiner och pumiliotoxin.
Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.
Angiospermer. Den ena av fanerogamernas (fröväxternas) två huvudgrupper. Den andra utgörs av de nakenfröiga växterna (gymnospermer).
En grupp cykliska, alifatiska kolväten med den allmänna formeln R-C5H9.
Aspergillus. Ett släkte mitosporsvampar med ca 100 arter och elva olika teleomorfer tillhörande familjen Trichocomaceae.
Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).
Farmaceutiska ämnen eller föreningar av organiskt ursprung och vanligen framställda med biologiska metoder, och som för sin verkan är beroende av immunologisk aktivitet. De används för både diagnos oc h behandling (t ex pollenextrakt och vacciner).
Alkaloider typiska för arter av magnoliasläktet (Magnoliidae).
Ett släkte mögelsvampar tillhörande familjen Clavicipitaceae, av ordningen Hypocreales. De parasiterar på olika grässorter. Deras sklerotier innehåller flera giftiga alkaloider. Claviceps purpurea i r åg ger upphov till ergotism.
Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.
En grupp pyridoindolföreningar. Alla sammanbindningar mellan pyridin och indolets femuddiga ring tillåts, likaså derivaten av dessa föreningar.
De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.
En alkaloid som isoleras ur frön av Peganum harmala L., familjen Zygophyllaceae.
Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.
5,6-dihydro-9,10-dimetoxibenso[g][1,3]bensodioxolo[5,6-a]kinoliziniumhydroxid. En alkaloid från Hydrastis canadensis (familjen Berberidaceae) och flera arter av släktet Berberis. Substansen är giftig, men har använts för behandling av parasit- och svampinfektioner och (bakteriella) diarreer.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Förgiftning till följd av förtäring av ergotangripen säd eller missbruk av ergot som läkemedel.
Ett växtsläkte (lumrar) av familjen Lycopodiaceae. Växterna innehåller alkaloider. Lycopodiumolja utvinns ur L. clavatum (mattlummer).
Ett kärlsammandragande ämne som finns i centraleuropeisk ergot. Det är en alfa 1-selektiv adrenerg agonist som används vid behandling av migrän.