Indien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.PrevalensAyurvedisk medicin: Traditionell hinduisk medicin, med rötter i den hinduiska kulturen. Ayurveda betyder livsvetenskap.Kryddor: Torkade frön, barkbitar, rotdelar, stjälkar, knoppar, blad eller frukter av aromatiska växter, vilka används för smaksättning av mat.Smaktillsatser: Aromatiska, smakförbättrande ämnen som tillsätts maten före eller efter beredning. De är oftast av växtursprung.GrönsakerKurkumin: Ett kraftigt gult färgämne som erhålls ur den torkade och pulveriserade roten av gurkmeja (Curcuma longa, Curcuma domestica). Det används som färgämne i papper, i kosmetika, för påvisande av bor och som krydda. Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Kött: De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.U-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.Dentala avtrycksmaterial: Material för tillverkning av avtryck, eller negativa avbildningar, av tänder och tandbågar. Till dessa hör olika typer av gips och cement, metalloxidpastor, silikonbaserade material eller elastomerer.Tandavtrycksteknik: Förfarande för framställning av avtryck eller negativ avbildning av tänder eller tandlösa områden. Avtrycken görs med ett material som hårdnar på plats. Avgjutningen fylls sedan med gips eller konstgjort stenmaterial för framställning av en kopia av de befintliga munformerna. Avtryck kan göras av hela tandgarnityret, av tandlösa områden eller i en mun, där alla tänder dragits ut.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Internationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.Global hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Kommunism: En politisk ideologi, huvudsakligen baserad på Marx och Engels kommunistiska manifest (1848) och utvecklad av Lenin, och motsvarande statsskick, där staten, genom ett auktoritärt parti, skall äga och kontrollera all produktion i ett klasslöst samhälle.Statsförvaltning (USA): Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.PolitikPrästerskapFederal förvaltning: Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.Franska Guyana: Franskt protektorat vid Atlantkusten i nordöstra Sydamerika, gränsande till Surinam och Brasilien. Ytan uppgår till 89 150 km2, och folkmängden är ca 187 000 invånare (2003). Huvudstaden heter Cayenne. Franska Guyana är det enda icke-oberoende landet i Sydamerika.FloderVäderMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.HälsoinformationNavalmedicinFörvirringstillstånd: Ett mentalt tillstånd, kännetecknat av förvirring, känslomässiga störningar, bristande förmåga att tänka klart och desorientering.SkeppCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Medvetande: Ett tillstånd som innebär uppmärksamhet på jaget och omgivningen.Medvetandegrad, nedsatt: Organiska, mentala störningar som kännetecknas av bristande förmåga att uppfatta jaget och omgivningen och att reagera på stimuli från omgivningen. Funktionsrubbningar hos hjärnhalvorna eller det retikulära systemet kan ge upphov till detta tillstånd.VidskepelseInosin: En purinnukleosid med hypoxantin bundet med N9-väteatomen till kol C1 i ribos. Den utgör ett mellanleed i nedbrytningen av puriner och purinnukleosider till urinsyra samt i purinsparande reaktionsförlopp. Den finns också i antikodonet hos vissa tRNA-molekyler.ImpaktfaktorBacillus cereus: En stavformad bakterie som är en vanligt förekommande saprofyt i jord. Dess sporer finns överallt, och den förekommer mestadels i grödor och livsmedel, vilket kan leda till matförgiftning.Helgdagar: Kyrkliga eller andra arbetsfria högtidsdagar. Också semesterdagar räknas hit.Indianer, nordamerikanska: Medlemmar av nordamerikanska etniska grupper med forntida ursprung i Asien.Social MediaSocial NetworkingInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.BloggingSupreme Court DecisionsSearch EngineDanmark: Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i Biologisk krigföring: Bruk av levande organismer som stridsmedel, för att framkalla sjukdom hos människor, djur eller växter.Massförstörelsevapen: Vapen med förmåga att åstadkomma förödelse i stor skala och/eller användas för att döda stora delar av en befolkning. Hit hör kärnvapen, biologiska och kemiska vapen (ofta med den kollektiva benämningen ABC-vapen).KärnvapenSkjutvapen: Alla typer av handeldvapen, som t ex pistoler, revolvrar, gevär och hagelbössor.Kemisk krigföring: Taktisk krigföring med hjälp av brandstridsmedel, rök eller irriterande, brännande eller kvävande gaser.