ImpaktfaktorBibliometri: Användning av statistiska metoder för analys av utveckling och trender i litteraturen.Tidskrifter, principerPubliceringKollegial granskning inom forskning: Expertgranskning av forsningsprojekts kvalitet och hållbarhet, utförd av sakkunniga inom samma forskningsområde. Förfaringssättet tillämpas av redaktörer vid bedömning av manuskript för publicering, av fonder och stiftelser för beslut om anslagstilldelning, och av vetenskapliga institutioner vid tjänstetillsättningar.Medicinsk journalistik: Insamlande, skrivande och redigering av nyhetsmaterial av biomedicinskt intresse för spridning i massmedia, inkl. dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV, huvudsakligen för en publik av hälso- och sjukvårdskonsumenter.Manuskript, medicinskaFörfattarskap: Skrivarsyssla, litterärt skapande. Också en författares samlade litterära produktion.Databaser, bibliografiska: Omfattande, datorbaserade samlingar av referenser eller hänvisningar till böcker, artiklar eller andra publikationer, företrädesvis inom ett begränsat ämne eller ämnesområde. PublikationerForskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Biomedicinsk forskningRedaktionspolicyForskningsanslag: Ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet.Abstrahering och indexering, principer: Förkortning eller sammanfattning av dokument; tilldelning av deskriptorer för dokumentreferens.Dermatologi: Medicinsk specialitet inriktad på huden, dess struktur, funktioner, sjukdomar och behandling.Manuskript, principer: Verk, skrivna för hand, såsom gjordes före tryckerikonstens uppfinning och tillämpning. Ett manuskript kan även avse en handskriven kopia av en tidig författares verk. Manuskript kan vara handskrivna eller maskinskrivna, till skillnad från tryckta arbeten, som t ex en författares originalmanuskript, utifrån vilkjet tryckta kopior framställs.Kollegial granskning: Granskningsprocess som utförs av en utvald kommitté sakkunniga för att bedöma andras förmåga att leva upp till den standard som deras specialitet kräver. Sådan granskning är bruklig i redaktionskommittéer för bedömning av artiklar och andra bidrag som lämnats in för publicering. Forskningsfusk: Avsiktlig förfalskning av vetenskapliga data genom framställning av fabricerade, ofullständiga eller overifierade resultat som vetenskapliga fakta.VetenskapBiobibliografi, principer: Biografi inkluderande en förteckning över den omskrivna personens arbeten.Akademier och institut: Organisationer, såväl offentliga som fristående, med specialiserad kunskaps- eller forskningsinrikting, och ofta med speciell expertis, som t ex Vetenskapsakademien, Karolinska institutet osv.MEDLINE: Medline är NLMs (National Library of Medicine) mest betydande bibliografiska databas. Den utgör huvuddelen av den biomedicinska referensdatabasen PubMed och är sökbar via NLMs webb. Posterna i Medline är indexerade med termer ur MeSH (Medical subject headings).Forskningspersonal: Sådan personal som deltar i forskning.KatastroferKatastrofberedskap: Planering för omhändertagande av skadade och upprätthållande av hjälpfunktioner i samband med katastrofer.SverigeSömnbristNatural DisastersSömnstadierCyclonic StormsNational Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (U.S.)Alkoholism: Kronisk sjukdom vars utveckling påverkas av genetiska, psykosociala och miljöfaktorer. Sjukdomen kännetecknas av oförmåga att styra drickandet, som är betingat av alkoholens beroendeframkallande effek ter, trots insikt om skadeverkningar.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.National Institute on Aging (U.S.)Frankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.Plagiering