Identifiering av bärare av en viss genetiskt bunden egenskap.
En individ med olika alleler (genvarianter) på en eller flera platser i homologa kromosomsegment.