Herpesviridae: En familj höljeförsedda, raka, dubbelsträngade DNA-virus, som infekterar en rad olika djurarter. Tll underfamiljer räknas, utifrån biologiska kännetecken, Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae och Gammaherpesvirinae.Herpesviridaeinfektioner: Virussjukdomar orsakade av Herpesviridae.Herpesvirus 1 hos grodor: En art av familjen Herpesviridae vars släkte ännu inte fastställts. Viruset orsakar sannolikt adenom eller adenokarcinom i njurarna hos vissa grodor.Alphaherpesvirinae: En underfamilj av Herpesviridae med kort replikationscykel. Den har två släkten: Simplexvirus och Varicellovirus.Betaherpesvirinae: En underfamilj av Herpesviridae med förhållandevis lång replikationscykel. Det finns två släkten: Cytomegalovirus och Muromegalovirus.Herpesvirus 1 hos svin: En art av Varicellovirus som ger luftvägsinfektion (pseudorabies; Aujeszkys sjukdom) hos svin, det enda naturliga värddjuret. Nyfödda grisar drabbas av CNS-symtom med hög dödlighet. Viruset kan även orsaka vanligtvis dödlig hjärn- och ryggmärgsinflammation hos nötkreatur, får, hundar, katter, rävar och minkar.Karpfiskar: Sötvattenfiskar (familjen Cyprinidae) med utbredning över nästan hela världen. Den vanliga karpen (Cyprinus carpio) är en viktig matfisk på många håll.Herpesvirus 1, humant: Typarten av Simplexvirus som orsakar de flesta former av icke-genital herpes simplex hos människor. Primär infektion förekommer huvudsakligen hos små barn, varefter viruset blir latent i dorsalrotsnervknutan. Viruset kan därefter från och till under livet aktiveras och ger då för det mesta godartade åkommor.Cytomegalovirus: Ett släkte i familjen Herpesviridae, underfamiljen Betaherpesvirinae, som infekterar spottkörtlarna, levern, mjälten, lungorna, ögonen och andra organ, där de ger upphov till förstorade celler med kärninneslutningar. Cytomegalovirusinfektion uppträder också som en opportunistisk infektion i AIDS.VirusproteinerGenom, viralt: Den fullständiga arvsmassan i DNA- eller RNA-molekylen i ett virus.Virushöljets proteinerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Virus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.CellinjeVirusförökningAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.DjursjukdomarTrout: Olika arter av fiskfamiljen Salmonidae (laxfiskar), vanligen mindre än laxar. De flesta är sötvattenfiskar (bäcköring, insjööring), men några är anadroma (havsöring). De är färggranna, välsmakande och populära bland sportfiskare. Släktena Salvelinus, Salmo och Oncorhynchus är spridda över nästan hela världen.VeterinärmedicinVeterinärerLaboratorier: Lokaler, utrustade för undersökningsarbete.VeterinärkirurgiSalmonidaeHerpesvirus 6, humant: Typarten av Roseolovirus, isolerad från patienter med AIDS och andra lymfoproliferativa sjukdomar. Viruset infekterar och replikerar i färska stammar av hematopoetiska celler och celler från nervsystemet. Det tycks även ändra aktiviteten hos naturliga mördarceller. Halten av antikroppar mot HHV-6 är stegrad hos patienter med AIDS, Sjögrens syndrom, sarkoidos, kroniskt trötthetssyndrom och vissa tumörsjukdomar. HHV-6 ger upphov till exanthema subitum (plötsligt hudutslag) och kan vara förknippat med hjärninflammation.Herpesvirus 8, humant: En art inom släktet Rhadinovirus och underfamiljen Gammaherpesvirinae som isolerats från patienter med AIDS-associerat och klassiskt Kaposis sarkom.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Bältros: En akut, oftast självbegränsande, infektionssjukdom, som antas bero på aktivering av latent varicella-zostervirus (humant herpesvirus 3) hos individer som blivit delvis immuna efter tidigare vattkoppsinfektion. Infektionen drabbar känselnervknutor och deras förgreningsområden och karaktäriseras av svåra nervsmärtor och ansamlingar av blåsor längs den drabbade nervens spridningsområde.Herpesvirus 7, humant: En art inom släktet Roseolovirus, familjen Herpesviridae. Det har isolerats från aktiverade, CD4-positiva T-lymfocyter, tagna från blod hos en frisk människa.Vattkoppor: En mycket smittsam infektionssjukdom, orsakad av varicella-zostervirus (humant herpesvirus 3). Den drabbar oftast barn och sprids genom direktkontakt eller är luftburen. Sjukdomen kännetecknas av före komsten av blåsor på hud och slemhinnor. Blåsorna brister lätt och då bildas sårskorpor. Hos barn är infektionen förhållandevis godartad, men hos vuxna kan den leda till lunginflammation och encefali t.Peripartum PeriodHerpes simplex: En grupp akuta infektionssjukdomar orsakade av herpes simplexvirus typ 1 eller typ 2, kännetecknade av uppkomst av små vätskefyllda blåsor med upphöjd, röd botten på hud eller slemhinnor. Den kan uppstå som primär infektion eller återkomma pga reaktivering av latent infektion.SolljusSimplexvirusGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Genitalherpes: Herpes simplex i könsorganen.Defekta virus: Virus, som pga att de saknar ett komplett genom inte kan replikera fullständigt eller bilda proteinhölje. Vissa är värdberoende, i den mening att de kan föröka sig endast i sådana cellsystem som tillhandahåller den genetiska funktion de själva saknar. Andra, så kallade satellitvirus, kan endast föröka sig när deras genetiska defekt kompenseras av hjälparvirus.Limproteiner, Drosophila: Glykosylerade proteiner som utgör en del av det salivlim som larver av bananfluga utsöndrar för att fästa sig vid ett yttre underlag under förpuppningsperioden. Proteinerna består av minst åtta polypeptider som uttrycks under det tredje larvstadiet.AIDS hos mössEkdyson: Ett steroidhormon som reglerar hudömsning hos insekter.Dödsgener: Gener som ger upphov till för tidig död hos en organism. Dominanta dödsgener tar dör på heterozygoter, medan recessiva dödsgener tar död på enbart homozygoter.Hjälpvirus: Virus som hjälper defekta virus att replikera eller bilda ett proteinhölje genom att tillhandahålla den felande genfunktionen hos det ofullständiga (satellit-) viruset. Hjälpvirus och satellitvirus kan vara av samma släkte eller olika.Knowledge ManagementMedical TourismSjukvårdsförsäkrings portabilitet: Sjukförsäkringslag i USA, antagen 1996, avsedd att garantera fortsatt sjukvårdsförsäkring vid ändrade anställningsförhållenden eller arbetslöshet.FörsvarsforskningMjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Majsolja: Olja framställd ur majsplantan.VävnadsbankerMarknadsföring: Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.SmärtaSocial marknadsföringMarknadsföring av hälso- och sjukvård: Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.Pain ManagementChronic PainSmärttröskel