Heroinberoende: Såväl fysiologiskt som känslomässigt beroende av heroin.Heroin: Smärtstillande, narkotiskt preparat (derivat av morfin) som är starkt vanebildande.Metadon: En syntetisk opioid som används i sin klorväteform. Den är en smärtstillande opioid med huvudsakligen mu-opioidagonistegenskaper. Medlet har verkan och användning liknande morfinets. Det har även undertryckande verkan på hostcentret och kan ges för att kontrollera ihållande hosta i samband med lungcancer i slutskedet. Metadon används också för att behandla drogberoende, men långvarigt bruk av metadon kan i sig leda till beroende.NarkotikaBuprenorfin: 17-(cyklopropylmetyl)-alfa-(1,1-dimetyletyl)-4,5-epoxi-18,19-dihydro-3-hydroxi-6-metoxi-alfa-metyl-6,14-etenmorfinan-7-metanol. Ett derivat av opioidalkaloiden tebain, som har kraftigare och mer långv arig verkan än morfin. Det tycks verka som agonist vid my- och kappaopioidreceptorer och som anatagonist vid deltareceptorer. Frånvaron av deltaagonistverkan tros vara orsaken till utebliven buprenorf intolerans vid kronisk sjukdom.NaltrexonBensylidenföreningar: Föreningar baserade på kolväteradikalen C6H5CH=.NarkotikablockerareCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.StuderandeMedicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.TandläkarstuderandeAMP-deaminas: Ett enzym som katalyserar deaminering av AMP till IMP. EC 3.5.4.6.Farmacistuderande: Studenter som utbildar sig till farmaceuter eller apotekare.Adenosinmonofosfat: Adenylsyra. Adeninnukleotid innehållande en fosfatgrupp som förestrats till en sockerdel i 2´-,3´- eller 5´-positionen.ADHD: En beteenderubbning som uppstår under barndomen och som karakteriseras av utvecklande av onormal ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Autism: Störning som börjar i tidig ålder. Kännetecknas av sjuklig benägenhet att dra sig undan från omvärlden, bli otillgänglig och opåverkbar. I sjukdomsbilden ingår bristande förmåga till kommunikation och socialt samspel.Metylfenidat: En cns-stimulant vars vanligaste användning är för behandling av adhd hos barn och mot narkolepsi. Verkningsmekanismenerna tycks likna dem hos dextroamfetamin.Fluor: Ett icke-metalliskt, gasformigt grundämne i halogengruppen, tvåatomigt vid normal temperatur. Gasen är giftig och starkt reaktiv. Kemiskt tecken är F, atomnumret är 9, och den stabila isotopen har atommassa 19. Fluor används i fluoridform inom odontologin för att förebygga tandkaries.Inlärningsstörningar: Förhållanden kännetecknade av avsevärd avvikelse mellan den antagna intellektuella förmågan hos en individ och dennes förmåga att tillägna sig nya språkkunskaper eller andra kognitiva färdigheter. Sådana störningar kan ha sin grund i organiska eller psykologiska tillstånd. Ganska vanliga arter av störning är dyslexi, dyskalkyli och dysgrafi.Aspergers syndrom: En utvecklingsstörning som framförallt drabbar pojkar och liknar autism. Typiska drag är stora brister i förmågan till socialt samspel samt upprepade och stereotypa beteendemönster. Till skillnad från autism föreligger dock inga påtagliga brister i språklig och kognitiv utveckling.Utvecklingsstörningar hos barn, genomgripande: Svåra avvikelser i utvecklingen av många grundläggande psykologiska funktioner, som inte är normala för något utvecklingsstadium. Avvikelserna yttrar sig som ihållande försämring av den sociala förmåg an, talstörningar och onormal motorik.Läkemedelstillförsel under tungan: Tillförsel av lösligt läkemedel genom placering under tungan.TabletterNaloxonNarkotikamissbrukEnterotabletter: Tabletter med överdrag av något ämne som fördröjer frisättandet av läkemedlet tills de lämnat magsäcken.OpiumMorfin: Den huvudsakliga alkaloiden i opium och prototypen för smärtstillande och narkotiska opiater. Morfin har omfattande verkan i det centrala nervsystemet och på glatt muskulatur.Opiate Substitution TreatmentPlant Somatic Embryogenesis TechniquesPektinerInferior Wall Myocardial InfarctionMusaBrottsoffer: Personer som utsatts för brott.Cellvägg: Hos de flesta alger, bakterier och svampar är cellväggen en vanligtvis fast struktur som bildar ett skikt utanför cellhinnan och som ger organismen dess form och skyddar den mot mekanisk skada, osmotisk påverkan osv. Cellväggen fungerar också som en genomsläpplighetsbarriär mot t ex antibiotika och andra substanser.Epitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.SocialpolitikSocialt beteendeFamiljeplaneringspolicy: Politiskt grundad handlingsplan för familje- och befolkningsplanering och födelsekontroll.Hälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.Social omsorgSocialt arbetePentalogy of CantrellAlice in Wonderland SyndromeEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Förkortningar, principer: Förkortningar av skrivna ord och uttryck.Kärlek: Tillgivenhet. Inom psykiatrin avses med begreppet vanligtvis välbehag, i meningen angenäma upplevelser människor emellan.WashingtonSyrienLibanon: Republik i Mellanöstern, gränsande mot Medelhavet i väster, Syrien i norr och öster, och Israel i söder. Landets yta är 10 400 km2, och folkmängden uppgår till 3,8 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Beirut.Faderskap: Fastställande av en mans fadersförhållande till ett barn.Krig: Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.Knäled: Leden mellan lårben och skenben.Mellanöstern: De länder i sydvästra Asien och nordöstra Afrika som sträcker sig från Libyen i väster till Afganistan i öster.Plaster