Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.
Ett samlingsbegrepp för de ekonomiska, politiska, kulturella och sociala åtgärder som en koloniserande stat vidtar för att tillskansa sig och bibehålla kontroll över och exploatera områden och folk utanför sitt eget territorium.
En utbredd ordning av basidiomycetsvampar vars fruktkroppar allmäntkallas champinjoner.
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.
Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.
Förmågan att lära och att hantera nya situationer, även sådana som omfattar abstraktioner.
Sydostasiatisk ögrupp vid Kinas kust, i Sydkinesiska sjön. Den tidigare portugisiska kolonin införlivades 1999 i Folkrepubliken Kina som en "särskild administrativ region". Ytan är 28.2 km2, och folkmängden uppgår till ca 457 000 invånare (2007). Portugisisk namnform är Macau.
Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.
Förhållanden som berör två eller fler länder.
Egendom som är resultatet av intellektuell prestation. Hit hör t ex patent, varumärken, litterära och konstnärliga verk, fotografisk konst, växtförädlingsprodukter osv. Genom immaterialrätten tillförsäkras upphovsperson eller uppfinnare ensamrätt till sitt verk under en av internationell konvention eller nationell lagstiftning fastställd tidsperiod. Immaterialrättens organisation administreras av FN-organet World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.
Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.
Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.
Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Delstat i sydöstra USA. Ytan är 152 488 km2, och folkmängden drygt 8 miljoner invånare (2000). Huvudstaden heter Atlanta.
Republik belägen öster om Svarta havet, mellan Ryssland och Turkiet. Ytan upptar 69 700 km2, och folkmängden uppgår till drygt 4,9 miljoner invånare (2003). Huvudstad är T'bilisi.
Personer som söker sin tillflykt till en trygg eller säker plats, särskilt sådana som flyr till främmande land eller makt för att undgå fara eller förföljelse i sitt hemland pga ras, religion eller politiska åsikter.
Utställningar och mässor för information till allmänheten om förebyggande av sjukdom och främjande av hälsa.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
En monarki (Storhertigdömet Luxemburg) i Västeuropa. Landet är beläget mellan Belgien, Tyskland och Frankrike. Ytan är 2586 km2, och folkmängden uppgår till ca 480 000 invånare (2007). Huvudstad är Luxembourg.
Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).
Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.
Statistiska modeller för produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster, och för finansiella överväganden. För tillämpning av statistiska metoder på prövning och kvantifiering av ekonomiska teorier finns termen "ekonometriska modeller".
Ansvar för och hantering av en institutions eller organisations ekonomi.
Naturliga källor för energiförsörjning.
Den största av jordens kontinenter. Namnet anses härstamma antingen från assyriskans asu eller sanskrits usa, båda betecknande soluppgången.
Kyrkliga eller andra arbetsfria högtidsdagar. Också semesterdagar räknas hit.
Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.
Förfarande för tillverkning av t ex tandskena av metall eller plast med hjälp av en avgjutning.
Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.
Republik i
Republik i
Republik i
Samlingsnamn på republikerna Estland, Lettland och Litauen på östra sidan
En politisk ideologi, huvudsakligen baserad på Marx och Engels kommunistiska manifest (1848) och utvecklad av Lenin, och motsvarande statsskick, där staten, genom ett auktoritärt parti, skall äga och kontrollera all produktion i ett klasslöst samhälle.