HälsokontrollAnamnesFysisk kondition: Tillstånd med känsla av god fysisk form och med optimal prestationsförmåga, som ett resultat av fysisk träning eller fysisk terapi.PalpationSjukgymnastik: Behandlingsmetoder inom vårdområdet fysioterapi, i vilka ingår utnyttjande av fysikaliska fenomen som temperatur, ljus, vatten och ljus.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Prospektiva studierMotion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.RiskfaktorerUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.PrevalensDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.BehandlingsresultatSensitivitet och specificitetPrediktivt värde av testerRetrospektiva studierTidsfaktorerGynecological ExaminationMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Neurologiska undersökningarResultats reproducerbarhetPhysical Therapy SpecialtySjukdomsgradsmåttFörenta StaternaFysisk träning: Lektioner och övningar i den fysiska utvecklingen av kroppen, som t ex gymnastiklektioner i skolan. Hit räknas inte fysisk träning i behandlingssyfte, s k motionsterapi.Ljudavlyssning: Auskultation. Förfarande för att lyssna efter ljud i kroppen.Energiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.Muskel- och skelettsjukdomarAge FactorsKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.SmärtaToraxröntgenHälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Klinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.UndervisningsmaterielIdrott: Fysisk aktivitet eller spel som kräver fysisk ansträngning eller skicklighet. Drivkraften kan vara av olika slag, t ex nöje, tävlingslust och/eller ekonomisk belöning.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.YrkessjukdomarLedsjukdomarKroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Belastningsskador: Smärtsamma tillstånd orsakade av överbelastning av vissa delar av det muskuloskeletala systemet, ofta yrkesrelaterade. De kännetecknas av inflammation, värk och nedsatt funktion hos leder, ledband och nerver.Rutinprov: Diagnostiska undersökningar, som t ex laboratorietester och röntgen, som görs rutinmässigt av alla individer eller bestämda kategorier av individer i en given situation, t ex av patienter i samband vid intagning på sjukhus. Hit hör även rutintester på nyfödda.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.SkuldraBristningLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.SmärtanalysUltraljudsundersökningKunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.Buksmärta: Känsla av obehag, smärta och svåra plågor i bukområdet.StickskadorTurkietLäkarutbildning, preklinisk: Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.ADL: Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.Livsstil: Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.RadikulopatiSkuldersmärtaHjärtauskultation: Avlyssning av hjärtats ljud.Ledvärk: Artralgi. Svår smärta i någon led, vanligen utan inflammatorisk orsak.Fysisk genkartläggningRörelseomfång i ledVävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Funktionshinderbedömning: Fastställande av omfattningen av ett fysiskt, psykist eller emotionellt handikapp, som underlag för beslut om ersättningsnivåer i samband med sjukpension eller arbetsskadeersättning.FetmaMassundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.LeverförstoringLändryggssmärta: Akut eller kronisk smärta i den nedre delen av ryggen som kan vara förknippad med muskel- eller ledbandssträckningar, diskbråck och andra tillstånd.Hälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.PungMammografi: Röntgenundersökning av bröstet.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.MuskelsvaghetLongitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Bukskador: Allmänna eller ospecificerade skador på organ i bukhålan.NackskadorGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.RiskbedömningSedentary LifestyleRegressionsanalysBilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.Karpaltunnelsyndrom: Inklämning av mediannerven i karpaltunneln (handlovstunneln), som bildas av flexor retinaculum och handlovsbenen. Syndromet kan hänga samman med skada av ensidigt arbete (belastningsskador), handledss kador, amyloida neuropatier, ledgångsreumatism, akromegali, graviditet eller andra tillstånd. Symtomen omfattar brännande smärta och parestesier (stickningar o d) i handflatan och fingrarna. Försämrad känsel i mediannerven och tenarmuskelatrofi kan förekomma.Blåsljud: Hjärtljud orsakade av vibrationer av blodflödet genom hjärtat. De klassificeras efter tidspunkt under hjärtcykeln och varaktighet, och intensitetsgraderas enligt en skala från I till VI. Hjärtljud kan vara normala eller onormala.Slemsäcksinflammation: Inflammation i en (slem)säck, ibland åtföljd av kalkavlagringar (bursitis calcaria) i supraspinatussenan. Det vanligaste inflammationsstället är subdeltoidalsäcken.NederländernaPrognosGåendePerkussionHundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Socioekonomiska faktorerObservatörsvariationNäringsundersökningarSkulderledTendinopatiMotionsterapi: Kroppsövningar avsedda att lindra symtom eller förbättra funktioner och fysisk kondition. Får ej förväxlas med fysisk träning.Medicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Könsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.OrdbehandlingDiagnostiska fel: Felaktiga diagnoser efter klinisk undersökning eller teknisk diagnostik.Sår, penetrerandeChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.PilotstudierOddskvotPhysical TherapistsKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Idrottsskador: Skador som uppkommer under utövande av idrott.Preoperativ vårdIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Sår, icke-penetrerandeHypestesi: Nedsatt eller saknad känslighet för hudstimulering.Age Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Diagnos: Fastställande av en sjukdoms karaktär eller särskiljande av ett sjukdomstillstånd från ett annat. Tillvägagångssättet kan vara fysisk undersökning, laboratorieprov eller liknande, och till stöd för diagnosen kan finnas datorprogram som utformats för att förbättra beslutsförfarandet.SyndromElektrokardiografiStetoskopRemiss och konsultationNackeBäckensmärtaBukoperation: Kirurgiskt ingrepp via snitt genom bukväggen.Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Beslutsträd: Grafisk framställning för beslutsanalys bestående av en trädstruktur (hierarkisk), där grenarna representerar olika beslutsalternativ.RekreationKliniska laboratorietekniker: Olika sorters teknik för att genomföra undersökningar vid diagnos och behandling av sjukdomar.Hälsoindikatorer: Måttet på hälsotillståndet hos in given population, baserat på ett antal olika indikatorer, som t ex sjuklighet, dödlighet och tillgång på hälsovårdsresurser.RyggAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Missfall, hotande: Vaginal blödning med eller utan smärta före 20. graviditetsveckan och utan utvidgning av livmoderhalsen. Tillståndet utgör en risk för missfall.LändkotorPrimärvårdAllmänmedicin: Medicinsk specialitet för tillhandahållande av kontinuerlig, allmän primärvård.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Akut buk: Kliniskt syndrom med svår buksmärta förenad med andra symtom och tecken, vanligtvis akut bukhinneinflammation, som kan ha orsakats av brustna inälvor eller liknande allvarliga buktillbud som kräver akuta kirurgiska ingrepp.UltraljudsmammografiNacksmärtaFotledsskador: Skador på fotleden, oftast orsakade av yttre våld eller onormal belastning.PungåderbråckStatistik, icke-parametriskKnäled: Leden mellan lårben och skenben.Fysisk uthållighet: Tidsförloppet mellan en fysisk aktivitets början och dess avslutande pga utmattning.Physical and Rehabilitation MedicineLymfangiom: En godartad tumörform som beror på en medfödd missbildning i lymfsystemet och som består av lymffyllda kärlutrymmen och kanaler. Lymfangioendoteliom är en typ av lymfangiom där endotelceller är den dominerande beståndsdelen.Antropometri: Mätning av kroppens storlek, vikt mm hos människan och andra primater.Nålbiopsi: Metod för provtagning av vävnad genom att sticka en nål i den vävnad som skall undersökas och suga upp (aspirera) en provmängd.RecurrenceOsteopatiJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Stukningar och vrickningarNervkompressionssyndromEkokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.ParestesiSelf ReportSkulderinklämningssyndromIschias: ett sjukdomstillstånd kännetecknat av smärta som strålar ut från ryggen till skinkorna och ned till benens baksidor och sidor. Ischias kan vara ett uttryck för ischiasneuropati, radikulopati (även omfattande ryggnervrötterna, L4, L5, S1 eller S2, ofta i samband med diskbråck), eller skador på hästsvansen.UlnarisneuropatiDiagnostiska tekniker och metoder: Metoder, förfaringssätt och tester för att diagnostisera sjukdomar, avvikande funktioner eller handikapp.Utvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Bröstsmärta: Tryckande, brännande eller domningskänsla i bröstet.AccelerometryMuskelstyrka: Den kraft som skapas genom muskelsammandragning. Muskelstyrka kan mätas vid isometrisk, isoton eller isokinetisk sammandragning, antingen manuellt eller med t ex en dynamometer för muskelstyrkemätning.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.TaiwanAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.SädessträngArteriovenös shunt, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd direktförbindelse mellan en artär och en ven.Nedre extremitet: Bakbensområdet hos djur, vilket sträcker sig från sätesregionen till foten och omfattar skinkor, höft och ben.Myofasciella smärtsyndromKönsorganens sjukdomar hos män: Patologiska förändringar i mannens fortplantningssystem.Artroskopi: Endoskopiundersökning av en led.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Hjärt-kärlsjukdomarForskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.RökningMiljöplanering: Utformning av omgivningen för att medge eller främja specifika beteende- eller verksamhetsmönster.Ryggsmärta: Akut eller kronisk smärta i någon del av ryggen.Patientjournaler: Registrering av nödvändig information om en patients sjukdom eller sjukdomar.Huvudvärk: Smärta i huvudet som kan uppträda som ett enstaka godartat symtom, eller som ett tecken på en rad olika tillstånd, som hjärnblödning, skallskada, infektioner i det centrala nervsystemet, högt, intrakraniellt blodtryck eller andra sjukdomstillstånd. Trötthet: Tillstånd av utmattningskänsla efter en psykisk eller fysisk ansträngning, kännetecknat av nedsatt prestationsförmåga och uppmärksamhet.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.BukröntgenDiagnostiska tekniker, urologiska: Metoder och rutiner för diagnos av sjukdomar eller funktionsbrister i urinvägarna eller deras organ, eller demonstration av deras fysiologiska processer.Patientinformation, principerHjärtsjukdomarTestikeltorsionIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Oväntade fynd: Oförutsedd information som framkommer i samband med undersökning eller vård. Termen används för uppgifter som kan få sociala eller psykologiska konsekvenser, som t ex när det framkommer att ett barns biologiska far är annan än den förmodade fadern, eller när det visar sig att en patient som undersöks för ett visst sjukdomtillstånd har, eller löper risk att få, något annat.FärgultraljudSelf-AssessmentSexuella övergrepp mot barnKliniska riktlinjer, principer: Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.Takayasus arterit