HälsoinformationBibliotek: Samlingar av organiserad information för studier och referens.Informationstjänster: Organiserade tjänster för hjälp med upplysning i allehanda frågor genom utnyttjande av databaser och andra källor.MedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.Konsumenträtt: Bevakande av konsumenters rättigheter och intressen.Informatik: En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.Bibliotekstjänster: De tjänster som tillhandahålls biblioteksanvändare.Hälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.LAN: Kommunikationsnätverk som förbinder olika hårdvaruenheter inom eller mellan byggnader med hjälp av en sammanhängande kabel eller telefonsystem.Konsumentinflytande: Konsumenters rätt till delaktighet i beslutsprocesser.Konsumenttillfredsställelse: Konsumenters tillfredsställelse eller missnöje med en levererad tjänst eller vara.Medicinska bibliotekInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Hälsomässor: Utställningar och mässor för information till allmänheten om förebyggande av sjukdom och främjande av hälsa.OrganisationerDatornät: Ett system av datorer, terminaler, skrivare, audio- eller videoapparater, eller telefoner, som är hopkopplade genom någon form av teleutrustning eller kablar, vilket används för informationsutbyte.Informationslagring och -återvinning: En gren av data- eller biblioteksvetenskap inriktad på lagring, sökning, återvinning och urval av information inom ett visst ämnesområde eller viss frågeställning.Relationer samhälle-institutioner: Samverkan mellan samhällsmedlemmar och företrädare för samhällets institutioner.Patientinformation, principerHealth Information SystemsMedicinsk informatik: Ett område av informationsvetenskaperna som är inriktat på analys och spridning av medicinska data genom utnyttjande av datorer inom sjukvård och medicin.Health Information ManagementVokabulärBibliotekarier: Specialister i administrationen av bibliotek och bibliotekstjänster, med yrkesskicklighet i organiserande av material och personal, kunskaper i biblioteksfrågor och -rutiner, utveckling och förvaltande av bibliotekssamlingar och tillhandahållande av informationstjänster.Delaware: En av de minsta delstaterna i USA, belägen vid Atlantkusten. Ytan är 5300 km2, och folkmängden uppgår till 783 600 invånare (2000). Huvudstad är Dover. Angränsande stater är Maryland, New Jersey och Pennsylvania.Informationsspridning: Distribution av information.NLMDatorkunskap: Allmän kännedom om datateknisk terminologi och om hur datorer programmeras och fungerar.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Online-systemUMLSHälso- och sjukvårdsförsörjning: Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.Förenta StaternaHealth Records, PersonalTerminologi, principerInformationssystem: Integrerad uppsättning datafiler, rutiner och utrustning för lagring, hantering och återvinning av information.BloggingElectronic Health RecordsVirginiaVokabulär, kontrolleradDatabaser: Strukturerade samlingar av dokument, med standardiserade format och innehåll, som lagras i någon maskinläsbar form.Massmedia: Kommunikationsmedel eller teknik för att nå stora folkgrupper med samma information: tidningar, radio, television osv.Tillgång till information: Individens rätt att tillgå och använda information insamlad eller framställd av andra.Hälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.Hälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Information Seeking BehaviorSekretess: Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. Syn. förtrolighet.Datorjournalsystem: Datorbaserade journalsystem för arkivering och uttag av uppgifter i patientjournaler.Hälso- och sjukvårdsreform: Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.American Recovery and Reinvestment ActDatasäkerhet: Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer. Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.VårdkvalitetHealth CommunicationHälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.Hälsa: Kroppens tillstånd då den fungerar optimalt, utan tecken på sjukdom.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Biomedicinsk teknologi: Teknologiska lösningar på biomedicinska problem.Health LiteracyPsykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.Användare-datorgränssnittHälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Sjukvårdsförsäkrings portabilitet: Sjukförsäkringslag i USA, antagen 1996, avsedd att garantera fortsatt sjukvårdsförsäkring vid ändrade anställningsförhållenden eller arbetslöshet.KonsumentskyddInformationsbehandling: Insamling, systematisering, lagring, återvinning och distribution av information.Folkhälsa, informatikHälso- och sjukvårdsplanering: Behovsbaserad planering av sjukvårdstjänster och -inrättningar.Journalsammankopplling: Hoplänkning och upprätthållande av medicinska journaler mellan flera sjukvårdsinrättningar i syfte att underlätta tillgången till samma, gemensamma, patientuppgifter.Medicinsk informatik, tillämpningar: Användning av automatiska system i vårdprocessen, inkl. tillämpningar för diagnos, behandling och system för dataöverföring.Hälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.PrivatlivHälso- och sjukvårdspersonal: Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.PrimärvårdHälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Sjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.Hälso- och sjukvårdsbehov och efterfrågan: Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.Hälso- och sjukvård: Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Innovationer: Spridning av nya idéer, rutiner, tekniker, material och apparater, samt omfattningen av acceptans och användning av dessa.Global hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.Munhälsa: Det bästa tänkbara tillståndet i munnen och normala funktioner hos munnens organ, utan tecken på sjukdom.Folkhälsoadministration: Det administrativa styrandet av olika folkhälsoorganisationer.Attityder till datorer: Inställning till och beteende i samband med datoranvändning.Informationssystem på sjukhus: Integrerade datasystem för hantering av administrativa rutiner, kliniska data och patientuppgifter inom sjukhuset.Patientacceptans av hälso- och sjukvårdNationella hälso- och sjukvårdsprogramRegional hälso- och sjukvårdsplaneringDistriktssjukvård: Primär hälso- och sjukvårdstjänst för diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.Barnhälsovård: Särskilda hälsovårdstjänster för barn, ofta organiserade som barnavårdscentraler (BVC).Beslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.Kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdHälso- och sjukvårdsförsörjning, integrerad: Ett hälsovårdssystem som omfattar såväl läkare, sjukhus och andra sjukvårdstjänster som ett hälsovårdsprogram för att tillhandahålla ett totalt utbud av vårdtjänster åt kunderna. I ett fullständigt integrerat system råder jämvikt mellan de tre huvuddelarna, läkare, sjukhus och anslutning till programmet, i fråga om vårdresurser och vårdbehov.United States Dept. of Health and Human ServicesHälso- och sjukvårdsutgifter: De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.HälsoojämlikhetMiljövårdFolkhälsovårdBiblioteksmaterial: Tryckt och icke-tryckt material som hanteras och förvaras i bibliotek. Hit räknas böcker, tidskrifter, broschyrer, rapporter, mikrofilm, kartor, manuskript, spelfilm, elekroniska medier och alla andra typer av audiovisuella material.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Effektivitet, organisatorisk: En organisations eller institutions förmåga att nå uppsatta mål med minsta möjliga resursförbrukning.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.SystemintegrationSamhällsmedicinsk planering: Sjukvårdsplanering med målsättning att förbättra hälsa, tillgänglighet och effektivitet inom samhällets hälso- och sjukvård.Hälso- och sjukvårdssektor: Den ekonomiska sektor som är inriktad på tillhandahållande, distribution och konsumtion av hälso- och sjukvårdstjänster och -produkter.Konsumentorganisationer: Sammanslutningar av konsumenter.TelemedicinRegionala vårdprogramArbetarskyddSocioekonomiska faktorerProgramevalueringSjukvårdsransonering: Planer för rättvis fördelning och placering av tillgängliga hälsovårdsresurser.Psykiatrisk vård: Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.Hälsotillstånd, tätortHälso- och sjukvårdsprioriteringar: Företrädesordning för verksamhetsområden och funktioner vid hälso- och sjukvårdsplanering.Hälsotillstånd, glesbygdResultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Marknadsföring av hälso- och sjukvård: Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.Hälso- och sjukvård i glesbygdLivsmedelsmärkning: Innehållsdeklaration för livsmedelsprodukter, med angivande av ingredienser, näringsvärde, ursprung osv.Meaningful UseGräsrotsnätverk: Organisationer och personer som samarbetar mot ett gemensamt mål på gräsrotsnivå.VärldhälsoorganisationenPatientidentifieringssystemSamarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.Intervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Kvinnohälsa: Begrepp, omfattande kvinnors fysiska och psykiska hälsotillstånd.Hälsovårdsinrättningar: Inrättningar som tillhandahåller medicinska eller hälsorelaterade tjänster.Vårdcentraler: Primärvårdsinrättningar med ansvar för att vårdtjänster erbjuds befolkningen inom ett bestämt upptagningsområde.OrganisationsfallPlaneringsmetoderPolicy-uppläggningInformationscentraler: Inrättningar för insamling och hantering av information. De kan vara specialiserade, t ex inom ett visst ämnesområde, inom viss typ av material, tjänsteinriktning osv.Hälso- och sjukvårdsresurser: Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.Reproductive HealthKvalitativ forskning: Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.PatientinflytandeBefolkningsstudierGenomförande av hälso- och sjukvårdsplanerPatienters tillgång till journalOrganisationsmålsättningarFörebyggande hälsovårdTroArbetslivsförsäkring: Sjukförsäkringssystem för arbetstagare, vanligtvis omfattande även deras familjer och baserad på kostnadsdelning, så att arbetsgivaren betalar en viss andel av premien.ProgramutvecklingPilotstudierKvalitetsindikatorer inom hälso- och sjukvård: Normer, kriterier, standarder och andra direkt kvalitativa och kvantitativa mått för bestämning av sjukvårdens kvalitet.Försäkringsbolag: Organisationer som bär det finansiella ansvaret för försäkringstagares risker.Indiana: Den nittonde av Amerikas förenta stater, belägen i USAs Mellanvästern, mellan Illinois, Kentucky, Michigan och Ohio. Ytan är 94 000 km2, och folkmängden uppgår till 6,2 miljoner invånare. Huvudstad är Indianapolis.WorkflowDatoranvändarutbildning: Utbildning i datakunskap och användning av datorer.Social Determinants of HealthFokusgrupper: En typ av små diskussionsgrupper, vars syfte kan vara att på ett penetrerande sätt belysa problemställningar inom ett forskningsområde.Federal förvaltning: Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.Livsmedelsteknologi: Kunskapstillämpning inom livsmedelsindustrin.UtbildningsnivåPolitikRegeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.BehovsbedömningPrivat sektorLäkare-patientrelationerSjukhusbibliotek: Bibliotek som främst tillgodoser sjukhusanställdas informationsbehov, men ibland även erbjuder patienter bibliotekstjänster .Tillgång på vårdpersonal: Hälso- och sjukvårdspersonals tillgänglighet. Hit hör efterfrågan och rekrytering av såväl medicinsk som paramedicinsk personal, nuvarande och framtida personalstyrka och fördelning, arbetsuppgifter och nyttjande.Search EngineDatasystem: System av datorer med kringutrustning, såsom skivminnen, skrivare, terminaler och telekommunikationsutrustning.YrkesrollPatienttillfredsställelseMödravård: Organiserad hälsovård för blivande och nyblivna mödrar.Kommunikation: Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.LäkareJournaladministration, personal: Personer som är kvalificerade att administrera patientjournaler. Till uppdragen kan höra att planera, utfrorma och hantera system för patientadministration, kliniska patientdata och patientjournaler. Personalgruppen omfattar även journaltekniker.Hälsokost: Allmän, icke-medicinsk benämning på livsmedel som helt, eller nästan helt, saknar konserveringsmedel, som berikats och förädlats minimalt, och som odlas giftfritt. Hälsokost anses kunna förhindra uppkomst av sjukdom, bromsa åldringsprocessen och förlänga livet.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Biblioteksautomatisering: Bruk av automatiserad utrustning i bibliotek. Automatiseringen kan gälla administrativ verksamhet i bibliloteket, arbetsrutiner och tillhandahållande av tjänster till biblioteksanvändare.Health Facility AdministrationHälso- och sjukvårdsadministration: Organisation och administration av hälso- och sjukvårdstjänster.