Hälso- och sjukvårdsreform: Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Hälso- och sjukvårdsförsörjning: Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.Hälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.Sjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Hälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Psykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.Hälsa: Kroppens tillstånd då den fungerar optimalt, utan tecken på sjukdom.VårdkvalitetHälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.PolitikHälso- och sjukvårdsplanering: Behovsbaserad planering av sjukvårdstjänster och -inrättningar.PrimärvårdHälso- och sjukvårdsutgifter: De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Nationella hälso- och sjukvårdsprogramHälso- och sjukvårdssektor: Den ekonomiska sektor som är inriktad på tillhandahållande, distribution och konsumtion av hälso- och sjukvårdstjänster och -produkter.Hälso- och sjukvård: Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.Hälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Hälso- och sjukvårdsbehov och efterfrågan: Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.Hälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.National Health Insurance, United StatesAllmän sjukförsäkringHälso- och sjukvårdspersonal: Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.Global hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.Folkhälsoadministration: Det administrativa styrandet av olika folkhälsoorganisationer.Sjukvårdsransonering: Planer för rättvis fördelning och placering av tillgängliga hälsovårdsresurser.Hälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Munhälsa: Det bästa tänkbara tillståndet i munnen och normala funktioner hos munnens organ, utan tecken på sjukdom.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Hälso- och sjukvårdsprioriteringar: Företrädesordning för verksamhetsområden och funktioner vid hälso- och sjukvårdsplanering.MiljövårdHälso- och sjukvårdsförsörjning, integrerad: Ett hälsovårdssystem som omfattar såväl läkare, sjukhus och andra sjukvårdstjänster som ett hälsovårdsprogram för att tillhandahålla ett totalt utbud av vårdtjänster åt kunderna. I ett fullständigt integrerat system råder jämvikt mellan de tre huvuddelarna, läkare, sjukhus och anslutning till programmet, i fråga om vårdresurser och vårdbehov.HälsoojämlikhetPsykiatrisk vård: Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.ArbetarskyddNationella hälsoplanerFolkhälsovårdPatientacceptans av hälso- och sjukvårdPatient Protection and Affordable Care ActDistriktssjukvård: Primär hälso- och sjukvårdstjänst för diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.Arbetslivsförsäkring: Sjukförsäkringssystem för arbetstagare, vanligtvis omfattande även deras familjer och baserad på kostnadsdelning, så att arbetsgivaren betalar en viss andel av premien.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Hälsotillstånd, glesbygdKvinnohälsa: Begrepp, omfattande kvinnors fysiska och psykiska hälsotillstånd.Barnhälsovård: Särskilda hälsovårdstjänster för barn, ofta organiserade som barnavårdscentraler (BVC).VärldhälsoorganisationenFederal förvaltning: Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.Kostnadskontroll: Begränsning av, styrning av eller återhållsamhet med kostnader.Tillgång på vårdpersonal: Hälso- och sjukvårdspersonals tillgänglighet. Hit hör efterfrågan och rekrytering av såväl medicinsk som paramedicinsk personal, nuvarande och framtida personalstyrka och fördelning, arbetsuppgifter och nyttjande.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Health LiteracyStatlig finansieringHälsotillstånd, tätortPolicy-uppläggningHälso- och sjukvård i glesbygdRegional hälso- och sjukvårdsplaneringHälsovårdsinrättningar: Inrättningar som tillhandahåller medicinska eller hälsorelaterade tjänster.Socioekonomiska faktorerKvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdHälso- och sjukvårdsresurser: Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.PrivatiseringEkonomisk konkurrensVårdcentraler: Primärvårdsinrättningar med ansvar för att vårdtjänster erbjuds befolkningen inom ett bestämt upptagningsområde.Försäkringsskydd: De ersättningar som omfattas av ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag.Hälso- och sjukvårdsadministration: Organisation och administration av hälso- och sjukvårdstjänster.Privat sektorSocial rättvisaFörebyggande hälsovårdHealthcare FinancingPersoner utan sjukförsäkring: Enskilda personer eller grupper av människor med ingen eller otillräckllig sjukförsäkring. Dessa utgörs vanligen av tre huvudgrupper: medellösa personer, sådana som har icke försäkringsbara sjukdomstillstånd, och oförsäkrade arbetstagare.Vårdyrken: Yrken vars utövare verkar för behandling och förebyggande av sjukdomar. För icke-medicinska yrkesgrupper, inom t ex medicinsk teknik eller sjukgymnastik, finns termen "hälsovårdsrelaterade yrken".Genomförande av hälso- och sjukvårdsplanerMödravård: Organiserad hälsovård för blivande och nyblivna mödrar.SocialpolitikSocial omsorgFolkhälsa, omvårdnadOffentlig sektorElectronic Health RecordsEffektivitet, organisatorisk: En organisations eller institutions förmåga att nå uppsatta mål med minsta möjliga resursförbrukning.Marknadsföring av hälso- och sjukvård: Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.Medicaid: Amerikanskt, federalt sjukvårdsprogram som garanterar sjukvård åt fattiga, medicinskt behövande personer.State GovernmentFrivilliggrupper inom hälso- och sjukvård: Grupper av frivilliga som representerar olika intressen inom samhället, som t ex sjukhus, affärsverksamhet, läkarkår och försäkringsbolag, med det huvudsakliga målet att förbättra hälso- och sjukvårdens lönsamhet.Alternativa sjukförsäkringssystem: En typ av sjukförsäkringssystem som förekommer i USA.Fortplantning, hälso- och sjukvårdFattigdom: Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.Konsumentinflytande: Konsumenters rätt till delaktighet i beslutsprocesser.Regeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.Förenta StaternaReproductive HealthKonkurrensutsättning: En strategi för upphandling av sjuk- och hälsovård som skall ge vårdbeställarna och vårdmottagarna maximalt värde för priset. Konceptet utarbetades främst av Alain Enthoven vid Stanforduniversitetet. Strategin är beroende av sponsorer för de befolkningsgrupper som skall försäkras. "Sponsorn", i vissa fall sjukvårdsorganisationer i samverkan, verkar som mellanhand mellan vårdtagargruppen och konkurrerande vårdgivare. Konkurrensen baseras på årliga premiekostnader för ett bestämt, standardiserat vårdtjänstpaket.Organiserad finansiering: Alla organiserade finansieringssätt.Socialt ansvarErsättningssystem: Förfaringssätt för gottgörelse eller återbetalning för tjänster eller produkter.Intervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Hälso- och sjukvård för kvinnorHealth Services for the Aged: Hälso- och sjukvårdstjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och bibehållande av god hälsa hos äldre.Heltäckande vård: Hälso- och sjukvårdsprogram omfattande allt från diagnos och behandling till uppföljning och rehabilitering.Sjukförsäkring, betald: Betalning av tredje part för en vårdgivares utgifter för sjukvårdstjänster åt en försäkrad eller förmånstagare.Tillgång till hälsovård, olikheterHälsoförändring: Demografiska och epidemiologiska förändringar som skett under de senaste fem årtiondena i många utvecklingsländer och som kännetecknas av en betydande ökning av andelen medelålders och äldre personer och sjukdomsfrekvensen hos dessa. Förändringen i hälsostatus är resultatet av satsningar på förbättrad barn- och mödravård, vilka resulterat i lägre födelsetal, minskad mödradödlighet, förbättrade preventivtjänster, minskad barnadödlighet, samt den förväntade ökningen av livslängden som karakteriserar förändringen.OrganisationsmålsättningarEkonomiskt stöd till hälso- och sjukvårdsplanering: De ekonomiska resurser som ställs till förfogande för planering och utveckling av hälso- och sjukvård.Kontraktstyrd vård: Sjukförsäkringsprogram avsedda att minska onödiga sjukvårdskostnader genom en mängd olika mekanismer, så som ekonomiska incitament för läkare och patienter att välja mindre kostsamma vårdformer, kritisk granskning av behoven av specialvård, större andel frivilligfinansiering, bättre styrning av inskrivning och tiden för sjukhusvård, styrmedel för kostnadsfördelning för öppenvårdskirurgi, selektivt val av vårdgivare och prioriterad handläggning av högkostnadsfall. Programmen kan tillhandahållas av olika sorters vårdgivarorganisationer.ProgramevalueringOffentlig sjukvårdAllmän opinionHälso- och sjukvård, traditionell: Sjukvård inom specifika kulturer som omfattar lokala sedvänjor, tro och tabubelagda inslag.Kvalitetsindikatorer inom hälso- och sjukvård: Normer, kriterier, standarder och andra direkt kvalitativa och kvantitativa mått för bestämning av sjukvårdens kvalitet.FöretagshälsovårdHälso- och sjukvård i tätortFörsäkringsbolag: Organisationer som bär det finansiella ansvaret för försäkringstagares risker.Accountable Care Organizations1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.StorbritannienUnited States Dept. of Health and Human ServicesHälso- och sjukvårdsorganisationer: Organiserade system (USA) för omfattande, förskottsbetald hälsovård, som utgår från fem grundvillkor: 1) att vård erbjuds inom ett givet geografiskt område; 2) att ett överenskommet utbud av grund- och tilläggstjänster tillhandahålls; 3) att vård ges till personer, frivilligt anslutna till systemet; 4) att de anslutna utnyttjar angivna vårdgivares tjänster; och 5) att förskottsbetalning sker genom förutbestämd, periodisk inbetalning av ett fast belopp av vårdtagaren, utan hänsyn till vårdtjänsternas omfattning.Upptagningsområde: Ett geografiskt begränsat sjukvårdsansvarsområde.Självfinansiering: Betalning för sjukvårdstjänster som inte täcks av ersättning från tredje part, som t ex sjukförsäkring.Social förändringDistriktspsykiatri: Hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsovård inom psykiatri.Folkhälsa, informatikNIHPsykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.Ansvar, juridiskt: Ansvarsskyldighet gentemot annan genom lag.OrganisationsfallSingle-Payer SystemMassachusetts: Stat i nordöstra USA, gränsande till Connecticut i söder, New Hampshire och Vermont i norr, New York i väster och Atlanten i öster. Ytan är 27 337 km2, och folkmängden 6,35 miljoner invånare. Huvudstad är Boston.Resultat- och processvärdering (Hälso- och sjukvård)Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Ledarskap: En funktion och förmåga att bestämma över och styra en individs eller grupps handlingar och attityder, med större eller mindre villighet från deras sida.PrevalensRegeringsorgan: Statliga, administrativa enheter, ansvariga för verkställande av politiska beslut och handläggande av verksamhet, som ålagts dem av regeringen.SocialbidragMedicare: Amerikanskt lagstadgat sjukförsäkringsprogram (lag 89-97, 1965) som garanterar personer som fyllt 65 år, och andra med särskilda förmåner, rätt till sjukvård.Försäkringspooler: Sammanslutningar av försäkringsbolag inom vilka vissa speciella typer av risktagande delas. Ett bolags högriskåtagande delas med poolen, så att premier, förluster och utbetalningar delas i överenkomna andelar.Health Records, PersonalMäns hälsa: Det fysiska och mentala tillståndet hos män.Riktlinjer inom hälso- och sjukvårdsplanering: Rekommendationer för genomförande av hälso- och sjukvårdsplanering och -policy, utfärdade av ansvarig hälso- och sjukvårdsmyndighet.Ekonomisk förvaltning: Ansvar för och hantering av en institutions eller organisations ekonomi.Kvalitativ forskning: Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.ProgramutvecklingBeslutsfattande, organisatoriskt: Beslutsordningen i en institution eller annan organisation.Familjens hälsa: Hälsoläget i en familj som enhet, inklusive inverkan av en medlems hälsotillstånd på familjen som helhet och på enskilda familjemedlemmar. Hit hör även inflytande av familjens strukturella beteende eller brist på sådant på medlemmarnas hälsotillstånd.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Obligatoriska program: Program för vilka deltagande är tvingande.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.BefolkningsstudierUrvalskriterier: Kriterier för att bestämma vilka patienter som skall ingå i vissa vårdprogram eller få tillgång till viss vård.Statsförvaltning (USA): Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.Samarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.Ungdomsmottagningar: Hälsovård avsedd för tonåringar.Skolor, folkhälsaKostnadsfördelning: Försäkringsvillkor som innebär att försäkringstagaren måste betala en viss del av utbetalt försäkringsbelopp. Detta är en amerikansk sjukvårdsförsäkringsmodell med flera varianter, med t ex självrisk, delförsäkring och delbetalning. Försäkringspremier räknas inte hit.BehovsbedömningFelbehandling: Försumlighet eller slarv i t ex läkares, tandläkares eller advokats yrkesteutövning, varvid skada kan uppstå, som kan få rättsliga eller disciplinära påföljder.Paramedicinsk personal: Personer med speciell utbildning och legitimation för hälso- och sjukvårdsrelaterade arbetsuppgifter.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Förenta NationernaTandvårdssystem: Tjänster avsedda att främja, upprätthålla och återskapa tandhälsa.Försäkringsförmåner: Rätt till ersättningar eller tjänster enligt givna villkor i ett försäkringsbrev/försäkringsavtal.Arvoden och avgifter: Kostnader som debiteras patienten för erhållna vårdtjänster.SkolhälsovårdInstitutionssamarbete: Samverkan mellan representanter för institutioner, myndigheter eller organisationer.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Medellöshet hos vårdbehövande: En situation där individer är ekonomiskt oförmögna att få erforderlig sjukvård utan att behöva beröva sig själva och sina beroende på mat, kläder, bostad eller andra livsnödvändigheter.Anställning: Avtalad rättighet att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105388 ; Nationalencyklopedin 2002-11-06)Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Social planeringInternationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.Internationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.Konsumenttillfredsställelse: Konsumenters tillfredsställelse eller missnöje med en levererad tjänst eller vara.UtbildningsnivåKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.SocialgruppKontraktsuppdrag: Nyttjande av avtalsbaserade externa tjänster.Sjukvårdsförsäkrings portabilitet: Sjukförsäkringslag i USA, antagen 1996, avsedd att garantera fortsatt sjukvårdsförsäkring vid ändrade anställningsförhållenden eller arbetslöshet.Hälsomässor: Utställningar och mässor för information till allmänheten om förebyggande av sjukdom och främjande av hälsa.Hälsokost: Allmän, icke-medicinsk benämning på livsmedel som helt, eller nästan helt, saknar konserveringsmedel, som berikats och förädlats minimalt, och som odlas giftfritt. Hälsokost anses kunna förhindra uppkomst av sjukdom, bromsa åldringsprocessen och förlänga livet.Kostnadsbesparingar: Minskning av kostnaderna i sin helhet för eller för delar av tillhandahållna varor eller tjänster.Mänskliga rättigheter: Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.OrganisationerKostnader och kostnadsanalys: Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.Medicinsk informatik: Ett område av informationsvetenskaperna som är inriktat på analys och spridning av medicinska data genom utnyttjande av datorer inom sjukvård och medicin.Health CommunicationPatientlagstiftningAustralien: Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.LäkarePatientcentrerad vårdFackföreningar: Löntagarorganisationer, vars syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller löne- och anställningsförhållanden.Health Facility AdministrationTätortsbefolkningResursfördelningKonsumenträtt: Bevakande av konsumenters rättigheter och intressen.BoendeformerUnited States Public Health Service