Hälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.Policy-uppläggningFolkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Hälso- och sjukvårdsförsörjning: Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.Hälso- och sjukvårdsreform: Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.OrganisationspolitikHälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Hälso- och sjukvårdsplanering: Behovsbaserad planering av sjukvårdstjänster och -inrättningar.PolitikPolicyHälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Psykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.Global hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.Folkhälsoadministration: Det administrativa styrandet av olika folkhälsoorganisationer.Hälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.Nationella hälso- och sjukvårdsprogramAttityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.PrimärvårdHälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Hälso- och sjukvårdsbehov och efterfrågan: Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.Hälso- och sjukvårdsprioriteringar: Företrädesordning för verksamhetsområden och funktioner vid hälso- och sjukvårdsplanering.Hälsa: Kroppens tillstånd då den fungerar optimalt, utan tecken på sjukdom.VårdkvalitetHälso- och sjukvårdsutgifter: De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.Hälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Sjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.Hälso- och sjukvårdspersonal: Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.Hälso- och sjukvård: Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.Munhälsa: Det bästa tänkbara tillståndet i munnen och normala funktioner hos munnens organ, utan tecken på sjukdom.Hälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Sjukvårdsransonering: Planer för rättvis fördelning och placering av tillgängliga hälsovårdsresurser.MiljövårdHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.HälsoojämlikhetVärldhälsoorganisationenPsykiatrisk vård: Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.FolkhälsovårdFörenta StaternaSocioekonomiska faktorerSamhällsmedicinsk planering: Sjukvårdsplanering med målsättning att förbättra hälsa, tillgänglighet och effektivitet inom samhällets hälso- och sjukvård.Hälso- och sjukvårdssektor: Den ekonomiska sektor som är inriktad på tillhandahållande, distribution och konsumtion av hälso- och sjukvårdstjänster och -produkter.Patientacceptans av hälso- och sjukvårdArbetarskyddHälso- och sjukvårdsförsörjning, integrerad: Ett hälsovårdssystem som omfattar såväl läkare, sjukhus och andra sjukvårdstjänster som ett hälsovårdsprogram för att tillhandahålla ett totalt utbud av vårdtjänster åt kunderna. I ett fullständigt integrerat system råder jämvikt mellan de tre huvuddelarna, läkare, sjukhus och anslutning till programmet, i fråga om vårdresurser och vårdbehov.State GovernmentEnvironmental PolicyTillgång på vårdpersonal: Hälso- och sjukvårdspersonals tillgänglighet. Hit hör efterfrågan och rekrytering av såväl medicinsk som paramedicinsk personal, nuvarande och framtida personalstyrka och fördelning, arbetsuppgifter och nyttjande.Distriktssjukvård: Primär hälso- och sjukvårdstjänst för diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Hälsotillstånd, tätortBarnhälsovård: Särskilda hälsovårdstjänster för barn, ofta organiserade som barnavårdscentraler (BVC).Federal förvaltning: Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.SocialpolitikStatsförvaltning (USA): Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.Hälsoförändring: Demografiska och epidemiologiska förändringar som skett under de senaste fem årtiondena i många utvecklingsländer och som kännetecknas av en betydande ökning av andelen medelålders och äldre personer och sjukdomsfrekvensen hos dessa. Förändringen i hälsostatus är resultatet av satsningar på förbättrad barn- och mödravård, vilka resulterat i lägre födelsetal, minskad mödradödlighet, förbättrade preventivtjänster, minskad barnadödlighet, samt den förväntade ökningen av livslängden som karakteriserar förändringen.Hälso- och sjukvård i glesbygdHälsotillstånd, glesbygdTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Beslutsfattande, organisatoriskt: Beslutsordningen i en institution eller annan organisation.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Social rättvisaNationella hälsoplanerKvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdKvinnohälsa: Begrepp, omfattande kvinnors fysiska och psykiska hälsotillstånd.Genomförande av hälso- och sjukvårdsplanerKonsumentinflytande: Konsumenters rätt till delaktighet i beslutsprocesser.NäringspolitikHälso- och sjukvårdsresurser: Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.Internationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.Konsumenträtt: Bevakande av konsumenters rättigheter och intressen.Intervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Förebyggande hälsovårdRiktlinjer för social kontrollStatlig finansieringHealth LiteracyProgramevalueringEvidensbaserad medicin: Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.Hälsovårdsinrättningar: Inrättningar som tillhandahåller medicinska eller hälsorelaterade tjänster.Hälso- och sjukvårdsadministration: Organisation och administration av hälso- och sjukvårdstjänster.Offentlig sektorPrivat sektor1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Tillgång till hälsovård, olikheterStorbritannienTandvårdssystem: Tjänster avsedda att främja, upprätthålla och återskapa tandhälsa.Allmän sjukförsäkringOrganisationsfallRegeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.Allmän opinionMödravård: Organiserad hälsovård för blivande och nyblivna mödrar.Regeringsorgan: Statliga, administrativa enheter, ansvariga för verkställande av politiska beslut och handläggande av verksamhet, som ålagts dem av regeringen.PrevalensU-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.ResursfördelningRegional hälso- och sjukvårdsplaneringFattigdom: Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.Internationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.Kvalitativ forskning: Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.Mänskliga rättigheter: Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.Demokrati: Ett folkstyrelsesystem där folket deltar i de politiska beslutsprocesserna på fria och jämlika villkor.Socialt ansvarForskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Arbetslivsförsäkring: Sjukförsäkringssystem för arbetstagare, vanligtvis omfattande även deras familjer och baserad på kostnadsdelning, så att arbetsgivaren betalar en viss andel av premien.OrganisationsmålsättningarOrganiserad finansiering: Alla organiserade finansieringssätt.FöretagshälsovårdFörsäkringsskydd: De ersättningar som omfattas av ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag.Administrativ personal: Personer som är ansvariga för policyutformning och kontroll av planerings- och verksamhetsgenomförande.ProgramutvecklingEuropeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.Samarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.BefolkningsstudierVårdcentraler: Primärvårdsinrättningar med ansvar för att vårdtjänster erbjuds befolkningen inom ett bestämt upptagningsområde.Kostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.Lokal förvaltning: Den lägsta förvaltningsnivå vid vilken regeringens politik genomförs i ett land.Institutionssamarbete: Samverkan mellan representanter för institutioner, myndigheter eller organisationer.Planeringsutskott inom hälso- och sjukvård: Grupper med rådgivande roll i sjukvårdsplanering.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Folkhälsa, informatikBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Psykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.Health Services for the Aged: Hälso- och sjukvårdstjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och bibehållande av god hälsa hos äldre.Offentlig sjukvårdSkolhälsovårdSocial omsorgMarknadsföring av hälso- och sjukvård: Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.Kvalitetsindikatorer inom hälso- och sjukvård: Normer, kriterier, standarder och andra direkt kvalitativa och kvantitativa mått för bestämning av sjukvårdens kvalitet.Makt (Psykologi): Utövande av starkt inflytande eller kontroll över andra i olika situationer.Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Budget: Detaljerad sammanställning av beräknade intäkter och utgifter under en bestämd tidsperiod, vanligen ett åt (budgetår).Ledarskap: En funktion och förmåga att bestämma över och styra en individs eller grupps handlingar och attityder, med större eller mindre villighet från deras sida.Beslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.RökningNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Skolor, folkhälsaMedicaid: Amerikanskt, federalt sjukvårdsprogram som garanterar sjukvård åt fattiga, medicinskt behövande personer.Folktandvård: En gren inom tandvården inriktad på förebyggande av tandsjukdomar och främjande av god tandhälsa i samhället genom program för samhällsfinansierad tandvård.Electronic Health RecordsHandel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.National Health Insurance, United StatesInformationsspridning: Distribution av information.Folkhälsa, omvårdnadReproductive HealthKostnader och kostnadsanalys: Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.Kostnadskontroll: Begränsning av, styrning av eller återhållsamhet med kostnader.Age FactorsSocialgruppDistriktspsykiatri: Hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsovård inom psykiatri.Kapitalfinansiering: Investering i materiel och utrustning som sedan räknas som tillgångar.Kontraktstyrd vård: Sjukförsäkringsprogram avsedda att minska onödiga sjukvårdskostnader genom en mängd olika mekanismer, så som ekonomiska incitament för läkare och patienter att välja mindre kostsamma vårdformer, kritisk granskning av behoven av specialvård, större andel frivilligfinansiering, bättre styrning av inskrivning och tiden för sjukhusvård, styrmedel för kostnadsfördelning för öppenvårdskirurgi, selektivt val av vårdgivare och prioriterad handläggning av högkostnadsfall. Programmen kan tillhandahållas av olika sorters vårdgivarorganisationer.Resultat- och processvärdering (Hälso- och sjukvård)Innovationer: Spridning av nya idéer, rutiner, tekniker, material och apparater, samt omfattningen av acceptans och användning av dessa.Social förändringSårbar befolkningModeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Vårdyrken: Yrken vars utövare verkar för behandling och förebyggande av sjukdomar. För icke-medicinska yrkesgrupper, inom t ex medicinsk teknik eller sjukgymnastik, finns termen "hälsovårdsrelaterade yrken".Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Smoke-Free PolicyBehovsbedömningAustralien: Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.SkatterForskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.BoendeformerLagstiftning, principer: Införande och av lagar och förordningar och reglering av deras tillämpning genom officiella statliga organ eller andra lagstiftande organisationer. Hit hör också hälso- och sjukvårdslagar och förordningar i allmänhet.Sjukdomsbörda: Personliga kostnader för akut eller kronisk sjukdom. Kostnaden för den enskilde patienten kan vara av ekonomisk, social eller psykologisk natur, eller personlig förlust - för patienten själv, för familjen eller den närmaste omgivningen. Kostnaden för sjukdomen kan återspeglas i frånvaro, nedsatt prestationsförmåga, behandlingsutfall, sinnesfrid, livskvalitet osv. Sjukdomskostnader skiljer sig från sjukvårdskostnader, som avser samhällets kostnader för att ge vård till en patient.Riktlinjer inom hälso- och sjukvårdsplanering: Rekommendationer för genomförande av hälso- och sjukvårdsplanering och -policy, utfärdade av ansvarig hälso- och sjukvårdsmyndighet.TätortsbefolkningBiomedicinsk forskningFamiljeplaneringspolicy: Politiskt grundad handlingsplan för familje- och befolkningsplanering och födelsekontroll.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.NIHUtbildningsnivåGhana: Republik i Västafrika, gränsande till Togo i öster, Elfenbenskusten i väster, Burkina Faso i norr och havet (Guineagolfen) i söder. Landet hette tidigare Guldkusten. Landets yta är 239 460 km2 och folkmängden uppgår till ca 20,5 miljoner invånare (2003). Huvudstaden heter Accra.Förenta NationernaStäder: Avgränsade, oftast tätbefolkade, geografiska områden, med viss juridisk och funktionell status.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Sociologi, medicinskPrivatiseringFrivilliggrupper inom hälso- och sjukvård: Grupper av frivilliga som representerar olika intressen inom samhället, som t ex sjukhus, affärsverksamhet, läkarkår och försäkringsbolag, med det huvudsakliga målet att förbättra hälso- och sjukvårdens lönsamhet.Fortplantning, hälso- och sjukvårdIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Tandvårdslagstiftning: Lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom tandvård.Sociala värderingar2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.Riktlinjer, principer: En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.ArbetsplatsI-länder: Benämning på världens högt industrialiserade och ekonomiskt utvecklade stater; motsatsen är utvecklingsland (u-land). Det finns ingen egentlig definition av begreppet i-land. Till gruppen i-länder räknas dock vanligtvis de stater vilkas tillverkningsindustri uppvisar hög produktivitet och som har hög nationalinkomst per invånare. Syn. industriländer. (Källa: Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211335. Nationalencyklopedin 2002-04-24)TobaksindustriMassundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.Upptagningsområde: Ett geografiskt begränsat sjukvårdsansvarsområde.Lobbyverksamhet: Ett förfaringssätt för representanter för intressegrupper att försöka påverka politiska beslutsfattare att acceptera deras krav eller önskemål.Arvoden och avgifter: Kostnader som debiteras patienten för erhållna vårdtjänster.Empirisk forskningDemografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.Hälso- och sjukvård i tätortHealth Records, Personal